Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenberga

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Fundacja Bankowa im. Leopolda Kronenbergafundacja założona w 1995 r. z okazji 125-lecia Banku Handlowego w Warszawie (obecnie działającego pod marką Citi Handlowy). Fundacja angażuje się w działania na rzecz edukacji finansowej, wspierania przedsiębiorczości, ochrony dziedzictwa narodowego oraz wolontariatu pracowniczego. Obszary są odzwierciedleniem strategicznego podejścia Banku w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Wolontariat (łac. voluntarius - dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie.Leon Jan Wyczółkowski (ur. 11 kwietnia 1852 w Hucie Miastkowskiej, zm. 27 grudnia 1936 w Warszawie) – polski malarz, grafik i rysownik, jeden z czołowych przedstawicieli Młodej Polski w nurcie malarstwa realistycznego.
Edukacja finansowa

Fundacja prowadzi 9 programów edukacji finansowej: Moje Finanse, Tydzień dla Oszczędzania, Budowanie Niezależności Finansowej Kobiet, Nagroda Banku Handlowego w Warszawie S.A., Być Przedsiębiorczym, Business Startup, Biznes w kobiecych rękach, Mikroprzedsiębiorca Roku, Nagroda Emerging Market Champions.

Bank Handlowy w Warszawie S.A. (BHW) – bank komercyjny z siedzibą w Warszawie, działający aktualnie pod marką Citi Handlowy (poprzednio: Citibank Handlowy). Jest 10. największym bankiem w Polsce pod względem wartości aktywów, a 18. pod względem liczby placówekMinisterstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – urząd administracji rządowej w Polsce, obsługujący Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, obecnie właściwego do spraw jednego działu administracji rządowej - kultura i dziedzictwo narodowe. Ministerstwo utworzone zostało w dniu 26 października 1999 roku, z mocą od dnia 10 listopada 1999 roku. W okresie od dnia 23 października 2001 roku do dnia 31 października 2005 roku funkcjonowało pod nazwą Ministerstwo Kultury.

Fundacja cyklicznie publikuje wyniki badań „Postawy Polaków wobec oszczędzania” w ramach akcji „Tydzień dla Oszczędzania” (siódma edycja w 2014 roku) oraz badań dotyczących mikroprzedsiębiorczości (szósta edycja w 2014 roku). „Postawy Polaków” określają panujące trendy w zakresie oszczędności Polaków i diagnozują praktyczne umiejętności zarządzania domowymi finansami, natomiast badania z zakresu mikroprzedsiębiorczości co roku dotykają innego aspektu funkcjonowania tego sektora. W roku 2014 ich przedmiotem była ekspansja mikrofirm.

Program edukacyjny (ang. educational program) − program wspomagający proces nauczania i sprawdzanie wiedzy. Można wyróżnić: a) elektroniczne podręczniki − przekazują pewien zasób wiedzy; b) programy wspomagające powtarzanie i zapamiętywanie − tzw. nauczanie programowane (ang. drill and practice), pomocne np. przy nauce języków obcych; c) programy testujące.Przedsiębiorczość – cecha charakteru lub zespół cech w grupie i zachowań właściwych przede wszystkim dla przedsiębiorców.
Wolontariat

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy koordynuje także Program Wolontariatu Pracowniczego Citi, działający od 2005 roku. Fundacja zachęca pracowników do dzielenia się swoją wiedzą, doświadczeniem i umiejętnościami oraz wspierania różnorodnych przedsięwzięć społecznych. Pracownicy banku mają szeroki wybór ofert zaangażowań wolontariackich nadsyłanych z Centrum Wolontariatu, organizacji pozarządowych oraz zbieranych przez Fundację. Wolontariusze tworzą autorskie projekty w ramach wolontariatu indywidualnego; pracują z osobami starszymi, niepełnosprawnymi, dziećmi; pomagają w schroniskach dla zwierząt. Fundacja koordynuje udział wolontariuszy Citi w działaniach grupowych. Najważniejszym z nich jest Światowy Dzień Citi dla Społeczności – ogólnoświatowy projekt, w ramach którego pracownicy banku starają się rozwiązać konkretne problemy społeczne, które występują w bliskich im społecznościach. W dziewiątej edycji akcji, w roku 2014, wolontariusze Citi wspólnie ze znajomymi i członkami rodzin zaangażowali się 2486 razy, realizując 187 projektów i pomagając prawie 23 tys. odbiorców. We wszystkich edycjach wolontariusze Citi zrealizowali 1014 projektów.

Konserwacja zabytków – rozumiana jest ogólnie jako dziedzina związana z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem, albo w sensie węższym, bardziej technicznym, jako jako jeden z zabiegów konserwatorskich.II wojna światowa – największy konflikt zbrojny w historii świata, trwający od 1 września 1939 do 2 września 1945 roku (w Europie do 8 maja 1945), obejmujący zasięgiem działań wojennych prawie całą Europę, wschodnią i południowo-wschodnią Azję, północną Afrykę, część Bliskiego Wschodu i wszystkie oceany. Niektóre epizody wojny rozgrywały się nawet w Arktyce i Ameryce Północnej. Poza większością państw europejskich i ich koloniami, brały w niej udział państwa Ameryki Północnej i Ameryki Południowej oraz Azji. Głównymi stronami konfliktu były państwa Osi i państwa koalicji antyhitlerowskiej (alianci). W wojnie uczestniczyło 1,7 mld ludzi, w tym 110 mln z bronią. Według różnych szacunków zginęło w niej od 50 do 78 milionów ludzi.

Kolejnym obszarem działań Fundacji jest organizacja prac wolontariackich pracowników banku na rzecz społeczności lokalnych podczas wyjazdów integracyjnych. W 41 wyjazdach integracyjnych z wolontariatem udział wzięło prawie 4200 wolontariuszy, którzy pomogli już niemal 8700 osobom.

Kultura polska dotyczy kultury rozwijającej się na obszarze Polski rozumianym historycznie ze względu a zmienność granic państwa i okres rozbiorów. Odnosi się także do kultury tworzonej na emigracji, Wielkiej i współczesnej. Jest częścią kultury europejskiej. Jej specyficzny charakter to rezultat mieszania się wpływów kultury zachodnioeuropejskiej i wschodniej, w szczególności Bliskiego Wschodu, a także własny rodzaj obyczajowości kształtujący polskie tradycje.Finanse gospodarstw domowych – finanse dotyczące pracy zarobkowej jak również różnorakich transferów w tym zasiłków, rent i emerytur.

Od 2010 roku prowadzony jest konkurs „Studencki Projekt Społeczny – Zostań Kreatorem Zmian”, skierowany do studentów, którzy mają pomysł na projekt wolontariacki. W dwóch edycjach Fundacja dofinansowała 30 najlepszych projektów, które były realizowane w okresie letnim.

Fundacja wspiera również wolontariuszy finansowo i organizacyjnie podczas akcji „Zostań Asystentem Św. Mikołaja”. W jej ramach wolontariusze z banku realizują zabawy mikołajowe dla dzieci z domów dziecka i świetlic środowiskowych, połączonych z obdarowywaniem ich prezentami, przygotowanymi przez pracowników Banku.

International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.

W latach 2006–2014 wolontariusze zrealizowali 1419 projektów, przepracowując łącznie ponad 90 135 godzin i pomagając 181 527 osobom. Ochrona dziedzictwa kulturowego

Fundacja Kronenberga przy Citi Handlowy angażuje się również w ochronę dziedzictwa kulturowego, m.in. poprzez przyznawanie Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora. Nagrodą honorowane są osoby lub instytucje za wybitne osiągnięcia mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego, a w szczególności za działalność muzealną i konserwatorską oraz pracę na rzecz gromadzenia pamiątek polskiej kultury. Celem przedsięwzięcia jest promocja oraz wsparcie tych, którzy podejmują się działań służących ochronie dorobku polskiej kultury zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Dobra kultury – termin ten jest rozmaicie interpretowany, w zależności od tego, jak dany badacz rozumie pojęcie kultury. Jeśli uważa on za kulturę całokształt materialnego i niematerialnego dorobku ludzkości, wówczas do dóbr kultury zaliczy zarówno rzeczy i usługi, jak i dobra niematerialne, czy zachowania i zjawiska etyczne.Fundacja – forma prawna organizacji pozarządowej, której istotnym substratem jest kapitał przeznaczony na określony cel oraz statut zawierający reguły dysponowania tym kapitałem. Fundacje są po stowarzyszeniach drugą co do popularności formą prawną wśród organizacji pozarządowych.

Wraz z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Fundacja prowadzi program Odzyskiwanie dzieł sztuki, którego celem jest odzyskiwanie dóbr kultury utraconych przez Polskę w czasie i w wyniku II wojny światowej. W ramach programu odzyskano m.in. obraz Anny Bilińskiej–Bohdanowiczowej „Murzynka”, a także zbiór grafik i litografii wybitnych polskich malarzy, takich jak Juliusz Kossak, Aleksander Orłowski, czy Leon Wyczółkowski.

WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.

W ramach programu Korzenie Fundacja przypomina osobę i dokonania Leopolda Kronenberga oraz jego dziedziców. W roku 2011 Fundacja rozpoczęła projekt mający na celu odnalezienie i digitalizację dokumentów dotyczących historii Banku Handlowego w Warszawie oraz rodziny Kronenbergów.

Fundacja wielokrotnie angażowała się również w projekty istotne dla polskiej kultury. W roku 1998 zakupiła i przekazała Muzeum Narodowemu w Warszawie kolekcję XIX-wiecznych sreber, eksponowanych obecnie w Gabinecie Sreber im. Leopolda Kronenberga. W latach 2006–2008 współpracowała przy projekcie identyfikacji grobu Mikołaja Kopernika, który zakończył się potwierdzeniem odnalezienia prochów astronoma.

Muzeum – instytucja powołana do gromadzenia, badania oraz opieki nad obiektami posiadającymi pewną wartość historyczną bądź artystyczną. W większych muzeach niewielka część z tych obiektów jest udostępniana publiczności w postaci wystaw stałych lub czasowych, natomiast reszta jest przechowywana w specjalnie do tego przystosowanych magazynach.Mikołaj Kopernik (łac. Nicolaus Copernicus, niem. Nikolaus Kopernikus; ur. 19 lutego 1473 w Toruniu, zm. 24 maja 1543 we Fromborku) – polski astronom, autor dzieła De revolutionibus orbium coelestium (O obrotach sfer niebieskich) przedstawiającego szczegółowo i w naukowo użytecznej formie heliocentryczną wizję Wszechświata. Wprawdzie koncepcja heliocentryzmu pojawiła się już w starożytnej Grecji (jej twórcą był Arystarch z Samos), to jednak dopiero dzieło Kopernika dokonało przełomu i wywołało jedną z najważniejszych rewolucji naukowych od czasów starożytnych, nazywaną przewrotem kopernikańskim.

Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Olimpiada Wiedzy o Finansach – Banki w Akcji
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Strona Fundacji Bankowej im. Leopolda Kronenberga
 • Organizacja pozarządowa – organizacja obywatelska (założona przez obywateli lub ich organizacje) działająca z własnej inicjatywy na rzecz wybranego interesu publicznego i niedziałająca dla osiągnięcia zysku. W prawie międzynarodowym, w odróżnieniu od organizacji międzyrządowych, organizacje pozarządowe grupują nie państwa lecz osoby fizyczne lub prawne, i to z reguły z różnych krajów (najczęściej przyjmuje się, że minimum z trzech). Działają w oparciu o prawo krajowe siedziby organizacji, a powstają w wyniku nie umowy międzynarodowej, ale umowy cywilnoprawnej.Społeczna odpowiedzialność biznesu (przedsiębiorstw) (z ang. CSR – Corporate Social Responsibility) Koncepcja, według której przedsiębiorstwa na etapie budowania strategii dobrowolnie uwzględniają interesy społeczne i ochronę środowiska, a także relacje z różnymi grupami interesariuszy.
  Warto wiedzieć że... beta

  Edukacja (łac. educatio - wychowanie) – pojęcie związane z rozwojem umysłowym i wiedzą człowieka, stosowane w następujących znaczeniach:
  Mikołajki – zeświecczona nazwa dnia Świętego Mikołaja obchodzonego 6 grudnia w Polsce, obchodzona na cześć świętego biskupa Mikołaja z Miry.
  Leopold Stanisław Kronenberg herbu Strugi (ur. 24 marca 1812 w Warszawie, zm.5 kwietnia 1878 w Nicei) – polski bankier, inwestor i finansista żydowskiego pochodzenia, jeden z przywódców "białych" przed powstaniem styczniowym.
  Dziedzictwo kulturowe – zasób rzeczy nieruchomych i ruchomych wraz ze związanymi z nim wartościami duchowymi, zjawiskami historycznymi i obyczajowymi, uznawany za godny ochrony prawnej dla dobra społeczeństwa i jego rozwoju oraz przekazania następnym pokoleniom z uwagi na zrozumiałe i akceptowane wartości historyczne, patriotyczne, religijne, naukowe i artystyczne, mające znaczenie dla tożsamości i ciągłości rozwoju politycznego, społecznego i kulturalnego, dowodzenia prawd i upamiętniania wydarzeń historycznych, kultywowania poczucia piękna i wspólnoty cywilizacyjnej.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Impreza motywacyjna (ang. incentive event) – opłacana przez przedsiębiorstwo lub inną organizację impreza (np. podróż motywacyjna) organizowana dla pracowników, partnerów biznesowych lub klientów jako nagroda za realizację określonych zadań, szczególne osiągnięcia lub też jako zachęta na przyszłość.
  Problem społeczny – taki stan społeczny, który znaczna część społeczeństwa definiuje jako łamanie norm społecznych, będących dla nich szczególnie cennymi. Problemy społeczne mogą stanowić przeszkodę dla efektywnego funkcjonowania państwa, utrudniają, bądź nawet uniemożliwiają realizację celów społecznych. Problem społeczny stanowi rozdźwięk między uznanymi wzorami a aktualnym stanem rzeczy. Warty podkreślenia jest fakt, że żadne warunki społeczne nie mogą być uznane za problem społeczny, jeśli nie zostaną one określone za pomocą uznanych wartości jako problem przez znaczącą liczbę ludności.

  Reklama