• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych

  Przeczytaj także...
  Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Poznaniu przy alei Niepodległości 10. Rektorat uczelni mieści się w monumentalnym gmachu, wzniesionym dla potrzeb szkoły w l. 1929-1932 według projektu Adama Ballenstaedta.Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.
  Organizacja pożytku publicznego (OPP) − termin wprowadzony w Polsce 1 stycznia 2004 przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

  Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych (FPAKE) – fundacja powołana do życia aktem podpisanym na posiedzeniu Konferencji Rektorów Uczelni Ekonomicznych w dniu 9 grudnia 2000.

  Fundacja została utworzona przez pięć państwowych uczelni ekonomicznych: Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie.

  Fundacja jest niezależną instytucją prowadzącą działalność na rzecz wyższej edukacji ekonomicznej i menedżerskiej w Polsce. Działalność Fundacji ma służyć doskonaleniu jakości kształcenia tej edukacji w polskich szkołach wyższych, propagowaniu i wspieraniu jej najlepszych wzorców. Dzięki temu Fundacja przyczyniania się do podnoszenia kwalifikacji kadr dla polskiej gospodarki oraz podnoszeniu jakości wykształcenia całego społeczeństwa. Fundacja w swych działaniach kieruje się wyłącznie dobrem szkół wyższych oraz pożytkiem społecznym.

  Olimpiada Przedsiębiorczości – coroczny konkurs organizowany od 2005 roku przez 5 uczelni ekonomicznych (UE Katowice, UE we Wrocławiu, UE w Poznaniu, UE w Krakowie oraz Szkołę Główną Handlową w Warszawie) oraz Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych zaliczany do grona ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych. W założeniach organizatorów Olimpiada Przedsiębiorczości będzie łączyć w sobie różne cele. Począwszy od rozbudzania i wzmacniania postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, poprzez tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a skończywszy na zachęcaniu licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych. Zakres tematyczny Olimpiady jest zgodny z zakresem programu nauczania przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych, poszerzony dodatkowo o zagadnienia związane ze zmienianym corocznie hasłem przewodnim (hasło I edycji: Etyka w działalności biznesowej, II edycji: Tworzenie wartości przedsiębiorstwa, III edycji: Psychologia biznesu, IV edycji: Współczesne zarządzanie - koncepcje i metody, V edycji: Marketing w przedsiębiorstwie - mechanizmy, instrumenty, strategie, hasło VI edycji: Inwestor na rynku - giełda, prywatyzacje, fuzje i przejęcia). W I edycji Olimpiady uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II edycji ponad 19 000 uczniów, w III edycji ponad 15 000 uczestników, a w IV edycji ponad 19 000 uczniów, w V edycji ponad 20 000 uczniów, w VI edycji ponad 21 000 uczniów.Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

  Od 2004 r. Fundacja posiada status organizacji pożytku publicznego.

  Cele[]

  Cele Fundacji to:

 • Tworzenie i rozpowszechnianie wysokich standardów jakości kształcenia wyższego w zakresie ekonomii i zarządzania.
 • Tworzenie wewnętrznych i zewnętrznych systemów zapewniania jakości kształcenia w zakresie nauk o ekonomii i zarządzaniu.
 • Wspieranie działań uczelni w zakresie doskonalenia kształcenia i uzyskiwania porównywalności standardów edukacyjnych w Polsce i zagranicą w ramach tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni akademickiej.
 • Tworzenie warunków do wymiany informacji pomiędzy wszystkimi podmiotami zainteresowanymi doskonaleniem edukacji ekonomicznej w Polsce.
 • Wspieranie więzi pomiędzy światem gospodarki a placówkami wyższego kształcenia ekonomicznego.
 • Wyrażanie opinii w sprawach edukacji ekonomicznej w Polsce.
 • Działalność[]

  Główne inicjatywy Fundacji:

  Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (SGH, w latach 1949–1991 Szkoła Główna Planowania i Statystyki, SGPiS) – najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Jej siedziba mieści się na warszawskim Mokotowie, przy al. Niepodległości, w bezpośrednim sąsiedztwie stacji metra Pole Mokotowskie.Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (dawn. Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą w Katowicach, przy ulicy 1 Maja 50.
 • Standardy kształcenia http://www.akredytacja.com – Standardy akredytacyjne Fundacji są efektem autonomicznego działania środowiska akademickiego uczelni ekonomicznych, pracy ekspertów, licznych konsultacji środowiskowych, dyskusji w czasie seminariów i konferencji. Akredytacja Fundacji otwarta jest dla wszystkich uczelni – państwowych i niepaństwowych, ekonomicznych i nieekonomicznych, zawodowych i akademickich – prowadzących kształcenie na poziomie licencjackim i magisterskim na kierunkach: finanse i rachunkowość, zarządzanie, informatyka i ekonometria, ekonomia, stosunki międzynarodowe, towaroznawstwo, gospodarka przestrzenna.
 • Akredytacja, jakość kształcenia – Podstawowym celem Fundacji jest działalność na rzecz doskonalenia studiów ekonomicznych i menedżerskich w Polsce. Akredytacja jest jedną z dróg realizacji tego celu. Certyfikat jakości przyznawany przez Komisję Akredytacyjną poświadcza wysoką jakość kształcenia na kierunku studiów w imieniu uczelni – założycieli Fundacji.
 • „Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu” – Fundacja jest także organizatorem konkursów, m.in. Konkursu na najlepsze dysertacje doktorskie z zakresu nauk ekonomicznych i zarządzania Nowe trendy w naukach ekonomicznych i zarządzaniu (wspólnie z PTE). Kryterium wyboru prac była zgodność z tematem Konkursu, nowatorstwo oraz wysoka jakość. W I edycji spośród 42 zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wybrała pięć wyróżniających się innowacyjnością ujęcia tematu. W październiku 2008 r. została rozstrzygnięta II edycja Konkursu. Wzięło w niej udział 33 autorów prac doktorskich. Spośród wszystkich zgłoszonych prac Komisja Konkursowa wyłoniła cztery najbardziej wyróżniające się opracowania.
 • „Dwumiesięcznik „e-mentor” http://www.e-mentor.edu.pl” – internetowe i drukowane czasopismo koncentrujące się na zagadnieniach związanych z e-edukacją, zarządzaniem wiedzą, e-biznesem, kształceniem ustawicznym oraz w szerszym zakresie – zajmuje się metodami, formami i programami kształcenia na kierunkach ekonomicznych. Co miesiąc notowanych jest ok. 60 tys. odwiedzin strony internetowej pisma. E-mentor w formie drukowanej, w nakładzie 1200 egzemplarzy, dystrybuowany jest nieodpłatnie w ponad 250 instytucjach edukacyjnych w Polsce.
 • Publikacje [1] – Fundacja jest wydawcą licznych publikacji zwartych i ciągłych, które są dystrybuowane nieodpłatnie wśród środowiska akademickiego. Wersje elektroniczne wszystkich publikacji Fundacji dostępne są na stronie internetowej.
 • Konferencje środowiskowe – Fundacja jest organizatorem kilkunastu ogólnopolskich konferencji, seminariów i warsztatów związanych z kształceniem akademickim. Podczas tych środowiskowych spotkań podejmowana jest tematyka m.in. jakości i standardów kształcenia, organizacji procesu dydaktycznego, zarządzania wiedzą oraz nowoczesnych technologii w dydaktyce, w tym e-edukacji.
 • Platforma e-learningowa „econet” http://www.econet.pl – Projekt econet – Wirtualna Przestrzeń Współpracy Akademii Ekonomicznych to inicjatywa mająca na celu rozwijanie działalności e-edukacyjnej pięciu publicznych uczelni ekonomicznych w Polsce. W ramach projektu prowadzone są dla studentów międzyuczelniane wykłady e-learningowe.
 • Olimpiada Przedsiębiorczości – Fundacja jest organizatorem ogólnopolskich olimpiad przedsiębiorczości, które cieszą się ogromnym zainteresowaniem (w I edycji uczestniczyło ponad 14 000 zawodników, w II ponad 19 000 uczniów, zaś w III ponad 15 000 uczestników; w roku akademickim 2008-2009 organizowana była IV edycja, do której zgłosiło się ponad 19 000 uczniów.). Cele olimpiad to rozbudzanie i wzmacnianie postaw oraz zachowań przedsiębiorczych wśród uczniów, tworzenie pozytywnego klimatu wokół działalności biznesowej, wypracowanie dla nauczycieli przedmiotu wzorca dydaktycznego, służącego rozwijaniu zainteresowań ekonomicznych u młodzieży uzdolnionej, a także zachęcanie licealistów do studiowania na uczelniach ekonomicznych.
 • Konkurs dla gimnazjalistów GIMGAME http://www.gimgame.pl – Na wzór olimpiady dla licealistów Fundacja wraz ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie, Fundacją Młodzieżowej Przedsiębiorczości oraz NBPortal.pl organizuje również Konkurs dla gimnazjalistów GIMGAME z zakresu przedsiębiorczości. W fazie pilotażowej są to zawody skierowane do uczniów szkół województwa mazowieckiego. Nowatorskim rozwiązaniem jest organizacja części rozgrywek na platformie internetowej.
 • Akademia Młodego Ekonomisty http://www.gimversity.pl – Akademia została stworzona przez Fundację z myślą o dotychczasowych studentach Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego, którzy z racji ukończenia szkoły podstawowej nie mogą już uczęszczać na zajęcia Uniwersytetu. Akademia ma im umożliwić dalsze poszerzanie wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych i rozbudzanie zainteresowań w tym kierunku. Program semestru AME obejmuje 6 spotkań z zakresu nauk ekonomicznych. Zajęcia prowadzone są przez ekspertów Fundacji oraz nauczycieli akademickich SGH. Uczestnicy zajęć mają szansę powrócić do wykładów dzięki materiałom edukacyjnym publikowanym na stronie internetowej Akademii. W związku z seminaryjnym charakterem grupy jej liczebność jest ograniczona. Limit przyjęć do Akademii został określony na poziomie 60 studentów. Dotychczas odbyły się dwie edycje AME.
 • Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy (EUD) http://www.uniwersytet-dzieciecy.pl – program edukacji ekonomicznej prowadzony od 1 kwietnia 2008 r. wspólnie ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie. Oferta programowa Uniwersytetu skierowana jest do uczniów klas piątych i szóstych szkół podstawowych z Warszawy i okolic. Celem nowej inicjatywy edukacyjnej jest rozbudzanie postaw i zachowań przedsiębiorczych wśród dzieci oraz rozwijanie zainteresowań ekonomicznych. W ofercie pilotażowej Uniwersytetu znalazły się zagadnienia z zakresu marketingu, zarządzania, ekonomii, psychologii i etyki biznesu, a także z zakresu technik efektywnego uczenia się. Zajęcia EUD mają charakter interaktywny – w ramach każdego spotkania oprócz wykładu odbywają się też zajęcia warsztatowe. Program semestru obejmuje w sumie sześć spotkań. Studenci Uniwersytetu mają możliwość powrócenia do treści wykładowych, dzięki materiałom edukacyjnym i filmom wideo zamieszczanym na stronie internetowej Ekonomicznego Uniwersytetu Dziecięcego[2] każdorazowo po odbytym spotkaniu. Ponadto oferta edukacyjna Uniwersytetu zawiera program równoległych spotkań dla rodziców i opiekunów studentów z zakresu psychologii wychowawczej. Dotychczas odbyły się trzy semestry zajęć. W pierwszym semestrze na 170 studentów przyjętych, zaliczenie otrzymały 134 osoby. W drugim semestrze na 151 przyjętych zaliczenie otrzymało 126 studentów – w tym aż 72 ukończyło zajęcia z wyróżnieniem. Do trzeciej edycji przyjęto 156 osób.
 • Kurs e-learningowy nt. kapitału i GPW http://www.kapital.edu.pl – Projekt kapital.edu.pl to kurs e-learningowy kształcący liderów edukacji rynku kapitałowego. Kurs przeznaczony jest dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów kierunków pedagogicznych i ekonomicznych.
 • Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH [3] – Fundacja prowadzi Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące nr 81 SGH. Od początku istnienia Liceum, które zostało założone w 2000 roku przez SGH, osiąga bardzo wysokie pozycje w warszawskich rankingach. Zaś obecnie pod opieką Fundacji rozwija swoją ofertę programową i podnosi jakość nauczania.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Oficjalna strona FPAKE
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie (UEK) – państwowa szkoła wyższa, trzecia co do wielkości uczelnia w Krakowie, druga najstarsza w Polsce państwowa uczelnia ekonomiczna (1906 Warszawa, 1925 Kraków, 1926 Poznań, 1937 Katowice, 1947 Wrocław), największa uczelnia ekonomiczna w Polsce pod względem liczby studentów.Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu (daw. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu) – państwowa szkoła wyższa z siedzibą we Wrocławiu. Uczelnia powstała w 1947 roku jako prywatna Wyższa Szkoła Handlowa. W roku 1950 została upaństwowiona i przekształcona w Wyższą Szkołę Ekonomiczną z dwoma wydziałami, zaś w październiku 1974 uczelnia uzyskała nazwę Akademia Ekonomiczna. Z dniem 6 maja 2008 nastąpiła zmiana nazwy na obecną.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.031 sek.