• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

  Przeczytaj także...
  Budżet państwa – najwyższej rangi plan finansowy polityki państwa oraz narzędzie polityki społecznej, uwzględniające planowane dochody i wydatki państwa w okresie roku budżetowego. Jako dochody uwzględnia się m.in.: wpływy z podatków pośrednich i bezpośrednich, dochody niepodatkowe (np. cła), dochody z prywatyzacji oraz dochody zagraniczne. Mianem wydatków określa się m.in. koszty dotacji, obsługi długu publicznego, obsługi strefy budżetowej, rozliczeń z bankami, subwencji dla gmin oraz rezerw ogólnych. Termin „budżet” pochodzi z łacińskiego bulga, oznaczającego skórzany mieszek przeznaczony do zbierania dochodów. Słowo to przyjęło się następnie w wielu językach (ang. budget, starofr. bougette, fr. le budget]. Dla historycznego rozwoju instytucji budżetu znaczenie miało kilka zdarzeń, które rozstrzygnęły o jej współczesnym kształcie, wśród których – poza oddzieleniem majątku publicznego od majątku królewskiego – wymienić należy rozwijanie stosunków towarowo-pieniężnych, parlamentaryzmu, funkcji socjalnych i gospodarczych państwa, rozwój międzynarodowych stosunków gospodarczych i finansowych oraz procesy integracyjne zachodzące we współczesnym świecie.Senat Rzeczypospolitej Polskiej – organ władzy ustawodawczej, druga izba (tradycyjnie określana jako izba wyższa) polskiego parlamentu. Składa się ze 100 senatorów wybieranych w wyborach powszechnych, bezpośrednich i w głosowaniu tajnym, w jednomandatowych okręgach wyborczych na czteroletnią kadencję, rozpoczynającą się i kończącą wraz z kadencją Sejmu (jeśli kadencja Sejmu zostanie skrócona, skróceniu ulega także kadencja Senatu). W przypadku wygaśnięcia mandatu Prezydent RP zarządza wybory uzupełniające.
  Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych – polska ustawa, uchwalona przez Sejm RP, regulująca kwestie prawne związane z ochroną danych osobowych.

  Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (w skrócie GIODO) – organ do spraw ochrony danych osobowych działający na podstawie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

  Zadania[]

  GIODO kontroluje zgodność przetwarzania danych z przepisami ustawy, wydaje decyzje administracyjne i rozpatruje skargi w sprawach wykonania przepisów o ochronie danych osobowych, prowadzi rejestr zbiorów danych, opiniuje akty prawne dotyczące ochrony danych osobowych, inicjuje i podejmuje przedsięwzięcia w zakresie doskonalenia ochrony danych osobowych, uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się problematyką ochrony danych osobowych (np. Grupy roboczej art. 29).

  Europejski Inspektor Ochrony Danych (EIOD) – niezależny organ nadzoru Unii Europejskiej, którego głównym zadaniem jest zagwarantowanie, że instytucje i organy europejskie respektują prawo do prywatności i ochrony danych, gdy przetwarzają dane osobowe i opracowują nową politykę.Immunitet (łac. immunitas – uwolnienie od obciążeń) – instytucja prawna, mocą której osoba z niej korzystająca nie podlega określonym przepisom, do przestrzegania których inne osoby są zobowiązane. Immunitet może też oznaczać ograniczenie odpowiedzialności prawnej danej osoby z tytułu pełnienia przez nią określonej funkcji. Istotą immunitetu jest więc wyłączenie spod określonego obowiązku.

  Jest powoływany na 4-letnią kadencję (liczoną od dnia złożenia przysięgi) przez Sejm RP za zgodą Senatu. W zakresie wykonywania swoich zadań podlega tylko ustawie. Przysługuje mu immunitet.

  W celu wykonania swoich zadań ma do pomocy Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba znajduje się w Warszawie.

  Zgodnie z art. 20 ustawy, raz w roku Generalny Inspektor składa Sejmowi sprawozdanie ze swojej działalności wraz z wnioskami wynikającymi ze stanu przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych. Sprawozdanie jest dostępne w formie druku sejmowego.

  Michał Serzycki (ur. 3 lipca 1971 w Warszawie) – polski urzędnik państwowy i samorządowy, od 2006 do 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.Rzeczpospolita Polska (RP) – oficjalna nazwa Polski od drugiej połowy XVII wieku do 1795, w latach 1918–1952 i od 1989.

  Osoby pełniące funkcję Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych[]

 • I kadencja (4 kwietnia 1998 – 26 kwietnia 2002) – Ewa Kulesza
 • II kadencja (26 kwietnia 2002 – 13 lipca 2006) – Ewa Kulesza
 • III kadencja (13 lipca 2006 – 3 sierpnia 2010) – Michał Serzycki
 • IV kadencja (4 sierpnia 2010 – 28 sierpnia 2014) – Wojciech Wiewiórowski
 • V kadencja (29 sierpnia 2014 - 18 grudnia 2014) – Wojciech Wiewiórowski
 • VI kadencja (od 22 kwietnia 2015) – Edyta Bielak-Jomaa
 • Budżet, zatrudnienie i wynagrodzenia[]

  Wydatki i dochody Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych są realizowane w części 10 budżetu państwa.

  Wojciech Rafał Wiewiórowski (ur. 13 czerwca 1971 w Łęczycy) – polski prawnik, urzędnik państwowy, nauczyciel akademicki, od 4 sierpnia 2010 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych IV kadencji.Zespół roboczy ds. ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych (ang. Working Party on the Protection of Indyviduals with regard to the Processing of Personal Data) - niezależny podmiot o charakterze doradczym, powołany na mocy art. 29 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych.

  W 2015 wydatki GIODO wyniosły 16 mln zł, a dochody 0,03 mln zł. Przeciętne zatrudnienie w Biurze GIODO w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 122 osoby, a średnie miesięczne wynagrodzenie brutto 6518 zł.

  W ustawie budżetowej na 2016 wydatki Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych zaplanowano w wysokości 19,3 mln zł.

  Zobacz też[]

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych
 • Przypisy

  1. Sprawozdanie z wykonania budżetu państwa za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. (Druk nr 553). Tom I. sejm.gov.pl, 31 maja 2016. [dostęp 2015-08-04]. s. 1/3, 2/8.
  2. Informacja o wynikach kontroli wykonania budżetu państwa w 2015 r. w części 10 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych. W: Najwyższa Izba Kontroli [on-line]. nik.gov.pl, maj 2016. [dostęp 2015-08-04]. s. 12.
  3. Ustawa budżetowa na rok 2016 z dnia 25 lutego 2016 r.. W: Dz. U. poz. 278 [on-line]. isap.sejm.gov.pl, 4 marca 2016. [dostęp 2016-08-04]. s. 38.

  Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona GIODO
 • Sprawozdanie z działalności Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w roku 2015 (druk sejmowy nr 582)
 • Ustawa – akt prawny o charakterze powszechnie obowiązującym, najczęściej obecnie uchwalany przez parlament (w niektórych państwach zatwierdzany później przez organ władzy wykonawczej). W porządkach prawnych różnych państw występują ustawy: zasadnicze (konstytucje), organiczne i zwykłe.Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Sejm RP), Sejm – izba niższa dwuizbowego parlamentu Rzeczypospolitej Polskiej; Izba Poselska wyłoniła się z Sejmu walnego w 1493; od uchwalenia konstytucji Nihil novi (1505) Sejm jest najwyższym organem władzy ustawodawczej w Polsce.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Rejestr zbiorów danych osobowych - ogólnokrajowy, jawny rejestr zbiorów danych osobowych zgłoszonych przez administratorów danych, prowadzony przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych na podstawie art. 42 ustawy z dnia 22 stycznia 1997 r. o ochronie danych osobowych.
  Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych - jednostka pomocnicza Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych utworzona na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych .
  Ewa Kulesza (ur. 12 kwietnia 1951 w Piotrkowie Trybunalskim) – polska prawnik, nauczyciel akademicki, w latach 1998–2006 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Decyzja administracyjna – akt administracyjny zewnętrzny wydany w trybie określonym w przepisach Kodeksu postępowania administracyjnego lub innych ustaw regulujących sferę indywidualnych praw i obowiązków obywateli np. Ordynacja podatkowa lub Prawo celne.
  Ochrona danych osobowych – regulacje prawne dotyczące tworzenia i posługiwania się zbiorami danych osobowych, a także pojedynczymi danymi, mające na celu administracyjno-prawną ochronę prawa do prywatności.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.