• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fotochromizm

  Przeczytaj także...
  Reakcja pericykliczna – typ reakcji chemicznej, podczas której stan przejściowy ma geometrię cykliczną, a sama reakcja przebiega w sposób uzgodniony (nazywany także skoordynowanym). Zwykle tego rodzaju reakcje mają miejsce w przypadku związków organicznych. Istnieje wiele rodzajów tych reakcji, w zależności od dokładnego mechanizmu można je podzielić w następujący sposób:Izomeria geometryczna, izomeria cis-trans, izomeria E-Z (z niemieckiego: Z od zusammen, razem, E od entgegen, naprzeciw, to znaczy po przeciwnych stronach płaszczyzny odniesienia) – izomeria konfiguracyjna wynikająca z różnego układu atomów i podstawników przy wiązaniach wielokrotnych lub w układach cyklicznych.
  Reakcja redoks – każda reakcja chemiczna, w której dochodzi zarówno do redukcji, jak i utleniania. Termin redoks jest zbitką wyrazową słów redukcja i oksydacja.
  Fotochromatyczna soczewka w okularach

  Fotochromizm, fotochromia, fotochromatyczność – chromotropizm polegający na odwracalnej zmianie barwy związku chemicznego pod wpływem naświetlania, w wyniku jego przejścia w inną formę.

  Transformacja taka zachodzi w wyniku absorpcji fal elektromagnetycznych (np. światła) o określonej długości. Przejście powrotne zachodzi spontanicznie w pewnym czasie, pod wpływem temperatury lub pod wpływem naświetlania światłem o innej długości fali. Intensywność zmiany barwy zależy od natężenia padającego promieniowania.

  Fotoizomeryzacja to reakcja polegająca na przemianie danego związku chemicznego w jego inny izomer pod wpływem światła. Zjawisko takie można zaobserwować dla barwników organicznych i innych związków absorbujących światło np. stilben, czy azobenzen. Wykorzystywane jest ono do tworzenia optycznych nośników pamięci.Asocjacja cząsteczek – wiązanie się pojedynczych cząsteczek związków chemicznych w zespoły cząsteczkowe (asocjaty). Asocjacja występuje przede wszystkim w czystych cieczach i ich mieszaninach, (np. w wodzie i alkoholu metylowym).

  Zjawisko fotochromizmu odkrył w roku 1880 Markwald, badając odwracalne zmiany koloru 2,3,4,4-tetrachloronaftalenu-1(4H). Jest ono rezultatem różnych przemian, w tym:

 • reakcji perycyklicznych
 • izomeryzacji geometrycznych
 • wewnątrzcząsteczkowego przemieszczenia atomu wodoru, innych atomów lub ich grup
 • procesów asocjacji cząsteczek
 • reakcji redoks.
 • Zastosowania[ | edytuj kod]

  Najpowszechniejszym zastosowaniem materiałów fotochromatycznych są okulary z soczewkami ciemniejącymi pod wpływem światła. Substancje takie występują także w zabawkach, kosmetykach, odzieży. Materiały fotochromatyczne stosuje się również do wytwarzania nośników danych zapisywanych światłem oraz w chemii supramolekularnej.

  Chromotropizm - zjawisko odwracalnej zmiany barwy związków chemicznych pod wpływem zmiany warunków fizycznych lub chemicznych, takich jak temperatura (termochromizm), ciśnienie (piezochromizm), światło (fotochromizm), pole magnetyczne (magnetochromizm), rozpuszczalnik (solwatochromizm), stężenie lub przeciwjon. Poszczególne zjawiska często nakładają się na siebie, czyli dana substancja może równocześnie wykazywać np. solwato- i termochromizm. Zjawisko chromotropizmu występuje szczególnie często dla związków koordynacyjnych.Chemia supramolekularna – dział chemii organicznej zajmującej się strukturami złożonymi z wielu podjednostek, które powstają samorzutnie na skutek słabych oddziaływań międzycząsteczkowych takich jak: siły van der Waalsa, słabe wiązania wodorowe, oddziaływaniach π-π (nazywanych także stackingiem) i oddziaływaniach elektrostatycznych lub poprzez wzajemne mechaniczne zaplecenie. Ponadto poszczególne elementy układów supramolekularnych mogą także być połączone za pomocą klasycznych wiązań kowalencyjnych, ale, w odróżnieniu od "klasycznej" chemii organicznej, chemia supramolekularna skupia się na słabych oddziaływaniach niekowalencyjnych.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • fotoizomeryzacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ewelina Ortyl: Zjawiska fotochromowe w wybranych polimerach, s. 13–23. Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, 2005. [dostęp 2018-07-30].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Izomeryzacja – reakcja chemiczna, polegająca na przekształceniu się jednego izomeru w drugi, np. izomeryzacja kwasu (−)mlekowego w kwas (+)mlekowy w wyniku inwersji Waldena. Izomeryzacja może stanowić zarówno samodzielną reakcję chemiczną, jak i być ubocznym, często niepożądanym efektem innej reakcji chemicznej.
  Związek chemiczny – jednorodne połączenie co najmniej dwóch różnych pierwiastków chemicznych za pomocą dowolnego wiązania.
  Promieniowanie elektromagnetyczne (fala elektromagnetyczna) – rozchodzące się w przestrzeni zaburzenie pola elektromagnetycznego.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.008 sek.