• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fraza - programowanie  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Programista, zwany też potocznie koderem to osoba, która tworzy programy komputerowe w pewnym języku programowania. Termin ten może odnosić się także do specjalisty w jednej dziedzinie programowania. Większość programistów zna co najmniej kilka języków programowania (np. C, C++, Java), lecz specjalizuje się tylko w wybranych z nich. Nazwa głównego języka jest często dodawana do nazwy stanowiska, np. programista C++, aby podkreślić specjalizację.Typ – w językach programowania opis rodzaju, struktury i zakresu wartości, jakie może przyjmować dany literał, zmienna, stała, argument, wynik funkcji lub wartość.
  Frazy w instrukcjach[ | edytuj kod]

  W instrukcjach, w szczególności instrukcjach strukturalnych, występują w językach programowania różne frazy, ale istnieje pewien zestaw typowych fraz definiowanych w większości języków programowania wysokiego poziomu:

  Typowe frazy[ | edytuj kod]

  Typowe frazy instrukcji występujące w wielu językach wysokiego poziomu: else fraza występująca w większości języków programowania, w których zdefiniowana jest instrukcja warunkowa typu if, definiuje ona czynności do wykonania w przypadku gdy warunek zawarty w instrukcji po słowie if, nie jest spełniony, zwykle ta fraza jest opcjonalna i może zostać pominięta, przykładowe języki: Pascal, C, C++, Visual Basic i inne,

  {Pascal}
  if a<b then c=1
      else c=2;
  
  case, :, =>, when fraza występująca w instrukcji wyboru, definiująca konkretny warunek, przy spełnieniu którego, zostaną wykonane zawarte w tej frazie instrukcje, zwykle występuje w instrukcji wyboru kilka takich fraz, przykładowe języki: Pascal, C, C++, Visual Basic i inne, default, else, other, otherwise fraza występująca w instrukcji wyboru, definiująca czynności do wykonania, gdy żaden z warunków szczególnych (case) nie zostanie uzgodniony w ramach bieżącej instrukcji wyboru, przykładowe języki: Pascal, C, C++, Visual Basic i inne,
  {Pascal}
  case a of
   1 : b=1
   2 : b=2
   3 : b=0
   else Error(5)
  end;
  
  to, until fraza definiująca wartość końcową zakresu (ostatnią) dla zmiennej sterującej w instrukcji iteracyjnej typu for, przykładowe języki: Basic, Pascal, PL/I step, by fraza definiująca tzw. krok zmiennej sterującej, tzn. wartość o jaką ma się zmienić zmienna sterująca przy przejściu do kolejnej iteracji dla instrukcji typu for, przykładowe języki: Basic, PL/I
  /* PL/I */
  DO I=1 TO 10 BY 2 WHILE A<B;
   CALL WYKONAJ;
   CALL ZAMKNIJ;
  END;
  

  Specyficzne frazy[ | edytuj kod]

  Oprócz typowych fraz instrukcji, konkretne języki lub ich implementacje, mogą wprowadzać do swojej składni specyficzne frazy, rzadko występujące w innych językach programowania. Przykłady:

  Język wysokiego poziomu (autokod) – typ języka programowania, którego składnia i słowa kluczowe mają maksymalnie ułatwić rozumienie kodu programu dla człowieka, tym samym zwiększając poziom abstrakcji i dystansując się od sprzętowych niuansów. Kod napisany w języku wysokiego poziomu nie jest bezpośrednio „zrozumiały” dla komputera – większość kodu stanowią tak naprawdę normalne słowa, np. w języku angielskim. Aby umożliwić wykonanie programu napisanego w tym języku należy dokonać procesu kompilacji.Rekurencja, zwana także rekursją (ang. recursion, z łac. recurrere, przybiec z powrotem) to w logice, programowaniu i w matematyce odwoływanie się np. funkcji lub definicji do samej siebie.
  BY NAME fraza w języki PL/I, dla instrukcji przypisania, określająca, że przypisanie struktur ma następować według nazw pól, a nie rozmieszczenia w pamięci, RECOVER fraza w języku Clipper, dla instrukcji blokowej, definiująca akcje do wykonania w przypadku wystąpienia błędu frazy instrukcji wejścia-wyjścia rozbudowany zestaw fraz dla instrukcji wejścia-wyjścia np. w języku PL/I

  Niejednolite konstrukcje[ | edytuj kod]

  Różnorodność i duża liczba języków programowania sprawia, że wiele typowych konstrukcji w różnych językach może:

  Instrukcja warunkowa jest elementem języka programowania, które pozwala na wykonanie różnych obliczeń w zależności od tego czy zdefiniowane przez programistę wyrażenie logiczne jest prawdziwe, czy fałszywe. Możliwość warunkowego decydowania o tym, jaki krok zostanie wykonany w dalszej kolejności jest jedną z podstawowych własności współczesnych komputerów – dowolny model obliczeń zdolny do wykonywania algorytmów (tj. równoważny maszynom Turinga) musi ją posiadać.Jan Bielecki (zm. 25 grudnia 2001) – polski informatyk, wykładowca, jedyny z Europy Środkowo-Wschodniej członek komitetu standaryzacyjnego ANSI C.
 • stanowić samodzielną jednostkę, np. instrukcję,
 • stanowić frazę pewnej jednostki nadrzędnej.
 • Powyższe stwierdzenie można prześledzić na przykładnie konstrukcji while warunek …; występującą w większości języków programowania wysokiego poziomu. Ta konstrukcja występuje jako:

 • instrukcja, w takich językach jak, np. C, C++, Pascal, Modula 2 i inne,
 • fraza instrukcji pętli, np. PL/I.
 • Zdefiniowanie konstrukcji WHILE jako frazy umożliwia definiowanie bardziej złożonego sterowania przepływem, niż w przypadku odrębnych instrukcji, np. łączenie fraz TO i WHLIE.

  Podprogram (inaczej funkcja lub procedura) - termin związany z programowaniem proceduralnym. Podprogram to wydzielona część programu wykonująca jakieś operacje. Podprogramy stosuje się, aby uprościć program główny i zwiększyć czytelność kodu.Zakres (programowanie), także przedział, wycinek, to zdefiniowanie w kodzie źródłowym pewnego przedziału wartości wyodrębnionego z wartości określonego typu bazowego.

  Powyższe instrukcję będą wykonywane dla wartości zmiennej sterującej z zakresu 1 do 10, ale tylko gdy spełniony będzie równocześnie warunek, że a<c. Jak widać w Pascalu wymaga wprowadzenie tego warunku zastosowania dodatkowej instrukcji warunkowej i skoku.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • instrukcja (informatyka)
 • Krok zmiennej sterującej, to w programowaniu konstrukcja programistyczna umożliwiająca zmianę wartości zmiennej sterującej o określoną przez programistę wartość. Standardowo zmienna sterująca w pętli iteracyjnej zmieniana jest o wartość kroku równą 1. W wielu językach programowania wprowadzono do ich składni w instrukcji takiej pętli konstrukcję umożliwiającą określenie innej wartości, która będzie użyta do zmiany wartości zmiennej sterującej przy przejściu do kolejnej iteracji. Istnieją jednak języki programowania, w których pętle iteracyjne nie dają takich możliwości. Tak jest np. w języku Pascal, w którym zmienna sterująca zmienia się o wartość równą 1 (lub -1 przy użyciu słowa kluczowego downto). W takim przypadku programista musi samodzielnie implementować pętlę realizującą zadania pętli iteracyjnej, za pomocą innych rodzajów pętli, np. za pomocą pętli repetycyjnej. W tym przypadku programista sam implementuje zmianę wartości pewnej zmiennej używanej jako zmienna sterująca, oraz jawnie kontrolować warunek zakończenia pętli, a więc musi programować na niższym poziomie abstrakcji. Takie rozwiązanie przyjęte jest również w takich językach jak C, C++ i podobne, w których nie zaimplementowano pętli iteracyjnej, lecz dostępna jest pętla ogólna. W pętli tego rodzaju trzeba jawnie zapisać zmianę wartości zmiennej sterującej o określoną wartość kroku i warunek kończący pętlę. Innym rozwiązaniem, może być jawnie zaprogramowanie zmiany wartości zmiennej sterującej o wartość kroku wewnątrz pętli iteracyjnej, o ile jest dopuszczalna w danym języku przypisanie zmiennej sterującej nowej wartości (np. Pascal dopuszcza zamianę wartości zmiennej sterującej wywnętrz bloku pętli, a np. Ada nie daje takich możliwości – zmienna sterująca w tym języku programowania jest zmienną "tylko do odczytu", zmienną lokalną dla tej instrukcji strukturalnej).W informatyce przepływ sterowania oznacza kolejność, w jakiej pojedyncze wyrażenia lub instrukcje są wykonywane w paradygmacie programowania imperatywnego. W języku programowania instrukcja przepływu sterowania może zmienić przepływ sterowania tak, aby wyrażenia wykonywane były w innej kolejności, niż ta, w jakiej są wypisane w kodzie źródłowym. Pojęcie przepływu danych jest prawie zawsze ograniczane do pojedynczego wątku aplikacji, ponieważ dotyczy ono wykonywania instrukcji po jednej naraz.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Zmienna sterująca pętlą (nazywana także zmienną kontrolną) to zmienna stosowana w określonym języku programowania, tworzona i używana do sterowania wykonaniem instrukcji iteracyjnej.
  Instrukcja strukturalna, to instrukcja zdefiniowana w składni określonego języka programowania, zbudowana ze składowych instrukcji prostych i strukturalnych, sterująca przebiegiem realizacji algorytmu. Instrukcja taka budowana jest w kodzie źródłowym w oparciu o nawiasy syntaktyczne.
  Modyfikator – element kodu źródłowego, stanowiący frazę pewnej konstrukcji języka programowania, której zadaniem jest zmiana standardowego działania danej konstrukcji składniowej.
  Asembler (z ang. assembler) – termin informatyczny związany z programowaniem i tworzeniem kodu maszynowego dla procesorów. W języku polskim oznacza on program tworzący kod maszynowy na podstawie kodu źródłowego (tzw. asemblacja) wykonanego w niskopoziomowym języku programowania bazującym na podstawowych operacjach procesora zwanym językiem asemblera, popularnie nazywanym również asemblerem. W tym artykule język programowania nazywany będzie językiem asemblera, a program tłumaczący – asemblerem.
  Instrukcja wyboru – instrukcja decyzyjna – jest to instrukcja w określonym języku programowania, umożliwiająca wybór instrukcji do wykonania spośród wielu opcji.
  Wydawnictwa Naukowo-Techniczne (WNT) – polskie wydawnictwo założone w 1949 z siedzibą w Warszawie, do 1961 działało pod firmą Państwowe Wydawnictwa Techniczne.
  Prototyp — struktura oprogramowania, która informuje kompilator lub interpreter języka programowania o możliwościach podprogramu (funkcja, procedura, metoda) lub klasy. Prototyp jest więc deklaracją oddzieloną od definicji w postaci samodzielnego nagłówka podprogramu.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.