• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geopark

  Przeczytaj także...
  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Park Krajobrazowy Łuk Mużakowa (niem. Muskauer Faltenbogen) - geopark w województwie lubuskim, założony w celu ochrony szczególnego tworu geologicznego - moreny czołowej powstałej podczas zlodowacenia środkowopolskiego (Odry).
  Góra Świętej Anny – najwyższe wzniesienie grzbietu Chełma na Wyżynie Śląskiej o wysokości 408 m n.p.m.. Wysokość względna mierzona od dna doliny Odry (przepływającej w odległości 6,7 km) wynosi około 220 m. Na szczycie i stokach wzgórza znajduje się wieś o tej samej nazwie.

  Geopark – obszar o dokładnie wyznaczonych granicach, obejmujący stanowiska dziedzictwa geologicznego (często geostanowiska) o istotnym znaczeniu naukowym dla geologii, jak również obiekty unikatowe lub piękne, reprezentatywne dla danego regionu i jego historii geologicznej. Geopark to nie tylko walory geologiczne, obszar ten może być cenny także z archeologicznego, ekologicznego, historycznego czy kulturowego punktu widzenia.

  Henryk Jacek Jezierski (ur. 4 lipca 1955 w Warszawie) – polski geolog, specjalista hydrogeolog, od 2007 do 2011 wiceminister środowiska i Główny Geolog Kraju.Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

  Cele tworzenia geoparków[ | edytuj kod]

  Zasadnicze cele tworzenia geoparków to ochrona (ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przyrody nieożywionej), edukacja i badania naukowe z zakresu nauk o Ziemi oraz lokalny rozwój społeczno-ekonomiczny, zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju. Utworzenie geoparków nie tylko podkreśla rangę takich miejsc, ale również sprzyja tworzeniu nowych miejsc pracy, np. w geoturystyce. Geoparki są kierowane i zarządzane przez wyznaczony organ władzy oraz podlegają przepisom prawa kraju, w którym występują.

  Ministerstwo Środowiska – utworzone w 1999 ministerstwo zajmujące się ochroną środowiska oraz gospodarką wodną w Polsce. Po uchybieniach przy podpisywaniu przez EuRoPol Gaz z Gazpromem memorandum dotyczącego budowy gazociągu Jamał-Europa było rozważane utworzenie Ministerstwa Energetyki i Środowiska, ale ograniczono się jedynie do powołania rządowego zespołu koordynującego politykę energetycznegą.Geologia (gr. gḗ ‘Ziemia’, lógos ‘słowo’, ‘nauka’) – jedna z nauk o Ziemi, zajmuje się budową, własnościami i historią Ziemi oraz procesami zachodzącymi w jej wnętrzu i na jej powierzchni, dzięki którym ulega ona przeobrażeniom. W szerszym znaczeniu geologia dotyczy również innych planet skalistych.

  Geoparki na świecie[ | edytuj kod]

  „Program Geoparki UNESCO” zapoczątkowany został przez Oddział Nauk o Ziemi (ang. Division of Earth Science) UNESCO w 1997 r., jako wsparcie krajowych i międzynarodowych starań w zakresie ochrony dziedzictwa Ziemi. Na potrzeby programu stworzono międzynarodowo uznawaną nazwę „Geopark UNESCO”. W 1998 r. UNESCO uruchomiło procedurę utworzenia Światowej Sieci Narodowych Geoparków, mającej docelowo objąć ponad 500 geoparków.

  Karkonoski Park Narodowy, został utworzony 16 stycznia 1959 roku, jest jednym z 23 parków narodowych na terenie Polski.Geostanowisko (ang. geosites), zwane też geotopem (niem. geotope) – fragment geosfery, niezwykle istotny dla zrozumienia historii Ziemi. Geostanowiskami będą więc pojedyncze obiekty, grupy obiektów lub obszary geologiczne lub geomorfologiczne, reprezentatywne dla danego regionu, odznaczające się przede wszystkim wybitnymi walorami naukowymi, ale również kulturalno-historycznymi, estetycznymi i społeczno-ekonomicznymi. Mogą to być odsłonięcia geologiczne, nagromadzenia fauny i flory kopalnej, głazy narzutowe, jaskinie, interesujące formy krajobrazu, itp.

  Do listopada 2015 roku na liście Światowej Sieci Geoparków UNESCO (ang. Global Geoparks Network UNESCO) znalazło się 119 obszarów, natomiast Europejska Sieć Geoparków (ang. European Geoparks Network), będąca częścią sieci światowej, objęła 70 obszary.

  Geoparki w Polsce[ | edytuj kod]

  Z inicjatywy Głównego Geologa Kraju, dr. H. J. Jezierskiego, zainicjowano działania mające na celu wypracowanie zasad i procedur wyłaniania polskich Geoparków Krajowych, które w dalszym etapie mogłyby ubiegać się o włączenie do Europejskiej Sieci Geoparków. Wstępna lista obejmowała 10 propozycji. Obecnie status Geoparku Krajowego, nadany przez Ministerstwo Środowiska, posiadają 3 obszary: polska część Łuku Mużakowa (od 21.10.2009 r.), rejon Góry św. Anny (od 1.06.2010 r.) oraz Karkonoski Park Narodowy wraz z otuliną (od 10.09.2010 r.). Jedynym polskim geoparkiem włączonym do sieci europejskiej jest Łuk Mużakowa (geopark polsko-niemiecki).

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.Geoturystyka (ang. geotourism) – forma turystyki bazującej m.in. na obiektach geologicznych, ściśle związana z geologią stosowaną, ochroną przyrody nieożywionej i edukacją geologiczną. Szansą dla rozpowszechnienia idei geoturystyki na szeroką skalę okazała się między innymi koncepcja tworzenia Geoparków UNESCO.

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Alexandrowicz Z., 2006, Geoparki – nowe wyzwanie dla ochrony dziedzictwa geologicznego, „Przegląd Geologiczny”, tom 54, nr 1, str. 36–41, Warszawa. [1]
 • Alexandrowicz, Z., 2006. Geopark – nature protection category aiding the promotion of geotourism (Polish perspectives). „Geoturystyka”, tom 2 (5), str. 3–12.
 • Jones, C., 2008. History of Geoparks [w:] C. V. Burek, C. D. Prosser, red., The History of Geoconservation. Geological Society, London, Spec. Publ., 300, str. 273-277.
 • Patzak, M., Eder, W., 1998. UNESCO GEOPARK. A new Programme – a new UNESCO label. „Geologica Balcanica”, tom 28, nr 3–4, str. 33–35.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Geoparki – Ministerstwo Środowiska
 • Geoparki – Państwowy Instytut Geologiczny
 • Europejska Sieć Geoparków
 • Światowa Sieć Geoparków UNESCO
 • Geopark Krajowy Góra Św. Anny
 • Geopark Europejski Łuk Mużakowa
 • Geoturystyka blog
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Where are the UNESCO Global Geoparks? (ang.). UNESCO. [dostęp 2017-10-02].
  Przegląd Geologiczny – polski miesięcznik o tematyce geologicznej wydawany w Warszawie przez Państwowy Instytut Geologiczny. Pismo publikuje artykuły i doniesienia naukowe oraz aktualne wiadomości dotyczące problemów istotnych dla środowiska geologów.Dziedzictwo geologiczne (ang. geoheritage) – rozumiane jest najczęściej jako elementy przyrody nieożywionej o unikatowej wartości dla społeczeństwa. Jest to stosunkowo nowe określenie, które, choć powszechnie weszło już w obieg, nie posiada jednoznacznej i powszechnie akceptowanej definicji.
  Warto wiedzieć że... beta

  Główny Geolog Kraju - stanowisko w strukturze Ministerstwa Środowiska. Do zadań osoby piastującej to stanowisko należy wykonywanie kompetencji Ministra Środowiska z zakresu:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.