• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Galaktitol

  Przeczytaj także...
  Neurotoksyny − rodzaj toksyn działających na układ nerwowy. W przypadku dawek letalnych śmierć może nastąpić nawet w ciągu kilku minut w wyniku uduszenia na skutek ostrego paraliżu mięśni oddechowych.Allel dominujący – allel ujawniający się w fenotypie organizmu diploidalnego zarówno w przypadku genotypu homozygotycznego (gdy obydwa chromosomy homologiczne zawierają dany allel) jak i w przypadku heterozygoty w której jeden z chromosomów zawiera dany allel (wówczas allel obecny na drugim chromosomie nazywany jest allelem recesywnym).
  Alkohol cukrowy (cukrol) – alkohol polihydroksylowy (poliol), w którego cząsteczce występują grupy hydroksylowe (-OH), po jednej przy każdym atomie węgla. Ogólny wzór cukroli to CnHn+2(OH)n.

  Galaktitol jest alkoholem cukrowym, produkt redukcji galaktozy. Ma lekko słodki smak. U chorych na formę galaktozemii wywołaną brakiem galaktokinazy, gromadzący się galaktitol wykazuje działanie neurotoksyczne, wywołując zmętnienie soczewki oka (zaćmę).

  Redukcja (inna nazwa elektronacja) – proces, w trakcie którego atom lub ich grupa przechodzi z wyższego na niższy stopień utlenienia.Galaktoza – organiczny związek chemiczny z grupy cukrów prostych (monosacharydów), aldoheksoza, o wzorze sumarycznym C6H12O6. Wchodzi w skład dwucukru laktozy. Nie jest spotykana w postaci wolnej. Jest wiązana z białkiem i tłuszczem. U zwierząt występuje w postaci składnika cukru mlekowego oraz składnika substancji mózgowej.

  Galaktitol powstaje z galaktozy w reakcji katalitycznej przez reduktazę aldozową.

  Innym powszechnym zaburzeniem metabolizmu galaktozy jest brak urydylilotransferazy galaktozo-1-fosforanowej, autosomalnego zaburzenia recesywnego, które również powoduje gromadzenie się galaktitolu w wyniku zwiększonego stężenia galaktozo-1-fosforanu i galaktozy. Zaburzenie to prowadzi do hepatosplenomegalii i dysfunkcji poznawczych, a także zaćmy z powodu gromadzenia się galaktitolu.

  Zaćma (katarakta, łac. cataracta) – choroba oczu prowadząca do zmętnienia soczewki, jest jedną z przyczyn ślepoty.Soczewka (łac. lens) – część oka, przezroczysty, elastyczny narząd ogniskujący promienie świetlne tak, by tworzyły obraz odwrócony i pomniejszony na siatkówce.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. PubChem, Galactitol, pubchem.ncbi.nlm.nih.gov [dostęp 2019-06-01] (ang.).
  2. Peter Grimm i inni, Żywienie : atlas i podręcznik, wyd. Wyd. 1 pol., Wrocław: Elsevier Urban & Partner, 2012, s. 38, ISBN 978-83-7609-653-7, OCLC 812586971 [dostęp 2019-06-01].
  3. Galactokinase Deficiency: Background, Pathophysiology, Epidemiology, 8 października 2018 [dostęp 2019-06-01].
  Galaktozemia – choroba genetyczna, dziedziczona w sposób autosomalnie recesywny, objawiającą się niemożnością przekształcenia galaktozy w glukozę.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.