• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  London Stock Exchange (LSE) - jedna z największych pod względem obrotów giełda papierów wartościowych na świecie. Założona w 1801 roku w Londynie.Giełda papierów wartościowych – rynek, na którym maklerzy dokonują na rachunek klientów transakcji kupna-sprzedaży papierów wartościowych, np. akcji, (obligacji skarbowych i korporacyjnych), warrantów, opcji lub certyfikatów inwestycyjnych.
  Wejście do Centrum Giełdowego w Warszawie
  Centrum Bankowo-Finansowe, była siedziba Giełdy Papierów Wartościowych. Budynek wzniesiony w latach 1948–1952 jako siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej
  Gmach przy ul. Królewskiej 14, siedziba giełdy od 1876 do II wojny światowej, został kompletnie zniszczony podczas działań wojennych
  Gmach Banku Polskiego na rogu placu Bankowego i ul. Elektoralnej, siedziba giełdy od 1828 do 1876
  Pałac Saski, pierwszy budynek giełdy, centrum handlu od 1817 do 1828, zniszczony w 1944

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA – instytucja publiczna mająca na celu zapewnienie możliwości obrotu giełdowego papierami wartościowymi (takimi jak akcje, obligacje, prawa poboru itp.) oraz niebędącymi papierami wartościowymi instrumentami finansowymi (takimi jak opcje, kontrakty terminowe) dopuszczonymi do obrotu giełdowego. Obrót regulowany jest przez regulamin giełdy, szczegółowe zasady obrotu giełdowego, Komisję Nadzoru Finansowego oraz ustawy:

  Język rosyjski (ros. русский язык, russkij jazyk; dawniej też: język wielkoruski) – język należący do grupy języków wschodniosłowiańskich, posługuje się nim jako pierwszym językiem około 145 mln ludzi, ogółem (według różnych źródeł) 250-300 mln. Jest językiem urzędowym w Rosji, Kirgistanie i na Białorusi, natomiast w Kazachstanie jest językiem oficjalnym oraz jest jednym z pięciu języków oficjalnych a jednocześnie jednym z sześciu języków konferencyjnych Organizacji Narodów Zjednoczonych. Posługuje się pismem zwanym grażdanką, graficzną odmianą cyrylicy powstałą na skutek jej upraszczania.Futures (kontrakt terminowy) – instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, zwana jest ceną terminową (ang. futures price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data rozliczenia (ang. settlement date) lub data dostawy (ang. delivery date).
 • o obrocie instrumentami finansowymi,
 • o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych,
 • o nadzorze nad rynkiem kapitałowym,
 • o nadzorze nad rynkiem finansowym.
 • Warszawska giełda jest głównym elementem rynku wtórnego i oprócz Głównego Rynku prowadzi rynek małych spółek NewConnect, rynek obligacji Catalyst oraz rynek energii poee. Handel na rynku wtórnym odbywa się za pośrednictwem członków giełdy, głównie domów maklerskich lub banków prowadzących działalność maklerską.

  Próchnik SA – spółka akcyjna notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Zajmuje się wytwarzaniem odzieży męskiej. Między innymi płaszczy, kurtek, garniturów, koszul i krawatów.Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

  Najważniejszymi indeksami giełdowymi głównego rynku są: WIG, WIG20, WIG30.

  Według stanu na 10 września 2015 na GPW notowane są akcje 477 spółek (w tym 53 zagranicznych), których łączna kapitalizacja wynosi 1,188 bln złotych, z czego 578,2 mld przypada na spółki krajowe, a 609,3 mld na spółki zagraniczne.

  Spółka akcyjna (niem. Aktiengesellschaft, ang. Joint-stock company, fr. Société par actions, hiszp. Sociedad anónima) – rodzaj powszechnej w gospodarce wolnorynkowej spółki kapitałowej, której forma opiera się na obiegu akcji będących w posiadaniu akcjonariuszy. Kapitał zakładowy składa się z wkładów założycieli, którzy stają się współwłaścicielami spółki.Rada nadzorcza – organ osoby prawnej powołany do wykonywania czynności nadzoru, działający w oparciu o właściwe przepisy regulujące funkcjonowanie osoby prawnej oraz jej statut (bądź umowę – akt założycielski).

  Spis treści

 • 1 Struktura
 • 1.1 Prezesi giełdy
 • 1.2 Skład Rady Nadzorczej GPW
 • 1.3 Skład Zarządu GPW
 • 2 Byli członkowie Rady Nadzorczej i Zarządu GPW
 • 3 Grupa kapitałowa GPW
 • 3.1 Spółki zależne
 • 3.2 Spółki stowarzyszone
 • 4 Harmonogram sesji
 • 4.1 Harmonogram notowań ciągłych na GPW
 • 4.2 Harmonogram notowań ciągłych dla kontraktów terminowych na GPW
 • 4.3 Harmonogram notowań jednolitych na GPW
 • 5 Instrumenty finansowe notowane na giełdzie
 • 6 Wybrane wydarzenia
 • 7 Wpływ rynków światowych na GPW w Warszawie
 • 8 Uwagi
 • 9 Przypisy
 • 10 Linki zewnętrzne
 • Prawo do akcji (PDA) – prawo majątkowe, przysługujące akcjonariuszom w odniesieniu do akcji nowej emisji danej spółki akcyjnej, powstające z chwilą dokonania przydziału tych akcji i wygasające z chwilą zarejestrowania akcji w depozycie papierów wartościowych. Wartość (cena) prawa do akcji jest ściśle powiązana z wartością (ceną) akcji już objętych przez nich w ofercie publicznej tejże spółki, aczkolwiek niedopuszczonych jeszcze do obrotu giełdowego (np. z uwagi na jeszcze nieuprawomocnienie ewidencyjne nowych serii tychże akcji).Dom maklerski – instytucja finansowa posiadająca zezwolenie organu nadzoru na wykonywanie określonych czynności stanowiących działalność maklerską.

  Struktura[]

  Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie została założona przez Skarb Państwa jako spółka akcyjna.

  Władzami spółki GPW w Warszawie SA są:

 • Walne zgromadzenie
 • Rada nadzorcza, zwana Radą Giełdy
 • Zarząd, zwany Zarządem Giełdy
 • Zarząd giełdy poza uprawnieniami i obowiązkami wynikającymi z Kodeksu spółek handlowych, dopuszcza do obrotu giełdowego papiery wartościowe, określa zasady wprowadzania papierów wartościowych do obrotu, nadzoruje działalność maklerów giełdowych i członków giełdy w zakresie obrotu giełdowego. Zarząd giełdy składa się z czterech osób. Pracami zarządu kieruje prezes zarządu wybrany przez walne zgromadzenie.

  Instrument strukturyzowany (też produkt strukturyzowany lub produkt inwestycyjny) to instrument finansowy portfela inwestycyjnego o konstrukcji polegającej na złożeniu z instrumentów prostszych.Exchange-traded fund (ETF) – jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie.

  Prezesi giełdy[]

 • Wiesław Rozłucki (1991–2006)
 • Ludwik Sobolewski (2006–2013)
 • Adam Maciejewski (2013–2014)
 • Paweł Tamborski (2014–2016)
 • Małgorzata Zaleska (2016–)
 • Skład Rady Nadzorczej GPW[]

 • Wojciech Nagel – Prezes Rady Giełdy
 • Ewa Sibrecht-Ośka – Wiceprezes Rady Giełdy
 • Adam Miłosz – Sekretarz Rady Giełdy
 • Jarosław Grzywiński – Członek Rady Giełdy
 • Jacek Lewandowski – Członek Rady Giełdy
 • Marek Słomski – Członek Rady Giełdy
 • Skład Zarządu GPW[]

 • Małgorzata Zaleska – prezes zarządu
 • Dariusz Kułakowski– wiceprezes zarządu
 • Grzegorz Zawada – wiceprezes zarządu
 • Elektrim SA – spółka publiczna notowana od 1992 roku na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych, powstała w wyniku prywatyzacji dawnego PTHZ Elektrim. W pierwszym okresie po prywatyzacji, Elektrim SA prowadził bardzo rozległą i zróżnicowaną działalność za pośrednictwem ponad 140 spółek powiązanych (od produkcji turbin po produkcję rolną), jednakże działalność ta uległa gruntownej reorganizacji począwszy od 1999 roku.Walne zgromadzenie – najwyższy z organów spółki akcyjnej albo spółdzielni, służący realizacji uprawnień akcjonariuszy (albo spółdzielców) do kierowania działalnością spółki (albo spółdzielni).


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ministerstwo Finansów – urząd pomocniczy Ministra Finansów, centralnego organu administracji rządowej odpowiedzialnego za dział administracji rządowej – finanse publiczne. Pomaga Ministrowi Finansów w m.in. projektowaniu budżetu państwa, kierowaniu sprawami podatków, finansowania samorządów terytorialnych oraz sprawami związanymi z długiem publicznym.
  Ludwik Leszek Sobolewski (ur. 13 września 1965 we Wrocławiu) – polski prawnik, w latach 2006–2013 prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Światowa Federacja Giełd - organizacja skupiająca najbardziej rozwinięte giełdy świata. Do federacji należeć mogą jedynie giełdy spełniające ściśle określone standardy dotyczące między innymi organizacji rynku, zasad obrotu i infrastruktury technicznej. Od 1994 roku jednym z członków tej organizacji jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
  Rynek równoległy – jeden z dwóch segmentów rynku giełdowego, przeznaczony dla papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, charakteryzujących się m.in. mniejszym kapitałem i niższą płynnością. Obejmuje on akcje spółek dopuszczonych do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych, ale niespełniających warunków bycia notowanymi na rynku podstawowym.
  UTP (Universal Trading Platform), zaimplementowany na bazie systemu Linux (Red Hat Enterprise Linux) system informatyczny obsługujący Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie od 15 kwietnia 2013 roku, zakupiony od NYSE Technologies.
  Małgorzata Zaleska (ur. 1969) – polska ekonomistka, profesor nauk ekonomicznych, w latach 2009-2015 członek zarządu NBP.
  Frankfurter Wertpapierbörse FWB® (pol. Frankfurcka Giełda Papierów Wartościowych) - giełda papierów wartościowych ulokowana we Frankfurcie nad Menem w Niemczech.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.053 sek.