• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Garnizon

  Przeczytaj także...
  Twierdza, forteca – ufortyfikowane miasto, gród, klasztor. Czasem jest to samodzielna budowla o charakterze obronnym. Twierdze były budowane od starożytności do czasów II wojny światowej, na stałe przebywała w nich załoga. Określenie twierdza stosowane jest także w odniesieniu do więzienia, które znajdowało się na terenie twierdzy.Profos to podoficer aresztu wojskowego. Przeważnie odpowiedzialny jedynie za sprawy gospodarcze i administracyjne. Bieżący nadzór pełni dowódca warty.
  Siły zbrojne - siły i środki wydzielane przez państwo do zabezpieczenia jego interesów i prowadzenia walki zbrojnej, obrony, ujęte w całość organizacyjną, składającą się z różnych rodzajów wojsk i służb.

  Garnizon – stałe miejsce stacjonowania danej jednostki wojskowej w czasie pokoju.

  Funkcje garnizonu pełnią najczęściej miasta, miasteczka, forty, zamki czy osady. Miasto garnizonowe to powszechne określenie miasta, w którym wybudowano koszary.

  Od 1 czerwca 2012 w Polsce funkcjonują 104 garnizony wojskowe

  Dawniej: budowla rzymska o charakterze militarnym, którą stawiano zazwyczaj przy miastach w celu kontroli lub obrony. W garnizonach szkolono żołnierzy, których rekrutowano z pobliskiego miasta. Podobny do fortu.

  Pokój (łac. pax, staropolskie mir) - pojęcie opisujące stosunki między państwami, lub wewnątrz nich, oznaczające brak wojny, wykluczające konflikt zbrojny i używanie przemocy.Warta - uzbrojony pododdział, wyznaczony rozkazem dziennym, do pełnienia służby wartowniczej, polegającej na ochronie wyznaczonych obiektów, rejonów lub osób. Warta składa się z dowódcy, jego pomocnika, rozprowadzających i wartowników. Według uregulowań przyjętych w Wojsku Polskim służbę wartowniczą mogą pełnić żołnierze, którzy złożyli przysięgę wojskową, zdali egzamin z prawa użycia broni oraz przeszli badania lekarskie i instruktaż.

  W języku hebrajskim termin jednostka garnizonowa tłumaczy się jako חיל מצב (czytaj: chejl macaw), co oznacza regularną jednostka broniącą danej strefy, tj. miasta, prowincji, zamku, twierdzy, a nawet pojedynczą budowlę.

  Garnizon na przestrzeni wieków przybierał różne formy i funkcje. Był na przykład ufortyfikowanym posterunkiem lub chatą – podczas wczesnego osadnictwa w Nowej Anglii. Stosowany również w czasie wojen z Indianami. Stosowany do kontrolowania indiańskich wiosek.

  Poligon wojskowy - zamknięty teren wojskowy używany do ćwiczeń i manewrów wojskowych, przeprowadzania testów broni oraz opracowywania i testowania taktyki wojskowej. Nazwa wywodzi się od zamkniętego na potrzeby wojska obszaru, najczęściej w kształcie wielokąta (ang. polygon). Pierwsze poligony wojskowe zaczęto tworzyć na potrzeby armii pruskiej pod koniec XVIII w.Kasyna wojskowe – miejsce odpłatnego żywienia kadry, rodzin i innych osób na określonych warunkach. Stanowi wyodrębnione organizacyjnie i majątkowo gospodarstwo pomocnicze służby żywnościowej oddziału gospodarczego.

  Władze garnizonu[]

 • dowódca garnizonu
 • zastępca dowódcy garnizonu ds. logistyki
 • komendant garnizonu
 • lekarz dyżurny garnizonu
 • szef łączności garnizonu
 • inspektor ochrony przeciwpożarowej garnizonu
 • inni funkcyjni w zależności od specyfiki garnizonu
 • służba garnizonowa
 • Skład służby garnizonowej[]

 • oficer inspekcyjny garnizonu
 • pomocnik oficera inspekcyjnego garnizonu
 • profos aresztu garnizonowego
 • warty garnizonowe
 • pododdział alarmowy garnizonu
 • lekarz dyżurny garnizonu
 • Funkcje garnizonu[]

  Garnizonem dowodzi dowódca garnizonu. Reguluje on wszystkie sprawy związane z działalnością wojska na jego terenie. Funkcja ta polega głównie na utrzymywaniu kontaktów z władzami cywilnymi miasta, wzajemnym informowaniu się o planowanych działaniach. Dotyczy to działań które mogą mieć istotny wpływ na funkcjonowanie zarówno wojska (zmiany przestrzenne, np. budowa nowych dróg i budynków), jak i samego miasta (np. przemarsz pododdziałów głównymi traktami komunikacyjnymi, ćwiczenia bojowe w pobliżu zabudowań mieszkalnych itp.). Wszelkie tego typu zdarzenia muszą być wcześniej oznajmiane i uzgadniane.

  Miasto (od prasłow. „местьце", „mě́sto"–„miejsce”) – historycznie ukształtowana jednostka osadnicza charakteryzująca się dużą intensywnością zabudowy, małą ilością terenów rolniczych, ludnością pracującą poza rolnictwem (w przemyśle lub w usługach) prowadzącą specyficzny miejski styl życia.Dowódca garnizonu - oficer wyznaczony rozkazem personalnym do kierowania życiem wojskowym w obrębie garnizonu (w zakresie ustalonym regulaminami i innymi przepisami) oraz reprezentowania wojska w sprawach garnizonowych wobec terenowych organów administracji państwowej i społecznych. Zazwyczaj zajmujący w danym garnizonie najwyższe stanowisko służbowe; przy równorzędnych stanowiskach - najstarszy stopniem.

  Funkcja administracyjna

  W skład jednostek garnizonowych wchodzą również inne integralne instytucje, pracujące na potrzeby wojska. Ich zadaniem jest zarządzanie i pomaganie w utrzymaniu wszystkich środków będących własnością wojskową np. pralnia garnizonowa czy kasyno wojskowe. Rolę administracyjną pełnią również zwierzchnicy garnizonu.

  Wojna (ang. war, fr. guerre, niem. Krieg, hiszp. guerra, łac. bellum) – zorganizowany konflikt zbrojny między państwami, narodami lub grupami etnicznymi i społecznymi.Zamek – według prof. Bohdana Guerquina zespół elementów warownych i budynków mieszkalnych powiązanych w zamknięty obwód obronny, który to zespół powstał w ustroju feudalnym jako ośrodek władzy książęcej, siedziba możnowładcy, siedziba rycerza lub placówka militarna. Zasadniczą cechę takiego zespołu stanowi zamknięty obwód obronny początkowo w postaci wałów lub konstrukcji drewniano-ziemnej, a w następnych okresach murowany.

  Funkcja organizacyjno-logistyczna

  Dowódca garnizonu określa miejsce stacjonowania danej jednostki. Dodatkowo ustala się granice do których wolno się poruszać żołnierzom. Dotyczy to zarówno miejsca stałego pobytu jednostek jak i w czasie ćwiczeń na poligonie. Funkcja określa również zadania na czas wojny. Po wyjściu jednostek na wojnę zabezpiecza się opiekę nad koszarami i rodzinami żołnierzy – tego rodzaju zadania należą do obowiązków specjalnych struktur.

  Fort (wł.) – fortyfikacja (budowla obronna) polowa lub stała, budowana od XVII do początków XX w., przystosowana do obrony okrężnej.Rzym (wł., łac. Roma) – stolica i największe miasto Włoch, położone w środkowej części kraju w otoczeniu wzgórz, nad Tybrem, ośrodek administracyjny i polityczny (siedziba prezydenta, ministerstw i urzędów); stolica i główne miasto regionu administracyjno-historycznego Lacjum. Obszar administracyjny 1523 km², liczba ludności 2 748 809 (zespół miejski ok. 3 800 000).

  Zobacz też[]

 • poligon
 • Przypisy

  1. Rozporządzenie Ministra obrony Narodowej z dnia 24 listopada 2009 w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości Dz. U. z 2009 r. Nr 209, poz. 1592.
  2. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 25 kwietnia 2012 zmieniające rozporządzenie w sprawie utworzenia garnizonów oraz określenia zadań, siedzib i terytorialnego zasięgu właściwości ich dowódców Dz. U. z 2012 r. Nr 0, poz. 533.

  Bibliografia[]

 • PWN Leksykon: Wojsko, wojna, broń, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001, ISBN 83-01-13506-9
 • Język hebrajski (hebr. עִבְרִית, trb. iwrit) – język z grupy kananejskiej języków semickich, należący do afroazjatyckiej rodziny językowej, zapisywany alfabetem hebrajskim.Komendant garnizonu jest dowódcą lokalnego organu władzy wojskowej jakim jest komenda garnizonu. Dawniej podległy mu: komendy miast, komendy placów, komendy koszar i oficerowie placu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.