• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geografia fizyczna kompleksowa

  Przeczytaj także...
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>,Dyscyplina naukowa – część dziedziny naukowej, społecznie zorganizowana działalność badawcza nastawiona na wytwarzanie informacji (badania) oraz stosowania rezultatów tej działalności (teorie) w praktyce.
  Aksjomat (postulat, pewnik) (gr. αξιωμα [aksíoma] – godność, pewność, oczywistość) – jedno z podstawowych pojęć logiki matematycznej. Od czasów Euklidesa uznawano, że aksjomaty to zdania przyjmowane za prawdziwe, których nie dowodzi się w obrębie danej teorii matematycznej. We współczesnej matematyce definicja aksjomatu jest nieco inna:

  Geografia fizyczna kompleksowadyscyplina naukowa w obrębie geografii fizycznej, nauka o budowie, organizacji, zróżnicowaniu i funkcjonowaniu środowiska przyrodniczego traktowanego jako całość. Środowisko jest rozpatrywane jako zespół zróżnicowanych krajobrazówsystem złożony z powiązanych i wzajemnie ze sobą oddziaływających komponentów.

  Geosystem – fragment przestrzeni geograficznej wyodrębniającej się z otoczenia pod względem przestrzennym i strukturalnym.Środowisko przyrodnicze (środowisko naturalne) – całokształt ożywionych i nieożywionych składników przyrody, ściśle ze sobą powiązanych, otaczających organizmy żywe. W jego ramach można wyróżnić następujące elementy:

  Jako synonimy geografii fizycznej kompleksowej funkcjonują również określenia geografia krajobrazu oraz geoekologia.

  Geografia fizyczna kompleksowa dzieli się na: geografię fizyczną ogólną, geografię fizyczną regionalną, naukę o krajobrazie, paleogeografię, geografię fizyczną stosowaną i geochemię krajobrazu.

  Do połowy XIX w. na przyrodę i geografię patrzono holistycznie (całościowo). Od tego czasu rozpoczął się, spowodowany zwiększaniem się ilości wiedzy, podział geografii i rozwój dyscyplin szczegółowych, jak geomorfologia, hydrologia, klimatologia etc. Obok nich rozwijała się, zainspirowana ideami Alexandra von Humboldta, kompleksowa geografia fizyczna łącząca różne działy geografii fizycznej. Gwałtowny rozwój tej dyscypliny nastąpił dopiero od połowy XX wieku.

  Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.Friedrich Wilhelm Heinrich Alexander von Humboldt (ur. 14 września 1769 w Berlinie, zm. 6 maja 1859 tamże) – niemiecki przyrodnik i podróżnik, jeden z twórców nowoczesnej geografii, młodszy brat Wilhelma von Humboldta.

  Geografia fizyczna kompleksowa syntezuje wiedzę dotyczącą budowy, organizacji i funkcjonowania, w różnych skalach, wielowymiarowego systemu środowiska przyrodniczego, które zmienia się pod wpływem sił naturalnych lub pod wpływem działań człowieka. Podstawą geografii fizycznej kompleksowej są 3 aksjomaty sformułowane przez E. Neefa: aksjomat planetarny, aksjomat krajobrazowy i aksjomat chronologiczny.

  Krajobraz (landschaft, fizjocenoza) – termin wieloznaczny, stosowany w różnych dziedzinach nauki (geografia, ekologia, biologia, architektura, geochemia), czasami różnie definiowany i interpretowany. Dodatkowo w języku potocznym słowo "krajobraz" używane jest na określenie widoku (np. krajobraz miejski, krajobraz zimowy, krajobraz malowniczy, ładny, zeszpecony itd.). Najogólniej za krajobraz uważa się ogół cech przyrodniczych i antropogenicznych wyróżniających określony teren, zespół typowych cech danego terenu. Według Armanda, krajobraz jest synonimem terytorialnego (środowisko lądowe) lub akwatorialnego (środowisko wodne) kompleksu terytorialnego.Geokompleks - jednostka przestrzenno-strukturalna, relatywnie zamknięty wycinek przyrody stanowiący całość dzięki zachodzącym w nim procesom i współzależności budujących go komponentów a także fragment epigeosfery zamknięty granicami naturalnymi i cechującymi się prawidłowym układem wzajemnie powiązanych geokomponentów.

  Bibliografia[]

 • Krystyna German: Geografia fizyczna kompleksowa. W: Antoni Jackowski (red.): Encyklopedia szkolna Geografia. Kraków: Wydawnictwo Zielona Sowa, 2004, s. 128. ISBN 83-7389-845-X. (pol.)
 • Geografia krajobrazu. W: Jan Wojnowski (red.): Wielka Encyklopedia PWN. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2002, s. 75. ISBN 83-01-13673-1. (pol.)
 • Zobacz też[]

 • Geosystem
 • Geokompleks
 • System (stgr. σύστημα systema – rzecz złożona) – obiekt fizyczny lub abstrakcyjny, w którym można wyodrębnić zespół lub zespoły elementów wzajemnie powiązanych w układy, realizujących jako całość funkcję nadrzędną lub zbiór takich funkcji (funkcjonalność). Z uwagi na fakt, że wyodrębnienie wszystkich elementów przynależących do systemu bywa w praktyce niekiedy bardzo trudne, dlatego do badania systemów wykorzystuje się ich uproszczone modele. Elementy przynależące do jednego systemu nie mogą jednak stanowić jednocześnie elementów przynależnych do innego systemu.Geografia fizyczna – jeden z podstawowych działów geografii (obok geografii społeczno-ekonomicznej i geografii regionalnej), bada środowisko przyrodnicze jako całość (geografia fizyczna ogólna) oraz jego poszczególne komponenty (składniki):  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  <|||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| |||||||||| - |||||||||| |||||||||| ||||||||||>
  Synonim (gr. synōnymos = równoimienny) – wyraz lub dłuższe określenie równoważne znaczeniowo innemu, lub na tyle zbliżone, że można nim zastąpić to drugie w odpowiednim kontekście (auto – samochód). Synonimia może dotyczyć konstrukcji składniowych (mówić wiersz – mówić wierszem), form morfologicznych (profesorowie – profesorzy) i leksemów.
  Geomorfologia – nauka o formach rzeźby powierzchni Ziemi oraz procesach je tworzących i przekształcających. Zajmuje się opisem (morfografia), pomiarem (morfometria), genezą (morfogeneza) i wiekiem (morfochronologia) form powierzchni Ziemi.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.045 sek.