• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundusz inwestycyjny  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]
  Przeczytaj także...
  Rynek pieniężny – segment rynku finansowego, na którym dokonywane są transakcje o okresie zapadalności do jednego roku. Celem prowadzenia transakcji na rynku pieniężnym jest kształtowanie płynności finansowej podmiotów gospodarczych i finansowych, czyli zagwarantowanie ciągłości realizowanych płatności.Ryzyko (ang. risk, fr. risque, niem. risiko,wł. rischio) – jest pojęciem wieloznacznym, trudnym do zdefiniowania. W różnych dziedzinach nauk jest ono różnie interpretowane, dlatego zdaniem niektórych autorów stworzenie jednej uniwersalnej definicji jest niemożliwe.

  Fundusz inwestycyjny – forma wspólnego inwestowania polegająca na zbiorowym lokowaniu środków pieniężnych (w bardziej skomplikowanych rozwiązaniach możliwe są wpłaty w postaci np. papierów wartościowych) wpłaconych przez uczestników funduszu. Uczestnikami mogą być zarówno osoby indywidualne (osoby fizyczne), jak i osoby prawne (np. przedsiębiorstwa, miasta, gminy, związki wyznaniowe) oraz podmioty nie posiadające osobowości prawnej.

  Przedsiębiorstwo (lub inaczej jednostka gospodarcza) – wyodrębniona prawnie, organizacyjnie i ekonomicznie jednostka, prowadząca działalność gospodarczą. Najczęściej definiowanym celem działalności przedsiębiorstwa jest osiąganie zysku poprzez zaspokajanie potrzeb konsumentów. W jego skład mogą wchodzić mniej lub bardziej odrębne jednostki gospodarcze, nazywane zakładami. Nieco inne znaczenie ma przedsiębiorstwo w języku prawnym.Komisja Nadzoru Finansowego, KNF – centralny organ administracji państwowej sprawujący nadzór nad rynkiem finansowym w Polsce. Powołany na mocy ustawy z dnia 21 lipca 2006 o nadzorze nad rynkiem finansowym. Nadzór nad działalnością Komisji sprawuje Prezes Rady Ministrów.

  Spis treści

 • 1 Historia
 • 2 Klasyfikacje funduszy inwestycyjnych
 • 2.1 Kryterium obszaru inwestycji
 • 2.2 Kryterium celu inwestycyjnego
 • 2.2.1 Fundusze agresywnego wzrostu
 • 2.2.2 Fundusze akcji małych spółek
 • 2.2.3 Fundusze wzrostu kapitałowego
 • 2.2.4 Fundusze wzrostu i dochodu z kapitału
 • 2.2.5 Fundusze mieszane (zrównoważone)
 • 2.2.6 Fundusze łącznej stopy zwrotu
 • 2.2.7 Fundusze dochodu z kapitału
 • 2.2.8 Fundusze obligacji
 • 2.2.9 Fundusze rynku pieniężnego
 • 2.2.10 Fundusze rynków zagranicznych
 • 2.2.11 Fundusze branżowe
 • 2.3 Kryterium formy uczestnictwa
 • 2.3.1 Fundusze otwarte
 • 2.3.2 Fundusze zamknięte
 • 2.4 Kryterium metody ustalania zysku z funduszu
 • 2.5 Kryterium opłaty wstępnej
 • 2.5.1 Fundusze typu load
 • 2.5.2 Fundusze typu no-load
 • 2.6 Kryterium wynagradzania za zarządzanie funduszem
 • 2.7 Kryterium dystrybucji zysków i dochodów
 • 2.7.1 Fundusze tezaurujące
 • 2.7.2 Fundusze wypłacające zyski
 • 2.8 Specyficzne fundusze
 • 2.8.1 Exchange Traded Funds
 • 3 Uczestnictwo w funduszu inwestycyjnym
 • 4 Idea funkcjonowania
 • 4.1 Korzyści
 • 4.1.1 Wspólne inwestowanie
 • 4.1.2 Elastyczność
 • 4.1.3 Dywersyfikacja portfela
 • 4.1.4 Profesjonalne zarządzanie
 • 4.1.5 Porównywalność i przejrzystość
 • 4.1.6 Wiele typów funduszy i szeroka oferta
 • 4.1.7 Bezpieczeństwo
 • 4.1.8 Inne korzyści
 • 5 Fundusze inwestycyjne w Polsce
 • 5.1 Historia funduszy inwestycyjnych w Polsce
 • 5.1.1 Fundusze powiernicze
 • 5.1.2 Fundusze inwestycyjne
 • 5.2 Ramy prawne
 • 5.2.1 Ustawa o funduszach inwestycyjnych
 • 5.2.2 UCITS IV
 • 5.2.3 Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych
 • 5.2.4 Zasady wyceny i rachunkowości funduszy
 • 5.2.5 Opodatkowanie funduszy inwestycyjnych i uczestników
 • 5.3 Statystyki
 • 5.3.1 Rating otwartych funduszy inwestycyjnych
 • 6 Zobacz też
 • 7 Przypisy
 • 8 Linki zewnętrzne
 • Jednostka uczestnictwa – tytuł prawny określający uprawnienia uczestnika związane z udziałem w funduszu inwestycyjnym otwartym.Indywidualne konto emerytalne (IKE) - dobrowolna forma polskiego ubezpieczenia społecznego stanowiąca tzw. trzeci filar emerytalny.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4] [5]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Pożyczka gotówkowa – umowa cywilnoprawna zawierana przez banki, instytucje finansowe nie będące bankami, podmioty gospodarcze bądź osoby fizyczne z pożyczkobiorcą, której istota polega na udzieleniu pożyczki pieniężnej. Pożyczkobiorca zobowiązuje się do zwrotu otrzymanej kwoty powiększonej o wynagrodzenie dla udzielającego pożyczki oraz odsetki.
  Osoba prawna – jeden z rodzajów podmiotów prawa cywilnego. Osobę prawną definiuje się zazwyczaj jako trwałe zespolenie ludzi i środków materialnych w celu realizacji określonych zadań, wyodrębnione w postaci jednostki organizacyjnej wyposażonej przez prawo (przepisy prawa cywilnego) w osobowość prawną. Taka jednostka organizacyjna ma wtedy pełnię podmiotowości prawnej, w szczególności nabywa zdolność prawną oraz zdolność do czynności prawnych (oraz odpowiednio zdolność sądową i procesową).
  Aktywa funduszu inwestycyjnego – Cały majątek funduszu, to jest: środki pieniężne z tytułu wpłat uczestników [oraz - jesli dopuszczalne w danym funduszu - papiery wartościowe i udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością wniesione do funduszu inwestycyjnego przez uczestników], a także środki pieniężne oraz prawa nabyte przez fundusz wraz z pożytkami z tych praw, w tym należności finansowe. Aktywa te są własnością funduszu inwestycyjnego jako osoby prawnej, natomiast do uczestników funduszu inwestycyjnego należą wierzytelności wobec funduszu inwestycyjnego (jednostka uczestnictwa lub tytuły uczestnictwa) albo wyemitowane przez fundusz papiery wartościowe (certyfikat inwestycyjny).
  Nieruchomość gruntowa (grunt) – część powierzchni ziemi, która stanowi odrębny przedmiot własności (art. 46 KC, zob. też art. 4 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami). Grunt jest rodzajem nieruchomości i zarazem rzeczą w rozumieniu Kodeksu cywilnego.
  Majątek – w prawie cywilnym oznacza aktywa i pasywa majątkowe. Do majątku mogą wchodzić długi (które są pasywami majątkowymi). Majątek stanowi podstawowy składnik działalności gospodarczej, jest to tzw. majątek produkcyjny. Majątek brutto pomniejszony o zobowiązania stanowi majątek netto. Majątek zawsze jest odnoszony do konkretnego podmiotu, do którego należy. Przepisy mogą wskazywać przypadki, w których z ogólnego majątku wyodrębnia się określone składniki, tworząc w ten sposób majątek odrębny. Takie wyodrębnione składniki są regulowane przepisami szczególnymi. Przykładem majątku odrębnego jest majątek wspólny małżonków, spadek do chwili przyjęcia przez spadkobierców i majątek spółki cywilnej.
  Exchange-traded fund (ETF) – jest to fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowywanie wskazanego indeksu, a tytuły uczestnictwa są notowane na giełdzie.
  Rachunkowość funduszy inwestycyjnych – szczególna forma rachunkowości wykonywanej w odniesieniu do funduszu inwestycyjnego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.051 sek.