• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Główny Geodeta Kraju

  Przeczytaj także...
  Instytucja Gospodarki Budżetowej – Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej – wyspecjalizowana jednostka sektora finansów publicznych służąca realizacji zadań publicznych, podlegająca wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego.Organ - termin używany przede wszystkim w prawie, administracji i zarządzaniu, oznaczający wyodrębniony w celu wykonywania określonych zadań podmiot - osobę lub grupę osób, którego kompetencje określają normy zewnętrzne albo wewnętrzne (najczęściej normy prawne).
  ISOK"Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami" – projekt mający na celu utworzenie kompleksowego systemu poprawiającego osłonę gospodarki, środowiska i społeczeństwa przed nadzwyczajnymi zagrożeniami, w szczególności przed powodzią. W ramach projektu określono obszary gdzie występuje zagrożenie dla życia i mienia, co docelowo ma prowadzić do ograniczania ekspansji gospodarczej na tych obszarach. Efektem końcowym ma być również elektroniczna platforma informatyczna wraz z niezbędnymi rejestrami referencyjnymi, która ma stanowić ważne narzędzie do zarządzania kryzysowego.
  Służba Geodezyjna i Kartograficzna w Polsce
  Nadzór Geodezyjny i Kartograficzny w Polsce

  Główny Geodeta Kraju – centralny organ administracji rządowej ds. geodezji i kartografii. Wykonuje zadania określone w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne, przy pomocy Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

  Kartografia – dziedzina nauki o mapach (w tym o atlasach, globusach, modelach plastycznych – mapach plastycznych itp.), teorii map, metodach ich sporządzania i użytkowania; jak również dziedzina działalności organizacyjnej i usługowej, związanej z opracowywaniem, reprodukcją i rozpowszechnianiem map.Instytucja gospodarki budżetowej – jednostka organizacyjna, tworzona w celu realizacji zadań publicznych, która swoje zadania wykonuje odpłatnie, a koszty swojej działalności oraz zobowiązania pokrywa z uzyskiwanych przychodów. Ta forma organizacyjno-prawna została przewidziana ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

  Komórki organizacyjne Urzędu:

  1. Zespół Analiz i Prognoz – doradców Głównego Geodety Kraju,
  2. Departament Geodezji, Kartografii i Systemów Informacji Geograficznej,
  3. Departament Informacji o Nieruchomościach,
  4. Departament Nadzoru, Kontroli i Organizacji Służby Geodezyjnej i Kartograficznej,
  5. Departament Spraw Obronnych oraz Ochrony Informacji Niejawnych,
  6. Departament Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego,
  7. Departament Prawno–Legislacyjny,
  8. Biuro Obsługi Urzędu,
  9. Biuro Współpracy Zagranicznej,
  10. Biuro Informacji Publicznej oraz Komunikacji Medialnej,
  11. Stanowisko do Spraw Audytu Wewnętrznego.

  Do zadań Głównego Geodety Kraju określonych w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne należą m.in.:

  Geodezja – nauka zajmująca się ustalaniem wielkości i kształtu Ziemi oraz określaniem położenia punktów na jej powierzchni.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.
  1. nadzór realizacji polityki państwa w zakresie geodezji i kartografii,
  2. prowadzenie centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego ewidencjonowanie systemów informacji o terenie o znaczeniu ogólnopaństwowym oraz współpraca z innymi resortami w zakładaniu i prowadzeniu systemów informacji geograficznej,
  3. współpraca z wyspecjalizowanymi w dziedzinie geodezji i kartografii organizacjami międzynarodowymi, regionalnymi oraz organami i urzędami innych krajów,
  4. inicjowanie prac naukowych i badawczo-rozwojowych w zakresie standardów organizacyjno-technicznych, zastosowania metod informatycznych, fotogrametrycznych i satelitarnych w dziedzinie geodezji i kartografii oraz w krajowym systemie informacji o terenie,
  5. nadawanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii, prowadzenie rejestru osób uprawnionych oraz współpraca z samorządami i organizacjami zawodowymi geodetów i kartografów,
  6. realizacja zadań w zakresie spraw obronnych, zarządzania kryzysowego oraz ochrony informacji niejawnych w działalności geodezyjnej i kartograficznej, nadzorowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących ochrony danych osobowych oraz funkcjonowania systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji,
  7. opracowywanie wytycznych dotyczących powszechnej taksacji nieruchomości
  8. opracowywanie zasad dotyczących uzgodnień co do usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu,
  9. tworzenie i utrzymywanie geoportalu infrastruktury informacji przestrzennej, jako centralnego punktu dostępu do usług (wyszukiwania, przeglądania, pobierania, przekształcania) w pełnym zakresie tematycznym i terytorialnym infrastruktury,
  10. prowadzenie publicznie dostępnej ewidencji zbiorów oraz usług danych przestrzennych objętych infrastrukturą
  11. odpowiadanie za kontakty z Komisją Europejską w sprawach określonych ustawą o infrastrukturze informacji przestrzennej.

  Wraz z wejściem Polski do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. zwiększyła się liczba zadań realizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii. Urząd zajmuje się m.in. wdrażaniem Dyrektywy 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiającej Infrastrukturę Informacji Przestrzennej w Europie (INSPIRE). Do prac Urzędu należy też wdrażanie projektów w ramach 7. Osi Priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – budowa elektronicznej administracji” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw oraz Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: GBDOT, GEOPORTAL2, ISOK, TERYT 2, ASG-EUPOS i POKL INSPIRE.

  ASG-EUPOS (Aktywna Sieć Geodezyjna EUPOS) – ogólnopolska sieć stacji referencyjnych, uruchomiona w 2008 roku i zarządzana przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, na których wykonywane są ciągłe obserwacje satelitów systemów GNSS, której punkty odniesienia stanowią podstawową poziomą osnowę geodezyjną i szczegółową wysokościową osnowę geodezyjną. Integralną częścią systemu ASG-EUPOS jest sprzęt i oprogramowanie umożliwiające obliczanie i udostępnianie poprawek DGNSS i RTK (w tym poprawek sieciowych), zapis i udostępnianie obserwacji satelitarnych ze stacji referencyjnych oraz wykonywanie automatycznych obliczeń z pomiarów statycznych poprzez serwisy systemu.Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) – urząd obsługujący i działający pod bezpośrednim kierownictwem Głównego Geodety Kraju. Główny Geodeta Kraju kieruje Urzędem przy pomocy wiceprezesa, dyrektora generalnego oraz dyrektorów komórek organizacyjnych.

  W realizacji zadań Głównego Geodetę Kraju wspiera także Centralny Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (CODGiK), który od 1 stycznia 2011 r jest instytucją gospodarki budżetowej (wcześniej działał przy Głównym Geodecie Kraju). Powołano go by uzupełniał i zarządzał centralnym państwowym zasobem geodezyjnym i kartograficznym. Do zakresu działań CODGiK należy tworzenie własnych opracowań, a także gromadzenie i weryfikowanie opracowań przyjmowanych do zasobu zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Pracownie Centralnego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wykonują zlecenia dla Głównego Geodety Kraju oraz realizują zamówienia zewnętrzne zarówno dla sektora publicznego, jak i prywatnego.

  Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE, pol. Infrastruktura Informacji Przestrzennej we Wspólnocie Europejskiej) – dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego Unii Europejskiej z dnia 14 marca 2007, opublikowana w Dzienniku Urzędowym 25 kwietnia 2007 i obowiązująca od 15 maja 2007 roku.

  Lista głównych geodetów kraju[]

  Przypisy

  1. Zmiana w SGiK (pol.). gugik.gov.pl. [dostęp 2012-02-14].
  2. Kazimierz Bujakowski Głównym Geodetą Kraju (pol.). gugik.gov.pl. [dostęp 2012-06-18].
  3. Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

  Linki zewnętrzne[]

 • Główny Urząd Geodezji i Kartografii



 • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.