• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Geoekonomia

  Przeczytaj także...
  Zimna wojna – trwający w latach 1947-1991 stan napięcia oraz rywalizacji ideologicznej, politycznej i militarnej pomiędzy ZSRR i państwami satelitarnymi ZSRR skupionymi od 1955 w Układzie Warszawskim a także państwami pozaeuropejskimi pod hegemonią ZSRR (określanych jako blok komunistyczny, lub wschodni), a państwami niekomunistycznymi skupionymi od 1949 w NATO i paralelnych blokach obronnych (SEATO, CENTO) - pod politycznym przywództwem Stanów Zjednoczonych (określanych jako blok zachodni). Zimnej wojnie towarzyszył wyścig zbrojeń obu bloków militarnych wywołany polityką ZSRR dążącego do rozszerzania zasięgu jego światowej ekspansji terytorialnej i narzucania siłą ustroju komunistycznego i kontrakcją USA i jego sojuszników w tej sprawie.Gospodarka narodowa – całokształt działalności gospodarczej prowadzonej na terytorium danego państwa. Dzieli się na działy, do których zaliczamy przemysł, rolnictwo, budownictwo, transport, łączność, handel itp. Niektóre działy dzielą się na gałęzie, w których skład wchodzą różne przedsiębiorstwa.
  Towar – produkt pracy ludzkiej, który jest przeznaczony do sprzedaży. Pojęcie to obejmuje dobra konsumpcyjne i produkcyjne oraz usługi.

  Geoekonomia – dyscyplina zajmująca się polityką oraz strategią, jaką należy się posłużyć aby wzmocnić konkurencyjność kraju. Termin ten wprowadził w końcu lat 80. XX w. amerykański ekonomista Edward Luttwak, według którego po zakończeniu zimnej wojny, siły militarne państwa przestały być głównym czynnikiem determinującym klasyfikację ważności na scenie międzynarodowej. Według Luttwaka siła militarna zostaje zastąpiona przez zdolności i siłę ekonomiczną.

  Handel – proces gospodarczy polegający na sprzedaży czyli na wymianie dóbr i usług na pieniądze. Proces ten jest realizowany przez zawodowych pośredników w celu osiągnięcia zysku.Gospodarka światowa - system powiązań produkcyjnych, technologicznych, handlowych, finansowych i instytucjonalnych między gospodarkami narodowymi różnych krajów, na różnym poziomie rozwoju społeczno-gospodarczego, włączający je w ogólnoświatowy proces produkcji i wymiany.

  Francuski ekonomista, Pascal Larot przedstawia z kolei taką definicję: Geoekonomia to analiza strategii porządku ekonomicznego, zwłaszcza handlowego, o którym decydują państwa w nawiązaniu do polityk dążących do ochrony gospodarki narodowej lub innych kwestii ściśle związanych z gospodarką, do nabycia kontroli nad kluczowymi technologiami lub zdobycia niektórych sektorów na światowym rynku związanych z produkcją i dystrybucją jakiegoś produktu lub gamy istotnych produktów, których posiadanie lub kontrolowanie nadaje właścicielowi – państwu lub przedsiębiorstwu państwowemu – element władzy i oddziaływania na gospodarkę światową, a także przyczynia się do wzmocnienia ekonomicznego i społecznego.

  Zgodnie z ideą geoekonomii każdy kraj powinien być pojmowany jako państwo-system, który rywalizuje z innymi państwami-systemami, a w scenerii globalnej jest determinowany poprzez istnienie obiektywnych reguł, pochodzących prosto z mechanizmów ekonomicznych, ale także reguł subiektywnych pochodzących ze specyficznych umów podpisywanych między różnymi państwami w zakresie handlu towarami, które powinny być respektowane pod karą represji lub sankcji ze strony innych państw, które działają w całym systemie.

  Polityka (z gr. poly: mnogość, różnorodność; polis - miasto-państwo) – pojęcie właściwe naukom społecznym, rozumiane na wiele sposobów.Przedsiębiorstwo państwowe - przedsiębiorstwo, którego wyłącznym właścicielem jest państwo, a ściślej rzecz biorąc Skarb Państwa. Jest osobą prawną, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 25.09.1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 981). Należy je odróżnić od spółek kontrolowanych przez Skarb Państwa, które z prawnego punktu widzenia nie są przedsiębiorstwami państwowymi, ale spółkami uregulowanymi w Kodeksie spółek handlowych.

  Geoekonomia jest pochodną turbokapitalizmu, gdyż państwa skoncentrowane na efektywności gospodarczej nie będą wspierały globalnego wolnego rynku lecz będą starały się bronić własnego interesu oraz wzmacniać swoją pozycję właśnie za pomocą silnej gospodarki.

  Turbokapitalizm – termin wprowadzony przez amerykańskiego ekonomistę Edwarda Luttwaka i opisany w książce pt. „Turbokapitalizm. Zwycięzcy i przegrani światowej gospodarki” oraz w innych licznych artykułach tego autora.Edward Luttwak (ur. w 1942) – amerykański ekonomista, strateg i historyk, były doradca prezydenta George’a Busha seniora i konsultant w Departamencie Obrony Stanów Zjednoczonych, starszy konsultant w Centrum Analiz Strategicznych i Międzynarodowych w Waszyngtonie.




  Reklama

  Czas generowania strony: 0.009 sek.