• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Głosowanie

  Przeczytaj także...
  Komisja mandatowa – grupa osób, których zadaniem jest sprawdzenie prawomocności uchwał podejmowanych na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni.Wybory samorządowe w Polsce 2006 zostały przeprowadzone 12 listopada; II tura (ponowne głosowanie) w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast odbyła się 2 tygodnie później, 26 listopada.
  Demokracja elektroniczna (e-demokracja) – rządy demokratyczne z wykorzystaniem elektronicznych technologii komunikacyjnych.
  Głosowanie tajne – Druga tura wyborów samorządowych w Poznaniu w 2006.
  Maszyna do obliczania głosów oddanych w wyborach wynaleziona w 1849 roku przez polskiego wynalazcę Jana Józefa Baranowskiego.

  Głosowanie – metoda podejmowania decyzji w zgromadzeniu ludzkim w taki sposób, że każdy z uczestników tego zgromadzenia oddaje swój głos. Głosy są następnie obliczane i stanowią podstawę decyzji.

  Kworum (z łac. quorum [praesentia sufficit] - których [obecność jest wystarczająca]) – minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały.Ordynacja wyborcza (lub system wyborczy) – zbiór przepisów wchodzących w skład tzw. prawa wyborczego regulujących sposób przeprowadzenia wyborów, a w szczególności zasady wyłaniania ich zwycięzców i podziału mandatów.

  Współcześnie przy głosowaniu przyjmuje się, że jeśli chodzi o podjęcie decyzji, to możliwe jest oddanie jednego z trzech głosów – za, przeciw lub wstrzymującego się (ani tak, ani nie). Natomiast w przypadku wyboru osoby spośród przedstawionych kandydatów, każdy z głosujących popiera przynajmniej jednego kandydata i ten z nich, który otrzymał najwięcej głosów, zostaje wybrany.

  Parlament – w państwach o demokratycznych systemach władzy, najwyższy organ przedstawicielski, a jednocześnie zasadniczy organ władzy ustawodawczej.Głosowanie elektroniczne (ang. e-voting) - forma głosowania, w której wykorzystywane są środki komunikacji elektronicznej.

  Decyzja podjęta w wyniku głosowania może wymagać większości bezwzględnej, większości zwykłej lub większości kwalifikowanej.

  Rodzaje głosowania[]

  Głosowanie może mieć postać:

 • jawną – kiedy znany jest sposób, w jaki głosuje każdy z uczestników (np. przez podniesienie ręki lub kolejne zabranie głosu na zgromadzeniu),
 • tajną – kiedy to znana jest jedynie liczba głosów i wyniki, lecz nie jest możliwe ustalenie, kto głosował w jaki sposób (np. głosowanie za pomocą kart do głosowania).
 • Przy głosowaniu tajnym zasadnicze znaczenie ma liczenie głosów, ponieważ możliwe są wówczas różnego rodzaju manipulacje czy wręcz oszustwa (licznych przykładów dostarcza tu historia). W związku z tym liczenie głosów odbywa się zwykle w sposób komisyjny (komisja skrutacyjna), po sprawdzeniu quorum (przy pomocy komisji mandatowej), z udziałem przedstawicieli wszystkich zainteresowanych stron.

  Referendum (głosowanie ludowe) – forma głosowania o charakterze powszechnym, najbliższa ideałowi demokracji bezpośredniej, w której udział mogą brać wszyscy obywatele uprawnieni do głosowania (tj. mający czynne prawo wyborcze). W czasie referendum obywatele całego państwa lub jego części wyrażają swoją opinię w kwestii poddawanej głosowaniu.Głosowanie jawne (imienne) - w głosowaniu jawnym osoby kandydujące na dane stanowisko znają sposób, w jaki głosuje osoba wybierająca : np. publiczne wypowiedzenie się na temat swojego wyboru bądź podniesienie ręki za lub przeciw.

  Głosowanie jest metodą prostą i szybką w niewielkich zgromadzeniach ludzkich, kiedy jednak chodzi o głosowanie mieszkańców całego kraju czy choćby całego miasta sprawa staje się dużo bardziej skomplikowana i mówimy wówczas, że przeprowadzane są:

 • wybory – gdy idzie o wyłonienie osoby lub osób,
 • referendum – gdy idzie o podjęcie decyzji w jakiejś sprawie.
 • Historia[]

  Maszynę do liczenia głosów wynalazł w 1849 roku we Francji polski wynalazca Jan Józef Baranowski.

  Większość zwykła - gdy podczas głosowania więcej osób biorących udział w głosowaniu opowiada się za wnioskiem niż przeciw. Głosy wstrzymujące nie są wliczane do wyniku. W Sejmie RP większość głosowań nad ustawami odbywa się w trybie większości zwykłej. Minimalną liczbą głosów potrzebną do osiągnięcia większości zwykłej jest 1 głos.Komisja skrutacyjna – grupa osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas głosowań na wszelkiego rodzaju zgromadzeniach, np. na zgromadzeniu wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, zgromadzeniu akcjonariuszy spółki akcyjnej, walnym zgromadzeniu spółdzielni, a także np. w komisjach parlamentarnych i w samym parlamencie (w czasach poprzedzających wprowadzenie elektronicznego liczenia głosów).

  Zobacz też[]

 • paradoks głosowania
 • głosowanie taktyczne
 • ordynacja wyborcza
 • parlament
 • głosowanie elektroniczne (e-voting)
 • demokracja elektroniczna (e-demokracja)
 • Paritas votorum
 • Przypisy

  Paritas votorum (łac. równość głosów) – w sądownictwie staropolskim, szczególny przypadek, gdy głosy sędziów się równoważyły, w związku z czym sąd nie mógł wydać prawomocnego wyroku. Wyjściem z takiej sytuacji było ucieranie głosów aż do czasu uzyskania przewagi przez którąś ze stron. W ostateczności sprawę przekazywano do sądów wyższej instancji.Jan Józef Baranowski (ur. 7 września 1805 w Śmiłowiczach, zm. 30 marca 1888 w Londynie) – polski ekonomista i finansista, językoznawca, inżynier oraz najwybitniejszy wynalazca z grona Wielkiej Emigracji. Był autorem wielu wynalazków z dziedziny kolejnictwa, łączności, rachunkowości oraz maszyn liczących, w tym m.in. semafora, kasownika do biletów i gazomierza.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Większość bezwzględna (większość absolutna) – większość osiągnięta, gdy podczas głosowania liczba głosów za wnioskiem jest większa od sumy głosów przeciw i wstrzymujących się (aby wniosek został przyjęty, liczba osób popierających go musi stanowić więcej niż 50% wszystkich głosów). Większość bezwzględna jest wymagana np. w Sejmie do odrzucenia poprawki Senatu, ogłoszenia referendum ogólnokrajowego, czy uchwalenia tajności obrad.
  Zasada tajności głosowania mówi o tym, że głosowanie odbywa się w sposób anonimowy i nikt z osób trzecich nie ma prawa ingerować w żaden sposób w przebieg głosowania. Zapewnienie tajności głosowania jest uważane za jeden z podstawowych warunków demokratyczności wyborów.
  Wybory – proces, w którym obywatele wybierają spośród zgłoszonych kandydatów swoich przedstawicieli do organów władzy. Jest to podstawowy mechanizm demokracji.
  Większość kwalifikowana – przekraczająca połowę większość głosów, niezbędna do podjęcia uchwały przez dane zgromadzenie, wyrażona procentem (np. 60%, 70%) lub ułamkiem (np. 2/3, 3/5). W zależności od regulacji prawnej może być to np. procent lub ułamek sumy głosów wszystkich członków danego zgromadzenia, członków obecnych na sali lub członków biorących udział w głosowaniu. Przepisy wymagają stosowania w głosowaniu większości kwalifikowanej stosunkowo rzadko, zazwyczaj przy wprowadzaniu zmian o ważkim znaczeniu.
  Paradoks głosowania (paradoks Condorceta) polega na tym, że preferencje grupy wyborców mogą być cykliczne - czyli że relacja "większość preferuje X nad Y" nie jest przechodnia, nawet jeśli dla każdego wyborcy "wyborca preferuje X nad Y" tak właśnie jest.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.065 sek.