• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Gęstość energii

  Przeczytaj także...
  Rafinacja – oczyszczanie substancji (np. tłuszczów, benzyn) w celu nadania im odpowiednich właściwości, np. pozbawienia zabarwienia, poprawienia zapachu, zwiększenia trwałości. Rafinacja może odbyć się za pomocą metod fizycznych (destylacja, ekstrakcja) lub chemicznych (działanie kwasami, zasadami)Spalanie – reakcja chemiczna przebiegająca między materiałem palnym lub paliwem a utleniaczem, z wydzieleniem ciepła i światła. Paliwa i utleniacze mogą występować w trzech stanach skupienia: gazowym, ciekłym i stałym. Powszechnie dostępnym utleniaczem gazowym jest tlen zawarty w powietrzu. Utleniacze ciekłe i stałe są stosowane w silnikach rakietowych.
  Energia gr. ενεργεια (energeia) – skalarna wielkość fizyczna charakteryzująca stan układu fizycznego (materii) jako jego zdolność do wykonania pracy.

  Gęstość energii – ilość energii znajdującej w określonej objętości lub masie. Znaczenie tego terminu zależy od kontekstu, który określa w jaki sposób ta energia może zostać wydobyta – np. przez spalanie czy przeprowadzenie reakcji jądrowej.

  Ponieważ samo wydobycie energii nigdy nie odbywa się ze 100% sprawnością, gęstość energii nie określa jednoznacznie efektywności danego jej źródła. Zasady termodynamiki nakładają fundamentalne ograniczenia na efektywność wszelkiego rodzaju urządzeń przetwarzających energię. Dodatkowymi czynnikami wpływającymi na efektywność mogą być koszty transportu energii, rafinacji paliw, utylizacji odpadów itp.

  Objętość – miara przestrzeni, którą zajmuje dane ciało w przestrzeni trójwymiarowej. W układzie SI jednostką objętości jest metr sześcienny, jednostka zbyt duża do wykorzystania w życiu codziennym. Z tego względu najpopularniejszą w Polsce jednostką objętości jest jeden litr (l) (1 l = 1 dm = 0,001 m³).Sprawność – skalarna bezwymiarowa wielkość fizyczna określająca w jakim stopniu urządzenie, organizm lub proces przekształca energię występującą w jednej postaci w energię w innej postaci, stosunek wartości wielkości wydawanej przez układ do wartości tej samej wielkości dostarczanej do tego samego układu.

  Rzeczywiste gęstości energii[]

  Poniższa tabela zawiera gęstości energii różnych jej źródeł, przy uwzględnieniu wszystkich elementów procesu.

  Gęstości energii bez uwzględniania utleniaczy[]

  Poniższa tabela zawiera gęstości energii paliw, które wymagają zewnętrznych utleniaczy, takich jak tlen. Podane liczby nie uwzględniają masy ani objętości tlenu biorącego udział w reakcji. W większości zastosowań można zakładać że jest on dostępny w dowolnych ilościach w atmosferze. Podane objętości paliw gazowych dotyczą temperatury pokojowej i ciśnienia 1000 hPa.

  Gęstość mocy – ilość mocy (szybkości transferu energii) na jednostkę objętości, wyrażana jako W/m. Podobnie definiować można gęstość mocy dla powierzchni (moc na jednostkę powierzchni).Układ Słoneczny – układ planetarny składający się ze Słońca i powiązanych z nim grawitacyjnie ciał niebieskich. Ciała te to osiem planet, ponad 160 znanych księżyców planet, pięć znanych (a prawdopodobnie kilkadziesiąt) planet karłowatych i miliardy (a być może nawet biliony) małych ciał Układu Słonecznego, do których zalicza się planetoidy, komety, meteoroidy i pył międzyplanetarny.

  Zobacz też[]

 • ciepło spalania
 • wartość opałowa
 • gęstość mocy
 • Przypisy

  1. Energy Conversion
  2. Jest to też minimalna energia potrzebna do opuszcznia Układu Słonecznego, startując z powierzchni Ziemi i poruszając się zgodnie z ruchem orbitalnym Ziemi.
  3. Jest to też minimalna energia potrzebna do opuszcznia pola grawitacyjnego Ziemi.
  4. G.F.Kinney, K.J. Graham, Explosive shocks in air, Springer-Verlag, 1985, ISBN 3-540-15147-8
  5. Nanowire battery can hold 10 times the charge of existing lithium-ion battery
  6. Lithium Thionyl Chloride Batteries - Nexergy
  7. http://istc.ru/istc/sc.nsf/html/projects.htm?open&id=2729
  8. The Unitized Regenerative Fuel Cell
  9. http://worldenergy.org/wec-geis/publications/default/tech_papers/17th_congress/3_3_05.asp
  10. C. Knowlen, A.T. Mattick, A.P. Bruckner and A. Hertzberg, "High Efficiency Conversion Systems for Liquid Nitrogen Automobiles", Society of Automotive Engineers Inc, 1988.
  11. http://www.batteryspace.com/index.asp?PageAction=VIEWPROD&ProdID=2763
  12. ZBB Energy ::
  13. http://www.movitrom.com/files_pdf/baterias/saft/NHE_en.pdf High Energy Metal Hydride Battery
  14. Maxwell Technologies: Ultracapacitors - BCAP3000
  15. http://www.doc.ic.ac.uk/~mpj01/ise2grp/energystorage_report/node9.html
  16. Garage Door Springs
  17. Boron: A Better Energy Carrier than Hydrogen? (28 February 2009)
  18. http://www.natural-gas.com.au/about/references.html Natural Gas
  19. List of common conversion factors (Engineering conversion factors).
  20. http://www.aquafoam.com/papers/selection.pdf
  21. Energy Density of Aviation Fuel
  22. Production of dimethylfuran for liquid fuels from biomass-derived carbohydrates : Abstract : Nature
  23. http://dbresearch.com/PROD/DBR_INTERNET_EN-PROD/PROD0000000000079095.pdf
  24. Energy Density of Coal
  25. http://payne-worldwide.com/pdfs/Elite_bloc_msds.pdf
  26. http://www.bnm.ie/files/20061124040716_peat_for_energy.pdf Peat for Energy
  27. http://www.ebikes.ca/sustainability/Ebike_Energy.pdf
  28. energy buffers
  29. http://home.hccnet.nl/david.dirkse/math/energy.html energy buffers
  30. Biffaward - Downloads and Links
  Utylizacja (fr. utilisation) – wykorzystanie odpadów jako surowców wtórnych. Potocznie utylizacja rozumiana jest jako zniszczenie.Ciepło spalania – ilość energii oddawanej do otoczenia na sposób ciepła w czasie spalania określonej ilości substancji w ustalonych warunkach. Wartości ciepła spalania są stosowane w technice cieplnej w czasie określania wartości opałowej paliw. W termochemii są często stosowaną podstawą obliczeń wartości ciepła różnych reakcji chemicznych na podstawie wartości ciepła spalania substratów i produktów tej reakcji.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Tlen (O, łac. oxygenium) – pierwiastek chemiczny o liczbie atomowej 8, niemetal z grupy tlenowców w układzie okresowym.
  Termodynamika – nauka o energii, dział fizyki zajmujący się badaniem energetycznych efektów wszelkich przemian fizycznych i chemicznych, które wpływają na zmiany energii wewnętrznej analizowanych układów. Wbrew rozpowszechnionym sądom termodynamika nie zajmuje się wyłącznie przemianami cieplnymi, lecz także efektami energetycznymi reakcji chemicznych, przemian z udziałem jonów, przemianami fazowymi, a nawet przemianami jądrowymi i energią elektryczną.
  Reakcja termojądrowa, synteza jądrowa lub fuzja jądrowa – zjawisko polegające na złączeniu się dwóch lżejszych jąder w jedno cięższe. W wyniku fuzji mogą powstawać obok nowych jąder też wolne neutrony, protony, cząstki elementarne i cząstki alfa.
  Masa – jedna z podstawowych wielkości fizycznych określająca bezwładność (masa bezwładna) i oddziaływanie grawitacyjne (masa grawitacyjna) obiektów fizycznych. Jest wielkością skalarną. Potocznie rozumiana jako miara ilości materii obiektu fizycznego. W szczególnej teorii względności związana z ilością energii zawartej w obiekcie fizycznym. Najczęściej oznaczana literą m.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.162 sek.