• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Funkcje zarządzania

  Przeczytaj także...
  Styl kierowania lub styl przywództwa – sposób postępowania przełożonego w stosunku do podwładnych odzwierciedlający najczęściej jego cechy osobowościowe lub przekonania o skutecznym zarządzaniu personelem. Styl przywództwa często jednak jest wypadkową cech osobowościowych przełożonego oraz cech osobowościowych podwładnych oraz struktury zespołu pracowniczego.Organizacja (od gr. organon, łac. organum – wyspecjalizowana część pełniąca jakąś funkcję w całości) – wieloznaczne i interdyscyplinarne pojęcie z zakresu nauk o zarządzaniu, socjologii, psychologii.
  Grupa społeczna – w psychologii społecznej i socjologii zaliczany do zbiorowości społecznej zbiór co najmniej TRZECH (dopiero 3 osoby tworzą grupę, 2 osoby to para. 3-cia osoba może obserwować interakcję które zachodzą pomiędzy parą) osób, którego członkowie współdziałają ze sobą na zasadzie odrębności od innych, w celu zaspokajania własnych potrzeb, charakteryzujący się trwałą strukturą i względnie jednolitym systemem norm i wartości.

  Funkcje zarządzania (ang. management functions) – zespoły czynności jakie pełni zarządzanie w każdej organizacji.

  Klasyczne funkcje zarządzania[]

  W literaturze przedmiotu szeroko rozpowszechniony jest podział czynności zarządzania wzorowany na propozycji H. Fayola, który rozróżniał: planowanie, organizowanie, pobudzanie do działania (motywowanie), koordynowanie i kontrolowanie.

  Współczesne funkcje zarządzania[]

  We współczesnym zarządzaniu taki podział jest zbyt wąski i zbyt słabo akcentuje rolę stosunków między organizacją a otoczeniem jej działania. Szersze spojrzenie na funkcje zarządzania proponują F. E. Kast i J. E. Rosenzweig. Według tych autorów na zarządzanie składają się następujące szczegółowe funkcje:

  Zarządzanie należy do nauk ekonomicznych. Od początku XX wieku, odkąd zarządzanie próbowano oprzeć na naukowych podstawach, aż do lat 60. XX wieku zarządzanie pojmowane było jako działanie kierownicze, obejmujące następujące sekwencje postępowania: Planowanie, Organizowanie, Decydowanie, Motywowanie i Kontrolowanie, nazywane klasycznymi funkcjami zarządzania. Klasyczne funkcje zarządzania wyróżnił pierwszy "klasyk" zarządzania Henri Fayol. Jednakże paradygmat zarządzania zmienił się od tego czasu radykalnie, więc warto powrócić do starszej, bardziej ogólnej definicji: zarządzanie to sztuka bądź praktyka rozumnego stosowania środków dla osiągnięcia wyznaczonych celów.Planowanie - polega na decydowaniu o podjęciu działań zorientowanych na wywołanie zjawisk, które nie zaistniałyby samoistnie.
 • Utrzymywanie kompleksowego spojrzenia na organizację jako system i jej bieżącą sytuację:
 • obserwowanie i analizowanie warunków i trendów w otoczeniu;
 • analizowanie mocnych i słabych punktów poszczególnych podsystemów organizacji.
 • Formułowanie celów i strategii organizacji jako całości:
 • długo-, średnio- i krótkookresowe planowanie;
 • formułowanie zasad i trybu ustalania celów (stopień partycypacji uczestników, odgórne czy oddolne konstruowanie planów)
 • Organizowanie podsystemu technicznego i podsystemu struktury:
 • specjalizacja zadań i określanie ich treści;
 • sposoby koordynacji wyspecjalizowanych zadań;
 • zróżnicowanie komórek i podsystemów (dyferencjacja);
 • integracja wszystkich elementów organizacji.
 • Projektowanie systemu informacyjno-decyzyjnego:
 • ustalanie operacyjnych mierników realizacji zadań i efektywności;
 • system decyzji planistycznych i koordynacyjnych;
 • zbiory danych dla decyzji strategicznych i bieżących;
 • Kształtowanie systemu kierowania ludźmi:
 • formułowanie oczekiwań w stosunku do poszczególnych osób i ról pełnionych przez nie w organizacji;
 • system motywacji do pracy, nagrody zewnętrzne i wewnętrzne;
 • dynamika grup;
 • styl kierowania.
 • Usprawnianie funkcjonowania organizacji:
 • analiza działalności;
 • analiza opinii klientów i uczestników organizacji;
 • rozwój i zmiany w organizacji;
 • usprawnianie zarządzania
 • Linki zewnętrzne[]

 • Encyklopedia Zarządzania – funkcje zarządzania
 • Organizowanie jest procesem, czyli ciągiem następujących po sobie celowo uzależnionych faz (etapów). Funkcja organizowania, jako jedna z czterech charakterystycznych funkcji procesu zarządzania (inne to: planowanie, motywowanie i kontrolowanie) obejmuje, m.in.:Motywowanie, jako element zarządzania, polega na takim wykorzystywaniu mechanizmów motywacji, by zapewniały zaangażowanie pracowników na rzecz sukcesu organizacji, zachęcały do podnoszenia kwalifikacji i dawały satysfakcję z pracy. Polega na wpływaniu na postawy i zachowania człowieka za pośrednictwem określonych bodźców.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Henri Fayol (ur. 1841 w Stambule, zm. 1925 w Paryżu) – francuski inżynier. Był twórcą podstawowej nauki administracji, stworzył "kładkę Fayola" oraz sformułował 14 zasad zarządzania.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.