Energetyka rozproszona

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
(Przekierowano z Generacja rozproszona)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Energetyka rozproszona – wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła lub chłodu, paliw stałych, ciekłych i gazowych przez małe jednostki lub obiekty produkcyjne dla użytku lokalnego.

Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.Kogeneracja rozproszona - skojarzone wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej w układach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie odbiorców energii, także z wykorzystanie odnawialnych źródeł energii. Jest przeciwieństwem systemu zaopatrzenia w energię cieplną i elektryczną z jednej centralnej elektrociepłowni. Zaletą kogeneracji rozproszonej jest uniknięcie kosztów rozbudowy sieci cieplnej i związanych z eksploatacją tej sieci strat ciepła. Rozproszenie źródeł energii (dywersyfikacja) zwiększa bezpieczeństwo energetyczne na obszarze jej stosowania.

Zwykle produkują energię ze źródeł energii odnawialnych lub niekonwencjonalnych, często w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła (kogeneracja rozproszona). Do sieci generacji rozproszonej należeć mogą np. prosumenci, kooperatywy energetyczne czy elektrownie komunalne.

Definicja[ | edytuj kod]

Generowanie energii w systemie rozproszonym jest obecnie ważną i dynamicznie rozwijającą się gałęzią elektroenergetyki. W literaturze występuje wiele definicji tego zjawiska a klasyfikacja wytwarzania rozproszonego opiera się głównie o zakresy wytwarzanej mocy. W samej energetyce dopuszcza się pewne uproszczenie nazwy i mówi się o generacji rozproszonej, bowiem w tym kontekście skrótowa nazwa jest zrozumiała. Polski termin generacja rozproszona, odpowiada kilku angielskim słowom kluczowym – distributed, dispersed, decentralized, embedded generation (DG, EG). Rozproszona generacja energii elektrycznej polega na produkowaniu jej tam, gdzie sieć elektroenergetyczna nie była pierwotnie przewidywana do przyłączania elementów wytwórczych. Literatura podaje następujące właściwości generacji rozproszonej:

Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.Elektrownia wiatrowa – elektrownia wytwarzająca energię elektryczną przy pomocy generatorów (turbin wiatrowych) napędzanych energią wiatru. Energia elektryczna uzyskana z energii wiatru jest uznawana za ekologicznie czystą, gdyż, pomijając nakłady energetyczne związane z wybudowaniem takiej elektrowni, wytworzenie energii nie pociąga za sobą spalania żadnego paliwa. Praca elektrowni wiatrowych powoduje jednak nietypowe i trudne do oceny oddziaływanie na środowisko.
 • moc znamionowa jednostek znacząco mniejsza od jednostek wytwórczych energetyki zawodowej,
 • w znacznej części jest własnością prywatną, przy czym znaczna grupa osób fizycznych lub prawnych będących właścicielami obiektów generacji rozproszonej nie zajmowała się dotychczas komercyjną działalnością w energetyce,
 • jednostki generacji rozproszonej nie podlegają centralnemu dysponowaniu,
 • jednostki generacji rozproszonej są przyłączone do sieci rozdzielczych średniego i niskiego napięcia,
 • jednostki te nie biorą aktywnego udziału w procesach regulacji częstotliwości i napięcia.
 • Technologia wytwarzania energii elektrycznej w źródłach rozproszonych bardzo często związana jest z energetyką odnawialną, choć rzecz jasna nie każdy obiekt energetyki odnawialnej jest kwalifikowany jako obiekt energetyki rozproszonej. Farmy wiatrowej o mocy 200 MW nie da się „rozproszyć” nawet w sieci 110 kV, a kompaktowa elektrociepłownia na gaz ziemny o mocy 500 kW, nie jest zaliczana do OZE, choć kwalifikowana jest do energetyki rozproszonej. Ta sama elektrociepłownia zasilana biogazem jest klasyfikowana zarówno jako OZE, jak i źródło rozproszone. Nie można też bezkrytycznie przyjmować samej mocy źródła za jedyne kryterium zakwalifikowania do generacji rozproszonej. Zdarza się, podobnie jak w przypadku wielu farm wiatrowych, że źródło małej mocy współpracuje z siecią wyższego rzędu za pośrednictwem wydzielonej linii i tu również trudno mówić o efekcie rozproszenia.

  Sieć elektroenergetyczna – zbiór przewodów elektrycznych i urządzeń powiązanych pod względem funkcjonalnym i połączonych elektrycznie, przeznaczonych do przesyłania, przetwarzania i rozdzielania na określonym terytorium wytworzonej w elektrowniach energii elektrycznej oraz do zasilania nią odbiorników.Paliwo gazowe – mieszanina wieloskładnikowa gazów palnych i niepalnych, pochodzenia naturalnego lub sztucznego. Podstawowymi wielkościami charakteryzującymi paliwo gazowe są:

  Szerokie możliwości rozproszenia generacji daje wykorzystanie gazu (różnego pochodzenia), szczególnie w przypadku skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła.

  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Odbiorca energii elektrycznej - terminem tym określa się osobę fizyczną lub prawną, mającą odbiorniki energii elektrycznej stanowiące jeden lub więcej odbiorów energii elektrycznej. Odbiorcą będzie więc zarówno zwykły obywatel mieszkający w budynku wielorodzinnym, jak również duża fabryka, czy też inny zakład przemysłowy, komunalny lub rzemieślniczy.
  Prosument (ang. prosumer – professional/producer + consumer) – kalka językowa i kontaminacja słów – profesjonalista/producent i konsument – konsument zaangażowany w współtworzenie i promowanie produktów ulubionej marki czy jednoczesną produkcję oraz konsumpcję dóbr i usług.
  Odnawialne źródła energii – źródła energii, których wykorzystywanie nie wiąże się z długotrwałym ich deficytem, ponieważ ich zasób odnawia się w krótkim czasie. Takimi źródłami są między innymi wiatr, promieniowanie słoneczne, opady, pływy morskie, fale morskie i geotermia. Przeciwieństwem ich są nieodnawialne źródła energii, czyli źródła, których zasoby odtwarzają się bardzo powoli bądź wcale: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny i uran.
  Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.
  Mikroźródło (ang. micro-source) - jest to jednostka wytwórcza generacji rozproszonej (zwykle wyposażona w układy energoelektroniczne) o stosunkowo niewielkiej mocy nie przekraczającej zazwyczaj 50 kW. Mikroźródła wraz z odbiorami tworzą mikrosieci energii elektrycznej.
  Elektrociepłownia – zakład przemysłowy wytwarzający w jednym procesie technologicznym w sposób skojarzony energię elektryczną oraz ciepło w postaci czynnika (najczęściej wody) o wysokiej temperaturze dla miejskiej sieci ciepłowniczej lub przemysłu.
  Paliwo ciekłe jest to paliwo pochodzące zwykle z przeróbki ropy naftowej lub (w marginalnym stopniu) z węgla kamiennego i brunatnego, stosowane przede wszystkim do napędu silników spalinowych, w mniejszym stopniu do rozruchu kotłów parowych, do celów grzewczych i technologicznych.

  Reklama