• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giełda papierów wartościowych

  Przeczytaj także...
  London Stock Exchange (LSE) - jedna z największych pod względem obrotów giełda papierów wartościowych na świecie. Założona w 1801 roku w Londynie.Toronto Stock Exchange, w skrócie TMX (dawniej TSE i TSX) (pol.Giełda Papierów Wartościowych w Toronto) – największa giełda papierów wartościowych w Kanadzie, trzecia największa w Ameryce Północnej i ósma na świecie pod względem kapitalizacji.
  Deutsche Börse – spółka akcyjna, z siedzibą we Frankfurcie, zarządzająca Frankfurter Wertpapierbörse oraz elektroniczną platformą obsługi rynku kasowego XETRA. Powstała w 1990 r. jako Frankfurter Wertpapierbörse AG, w 1992 r. zmieniła nazwę na Deutsche Börse AG. Zatrudnia ponad 3200 pracowników na całym świecie.
  Giełda papierów wartościowych w Nowym Jorku (NYSE)

  Giełda papierów wartościowychrynek regulowany, na którym dokonuje się transakcji kupna-sprzedaży instrumentów finansowych dopuszczonych do obrotu; przede wszystkim zbywalnych papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) oraz instrumentów pochodnych (np. kontraktów terminowych i opcji).

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:Szanghajska Giełda Papierów Wartościowych (chiń. upr.: 上海证券交易所; chiń. trad.: 上海證券交易所; pinyin: Shànghǎi Zhèngquàn Jiāoyìsuǒ; ang. Shanghai Stock Exchange, SSE) – to jedna z trzech giełd w Chinach, obok parkietów w Shenzhen i Hongkongu.

  W Polsce omawiany rynek organizowany jest przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

  Do najważniejszych giełd na świecie zalicza się (według kapitalizacji na podstawie zestawienia World Federation of Exchanges (stan na koniec 2013):

  1. NYSE Euronext (US), Nowy Jork – 15 913 258,5 mln USD
  2. NASDAQ OMX, Nowy Jork – 5 281 626 mln USD
  3. Japan Exchange Group, Tokyo – 4 126 358,7 mln USD
  4. London SE Group, Londyn – 3 862 590,3 mln USD
  5. NYSE Euronext (Europe), Paryż – 3 119 920,9 mln USD
  6. Hong Kong Exchanges, Hong Kong – 2 803 262 mln USD
  7. Shanghai Stock Exchange, Shanghai – 2 425 764,3 mln USD
  8. TMX Group, Toronto – 1 978 085,7 mln USD
  9. Deutsche Börse, Frankfurt – 1 592 506, 7 mln USD
  10. SIX Swiss Exchange, Zurych – 1 378 281,3 mln USD

  Zobacz też[]

 • giełdy papierów wartościowych na świecie
 • indeks giełdowy
 • rynek kapitałowy
 • Przypisy

  1. 20 1 3 WFE Market Highlights (ang.). world-exchanges.org, 2014-01-28. [dostęp 2014-07-20]. s. 5.

  Bibliografia[]

 • Krzysztof Jajuga: Rynek wtórny papierów wartościowych. Warszawa: Komisja Nadzoru Finansowego, 2009. ISBN 9788392481348.
 • Mirosław Kachniewski, Przemysław Wasilewski: Rynek kapitałowy i giełda papierów wartościowych. Warszawa: Fundacja Edukacji Rynku Kapitałowego i Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, 2008. ISBN 9788392260791.
 • System finansowy w Polsce. Bogusław Pietrzak, Zbigniew Polański, Barbara Woźniak (red.). Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012. ISBN 9788301152369.
 • NASDAQ (ang. National Association of Securities Dealers Automated Quotations) – pozagiełdowy, regulowany rynek akcji w Stanach Zjednoczonych, z filiami w Kanadzie i Japonii, zorganizowany i nadzorowany przez National Association of Securities Dealers.New York Stock Exchange, NYSE (dosł. Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych) – druga co do wielkości obrotów giełda świata, zdetronizowana w 1996 r. przez giełdę NASDAQ. Założona w 1817 roku jako New York Stock & Exchange Board.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Opcja – pochodny instrument finansowy o niesymetrycznym profilu wypłaty, dający prawo zakupu lub sprzedaży instrumentu bazowego, po ustalonej cenie, zwanej ceną wykonania opcji, w ustalonym okresie, zwanym terminem wykonania opcji. Opcja może mieć charakter umowy zawartej na rynku nieregulowanym (ang. over the counter, OTC) lub przedmiotem obrotu na giełdzie.
  Tokijska Giełda Papierów Wartościowych (jap.: 東京証券取引所 Tōkyō Shōken Torihikijo) – to największa giełda w Japonii i w Azji Wschodniej.
  Instrument finansowy – forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego. Zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego.
  Papier wartościowy – dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.
  Obrót giełdowy – ogół transakcji sprzedaży i kupna papierów wartościowych (np. akcji, obligacji) na giełdzie papierów wartościowych w określonym przedziale czasowym.
  Rynek regulowany – pojęcie to pojawia się w ustawie o obrocie instrumentami finansowymi i oznacza stale funkcjonujący system obrotu instrumentami finansowymi, znajdujący się pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego (pojęcie to dotyczy tylko rynków działających na terenie Polski).
  Obligacja – papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. W przeciwieństwie do akcji, obligacje nie dają posiadaczowi żadnych uprawnień względem emitenta typu współwłasność, dywidenda czy też uczestnictwo w walnych zgromadzeniach. Emisja obligacji polega na przekazaniu kapitału spółce przez inwestorów. Obligacje reprezentują prawa majątkowe podzielone na określoną liczbę równych jednostek, co oznacza, iż przyznają identyczne uprawnienia danym emisjom lub seriom obligacji.

  Reklama