• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gametofit  Podstrony: [1] 2 [3]
  Przeczytaj także...
  Plemnik, spermatozoid – gameta męska, haploidalna komórka rozrodcza wytwarzana przez gonadę osobnika płci męskiej służące do rozmnażania płciowego. Plemniki występują zarówno u zwierząt, jak i u roślin, choć różnią się budową. U zwierząt plemnik jest zwykle ruchliwy, o długości zależnej od gatunku: od 40, u waleni, do 250 mikrometrów u niektórych chrząszczy (u człowieka długości ok. 50–60 µm).Kaloza – organiczny związek chemiczny z grupy polisacharydów roślinnych. Należy do β-glukanów, jest zbudowana z reszt glukozy połączonych wiązaniami β-1,3. Wydzielana jest w miejscach zranienia rośliny; odkłada się wokół pozostałych kiełkujących łagiewek pyłkowych, gdy jedna z nich wrośnie już do woreczka zalążkowego; odkłada się w okolicy porów na ścianach komórek sitowych. Z czasem warstwa kalozy grubieje i może powodować zamykanie porów. Ich blokowanie może mieć charakter sezonowy lub stały.
  Gametofit paprotników[ | edytuj kod]

  Nazywany jest przedroślem. Ulega znacznej redukcji w stosunku do gametofitu mszaków jednak nadal jest on autotroficzny.

  Widłaki[ | edytuj kod]

  Gametofit zwykle ma niewielkie rozmiary, często bezzieleniowy. Do prawidłowego rozwoju potrzebuje grzyba mikoryzowego.

  Paprocie[ | edytuj kod]

  Przedrośle nerecznicy mocnej

  Nazywany przedroślem zwykle o niewielkich rozmiarach (do około 7mm) przytwierdzony do podłoża za pomocą chwytników. Jest sercowatego kształtu, zielony i nie posiada tkanek przewodzących. Gametangia znajdują się po spodniej stronie.

  Sporofit – diploidalne stadium w przemianie pokoleń roślin i glonów. W stadium sporofitu zachodzi proces mejozy, w wyniku której powstają zarodniki (mikrospory).Haploid (gr. απλος ‘niezłożony, pojedynczy’) – komórka zawierająca tylko jeden zestaw chromosomów homologicznych (oznaczany jako n).

  Skrzypy[ | edytuj kod]

  Gametofit skrzypów jest z reguły rozmiarów kilku centymetrów, ma kształt płatowaty i jest zazwyczaj dwupienny.

  Gametofit roślin nasiennych[ | edytuj kod]

  U roślin nasiennych następuje daleko posunięta redukcja gametofitu. Gametofit jest dwupiennygametangia powstają na różnych gametofitach. Gametofity męskie mają postać ziarn pyłku, a żeńskie – zalążków.

  Iglaste[ | edytuj kod]

  Gametofit męski

  Gametofit męski (mikrospora) roślin nagonasiennych ma swój początek wewnątrz woreczków pyłkowych, a dokładniej w znajdujących się w nich komórkach tkanki diploidalnego archesporu (tkanka archesporialna), w którym następują podziały mejotyczne. Powstałe haploidalne komórki początkowo otaczają się ścianą zbudowaną z kalozy, a w późniejszym okresie ścianą zbudowaną z egzyny i intyny. Tak powstała niedojrzała mikrospora dzieli się odcinając od siebie odpowiednią liczbę komórek przedroślowych (zwykle 2-3), które po pewnym czasie obumierają. Ściana pyłku formuje dwa worki powietrzne, dzięki którym ziarna pyłku łatwiej rozsiewane są przez wiatr, ponieważ zmniejszają ciężar właściwy zwiększając powierzchnię całkowitą. Pozostała żywa komórka dzieli się asymetrycznie na kolejne dwie. Większa komórka wegetatywna odpowiedzialna jest za stworzenie łagiewki pyłkowej i częściowo otacza mniejszą komórkę generatywną. Komórka generatywna dzieli się mitotycznie i tworzy gamety męskie w postaci dwóch komórek plemnikowych, które u większości nagonasiennych pozbawione są wici. U nagonasiennych tylko jedna z nich bierze udział w rozmnażaniu, podczas gdy druga degeneruje.

  Wątrobowce (Marchantiophyta syn. Hepaticophyta) – gromada roślin, dawniej sytuowana jako klasa w gromadzie mszaków. Należą tu drobne rośliny, u których pokoleniem dominującym jest gametofit posiadający pojedynczy (haploidalny) zestaw chromosomów. Do gromady tej zalicza się ok. 8 tysięcy gatunków.Naleźliny (Andreaeopsida) – monotypowa klasa mchów. Zalicza się do niej jeden rząd i jedną rodzinę - naleźlinowate z dwoma rodzajami: Acroschisma oraz naleźlina (Andreaea). Rodzaj naleźlina obejmuje ok. 120 gatunków występujących na wszystkich kontynentach.
  Gametofit żeński

  Gametofit żeński roślin nagonasiennych nazywany też makrosporą (megasporą). Podobnie jak gametofit męski rozwija się z tkanki archesporialnej, jednak w tym przypadku tylko z jednej, dużej komórki. Wewnątrz zalążka pojedyncza komórka archesporialna zwiększa swoje rozmiary i zagęszcza się w niej cytoplazma, po czym następuje podział mejotyczny i powstają cztery makrospory. Podział ten ma na celu jedynie zredukowanie liczby chromosomów w jądrze komórkowym o połowę, gdyż trzy z czterech powstałych komórek degenerują i tylko jedna z nich dzieląc się mitotycznie tworzy gametofit żeński. Wewnątrz niego powstają rodnie, a wewnątrz każdej z nich znajduje się pojedyncza duża komórka jajowa.

  Apogamia – jeden z rodzajów rozmnażania bezpłciowego – apomiksji. Charakteryzuje się tym, że zarodek nie powstaje z jaja, lecz z synergidy, lub innej komórki woreczka zalążkowego. Liczba chromosomów w zarodku powstałym w wyniku apogamii jest taka sama, jak w komórkach woreczka zalążkowego, z których powstał. Może więc wynosić n chromosomów (jest to apomiksja haploidalna), gdy zaszła mejoza, lub 2 n chromosomów (apomiksja diploidalna), gdy nie doszło do mejozy w woreczku zalążkowym.Rośliny nasienne (Spermatophyta Britton & Brown, dawniej Anthophyta) – grupa (klad) roślin o różnej randze systematycznej w zależności od systemu klasyfikacji. W nomenklaturze filogenetycznej jest wyróżniana jako klad siostrzany dla grupy Monilophyta, obejmującej niemal wszystkie rośliny zarodnikowe określane dawniej mianem paprotników, z wyjątkiem wcześniej oddzielonej linii rozwojowej widłaków. W hierarchicznych systemach klasyfikacji wyróżniana na poziomie nadgromady należącej do podkrólestwa roślin naczyniowych, królestwa roślin.


  Podstrony: [1] 2 [3]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Język grecki, greka (starogr. dialekt attycki Ἑλληνικὴ γλῶττα, Hellenikè glõtta; nowogr. Ελληνική γλώσσα, Ellinikí glóssa lub Ελληνικά, Elliniká) – język indoeuropejski z grupy helleńskiej, w starożytności ważny język basenu Morza Śródziemnego. W cywilizacji Zachodu zaadaptowany obok łaciny jako język terminologii naukowej, wywarł wpływ na wszystkie współczesne języki europejskie, a także część pozaeuropejskich i starożytnych. Od X wieku p.n.e. zapisywany jest alfabetem greckim. Obecnie, jako język nowogrecki, pełni funkcję języka urzędowego w Grecji i Cyprze. Jest też jednym z języków oficjalnych Unii Europejskiej. Po grecku mówi współcześnie około 15 milionów ludzi. Język grecki jest jedynym językiem z helleńskich naturalnych, który nie wymarł.
  Intyna (endosporium) – wewnętrzna warstwa ściany komórkowej otaczającej zarodniki mszaków i paprotników oraz ziarno pyłku u roślin okrytozalążkowych i nagozalążkowych. W przeciwieństwie do zewnętrznej, pokrytej kutikulą warstwy egzyny, intyna jest cienka i zbudowana z celulozy i pektyny. Pojawiająca się podczas kiełkowania ziarna pyłku łagiewka pyłkowa jest komórką wegetatywną otoczoną intyną, wysuwająca się przez otworek (porus) w egzynie. Pory mogą być zamknięte skutynizowanymi wieczkami.
  Cytoplazma – część protoplazmy komórki eukariotycznej pozostająca poza jądrem komórkowym a w przypadku, z definicji nie posiadających jądra, komórek prokariotycznych – cała protoplazma.
  Wiązki przewodzące, wiązki łykodrzewne, wiązki sitowo-naczyniowe – pasma tkanki przewodzącej u roślin naczyniowych, składające się łyka i drewna. Ich system rozciąga się od korzeni do łodyg i liści. Łyko składa się z żywych komórek, jego zadaniem jest przewodzenie asymilatów od organów asymilujących do całej rośliny. Drewno składa się z komórek martwych i przewodzi wodne roztwory soli mineralnych od korzenia do liści, pełni ponadto funkcje wzmacniające.
  Mikoryza – jest to występujące powszechnie zjawisko, polegające na współżyciu korzeni lub innych organów, a nawet nasion roślin naczyniowych z grzybami (dotyczy około 85% gatunków roślin wyższych z całego świata). Tego typu symbioza daje obu gatunkom wzajemne korzyści, polegające na obustronnej wymianie substancji odżywczych – rośliny mają lepszy dostęp do wody i rozpuszczonych w niej soli mineralnych, ale także do substancji regulujących ich wzrost i rozwój, które produkuje grzyb, ten zaś korzysta z produktu fotosyntezy roślin – glukozy. Odkrycia mikoryzy dokonał w roku 1880 polski botanik, Franciszek Kamieński, który opisał ją w swojej pracy w 1881 roku.
  Epiderma, skórka – w szerokim znaczeniu jest to tkanka roślinna okrywająca, obejmująca zarówno powierzchniową warstwę komórek pędu, jak i korzenia. W ściślejszym znaczeniu epiderma definiowana jest jako skórka pędu roślin naczyniowych – powierzchniowa powłoka łodygi, liści i organów generatywnych, podczas gdy skórkę korzenia nazywa się ryzodermą (epiblemą). Skórka wyróżniana jest także w budowie różnych części różnych pokoleń mszaków. Tworzy ją warstwa ściśle do siebie przylegających żywych komórek pozbawionych chloroplastów. Najczęściej jest to pojedyncza warstwa komórek. U roślin magazynujących wodę epiderma jest wielowarstwowa. W tym przypadku wierzchnia warstwa komórek zapewnia ochronę organu, a kolejne warstwy magazynują wodę tworząc tkankę wodną.
  Torfowcowate (Sphagnaceae Dumort.) – rodzina mchów z rzędu torfowców (Sphagnales), należącego do klasy torfowców (Sphagnopsida). Należy do niej ok. 350 gatunków z jedynego współczesnego rodzaju torfowiec (Sphagnum).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.042 sek.