• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gazeter

  Przeczytaj także...
  Egzonim (od gr. ἔξω, éxō, "poza" i ὄνομα, ónoma, "nazwa") – nazwa używana w określonym języku dla obiektu geograficznego znajdującego się poza obszarem, gdzie ten język ma status oficjalny, i różniąca się swoją formą od nazwy używanej w języku lub językach oficjalnych na obszarze, gdzie znajduje się dany obiekt geograficzny.Toponimia (toponomastyka, toponomia, toponimika; z gr. topos – miejsce, onoma – nazwa) – dział onomastyki zajmujący się nazwami miejsc (np. nazwami osad ludzkich - miast, wsi, przysiółków – ojkonimia), nazwami państw i krajów, nazwami fizjograficznymi (obiektów fizjograficznych), nazwami rzek, jezior (hydronimia), lasów, pól, gór (oronimia), a także nazwami miejskimi (urbanonimy), nazwami ulic i placów, nazwy terenowe (mikrotoponimy). Badania nad toponimami mogą dostarczyć informacji od strony językowej (słowotwórstwo, deklinacja rzeczowników, koniugacja czasowników,etymologia, fonetyka w ujęciu historycznym), jak i powiązań z historią społeczeństwa (np. z rozwojem osadnictwa, zadaniami produkcyjnymi, zmianą mieszkańców) i ich języka.
  Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej (KSNG) – komisja odpowiedzialna za ustalanie polskich nazw geograficznych świata (egzonimów) oraz za reprezentowanie Polski w kwestiach nazewnictwa geograficznego na arenie międzynarodowej.

  Gazeter – spis nazw obiektów geograficznych: miejscowości i obiektów fizjograficznych (gór, mórz, rzek, jezior itp.).

  Krajoznawstwo (dawniej krajopisarstwo, krainopisarstwo, ziemiopisarstwo) – szeroko pojęty zbiór wszelkich - nie tylko geograficznych - wiadomości o danym kraju, a także gromadzenie wiadomości z zakresu geologii, meteorologii, świata roślinnego i zwierzęcego (Fizjografia). Jest to także ruch społeczny zmierzający do:Organizacja Narodów Zjednoczonych (ang. United Nations, UN, fr. Organisation des Nations Unies, hiszp. Organización de las Naciones Unidas, ros. Организация Объединенных Наций Organizacyja Objedinionnych Nacyj, arab. الأمم المتحدة al-Umam al-Muttahida, chiń. 联合国 Liánhéguó), ONZ – uniwersalna (z wyjątkiem narodów niereprezentowanych) organizacja międzynarodowa, z siedzibą w Nowym Jorku, powstała 24 października 1945 r. w wyniku wejścia w życie Karty Narodów Zjednoczonych. ONZ jest następczynią Ligi Narodów.

  Oficjalny gazeter opracowany przez powołaną w każdym państwie do tego celu komisję (w Polsce jest to Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej), obejmować powinien nazwy obiektów geograficznych zarówno we własnym kraju, jak i obowiązujące w nazewnictwie krajowym nazwy obiektów zagranicznych (egzonimy). Rezolucja ONZ przyjęta na I konferencji w sprawie standaryzacji nazw geograficznych (w Genewie, 1967 r.) zaleciła wszystkim państwom opracowanie własnych gazeterów narodowych w celu ujednolicenia nazewni­ctwa geograficznego w poszczególnych państwach; wykazy oficjalnie uznanych nazw geograficznych wraz z ich lokalizacją powinny zapewnić jednoznaczność w posługiwaniu się nazwami geograficznymi w różnego typu publikacjach (w tym m.in. na mapach i w podręcznikach) i w środkach masowego komunikowania.

  Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych (ang. United Nations Group of Experts on Geographical Names – UNGEGN) – działająca w ramach Rady Gospodarczej i Społecznej ONZ grupa ekspercka mająca za zadanie ustalanie i promowanie zasad standaryzacji nazw geograficznych wśród państw członkowskich ONZ. Obecnie Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych zajmuje się m.in. promowaniem: gazeterów narodowych, narodowych wykazów egzonimów, wykazów nazw państw, zasad latynizacji, nazewnictwa w językach autochtonicznych oraz w językach mniejszości narodowych.Genewa (niem. Genf, fr. Genève, wł. Ginevra, romansz Genevra) – miasto w Szwajcarii, drugie pod względem liczby mieszkańców.

  Zobacz też[]

 • Grupa Ekspertów ONZ ds. Nazw Geograficznych
 • toponimia
 • hydronim
 • Linki zewnętrzne[]

 • Narodowy gazeter Polski, Komisja Standaryzacji Nazw Geograficznych poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej
 • World Gazetteer
 • Hydronim (z greckiego hydor (ὕδωρ), "woda" oraz onoma (ὄνομα), "nazwa, imię") - nazwa rzeki, jeziora, bądź też innego zbiornika wodnego. Hydronimami zajmuje się dział językoznawstwa zwany hydronimią.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.014 sek.