• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fosylizacja - geologia

  Przeczytaj także...
  Szczątki subfosylne – pozostałości organizmów żywych, które zmarły w geologicznej skali czasu niedawno, w holocenie, a nawet w czasach historycznych. Tylko częściowo zdążyły one ulec procesowi fosylizacji, czyli przemianie w skamieniałości.Uwęgleniem nazywa się proces, w którym następuje stopniowy wzrost procentowy zawartości pierwiastka C, a zmniejsza się zawartość innych pierwiastków np.: O2 i H2. Zmniejsza się także zawartość części lotnych, następuje wzrost ciepła spalania [MJ/kg]. Z petrograficznego punktu widzenia następuje wzrost zdolności odbicia światła (refleksyjność witrynitu) mierzy się ją na macerale kolotelinicie, a wartość wyraża się w Rr [%] (refleksyjność robocza). Następują wtedy zmiany fluorescencji oraz zanika jedna z grup macerałów – grupa liptynitu. Makroskopowo proces uwęglenia powoduje zmiany barwy (z brunatnej w różnym odcieniu do czarnego) wzrost intensywności połysku oraz wzrost ciężaru właściwego węgla. Proces uwęglenia jest procesem złożonym z przemian fizyko-chemicznych materii organicznej i mineralnej. Materiały wyjściowe i końcowe tego procesu to torf i grafit. Na proces uwęglenia wpływają następujące czynniki: ciśnienie, temperatura i czas. Dzieli się go także na dwie fazy:
  Skrzemieniałe drewno – skamieniałości drewna z minionych okresów geologicznych, zachowane dzięki pogrzebaniu drewna w osadzie, a następnie zastąpieniu pierwotnej substancji drewna przez krzemionkę (chalcedon lub opal) pochodzącą z roztworów krążących w osadzie. W procesie tym często zachowane zostają wszelkie szczegóły budowy drewna i jego struktura.

  Fosylizacja – naturalny proces, podczas którego martwe organizmy albo ślady ich działania przeszły w stan skamieniały.

  Z reguły skamienieniu ulegają wyłącznie twarde części ciała, jak zęby, kości, skorupy, muszle. W wyjątkowo korzystnych warunkach mogą ulec fosylizacji także tkanki miękkie.

  Kalcytyzacja - proces zastępowania kalcytem substancji pierwotnej, np. krzemionki. Proces składający się na fosylizację.Dolomityzacja - proces przemiany węglanu wapnia - kalcytu CaCO3 w dwuwęglan wapnia i magnezu - dolomit CaMg(CO3)2, powodujący zmianę osadów i skał wapiennych w osady i skały dolomitowe w wyniku częściowego zastąpienia wapnia magnezem.

  Podstawowym warunkiem fosylizacji jest szybkie przykrycie szczątków martwych organizmów osadem, co odcina dostęp tlenu powodującego szybki rozkład organizmu, a także umożliwia przemiany chemiczne i mineralogiczne szczątków.

  Fosylizacja zachodzi w wyniku różnych procesów. Są to m.in.:

 • karbonizacja
 • sylifikacja
 • kalcytyzacja
 • dolomityzacja
 • fosforytyzacja
 • pirytyzacja
 • glaukonityzacja
 • Nauką zajmującą się procesami fosylizacji jest tafonomia.

  Tafonomia (gr. taphos – pogrzeb, mogiła; nomos – prawo) - nauka badająca pośmiertny los szczątków organicznych, zarówno współczesnych (szczątki subfosylne), jak i kopalnych (skamieniałości). Pojęcie tafonomia wprowadził paleontolog rosyjski Ivan Efremov w 1940 roku.Fosforytyzacja - długotrwały proces polegający na wypieraniu w osadach węglanu wapnia (kalcyt) przez fosforan wapnia.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Szczątki subfosylne
 • Przypisy[ | edytuj kod]
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Sylifikacja - skrzemionkowanie, skrzemienienie (u skał osadowych) - proces polegający na przenikaniu roztworu krzemionki do wolnych przestrzeni w skale drobnoziarnistej np. wapieni lub do szczątków organicznych np. drewna.
  Glaukonityzacja - w procesie wietrzenia podmorskiego substancji ilastych, a także skaleni potasowych i łyszczyków, tworzy się minerał barwy zielonej zwany glaukonitem. Występuje w osadach morskich w postaci ziarn o zmiennym składzie chemicznym. Zawiera 4,9% do 9,5% tlenku potasu i może być źródłem potasu dla roślin.
  Sedymentacja (łac. sedimentum = osad) – proces opadania zawiesiny ciała stałego w cieczy w wyniku działania siły grawitacji lub sił bezwładności. Sedymentacji ulegają zawiesiny o gęstości większej niż gęstość cieczy. Sedymentacja prowadzi więc do rozdziału substancji niejednorodnych, a kryterium podziału jest gęstość.
  Skamieniałości – zachowane w skałach szczątki organizmów (skamieniałości właściwe, strukturalne), a także ślady ich aktywności życiowej (skamieniałości śladowe). Skamieniałości powstają w wyniku procesu fosylizacji. Najczęściej fosylizacji ulegają tylko części szkieletowe. Proces ten zachodzi w wyniku zastąpienia pierwotnej substancji budującej części twarde organizmu innymi związkami mineralnymi (najczęściej węglanem wapnia lub krzemionką, a rzadziej np. dolomitem, syderytem, limonitem, pirytem lub fosforanami) o tym samym składzie chemicznym (np. przejście aragonitu w bardziej stabilny kalcyt) lub odmiennym składzie chemicznym. W przypadku części twardych zbudowanych ze stabilnych substancji (np. kalcytu, krzemionki) zachowują się one czasami bez żadnych przekształceń.
  Park Narodowy Skamieniałego Lasu (ang. Petrified Forest National Park) to park narodowy położony w Stanach Zjednoczonych, w stanie Arizona. Nazwa parku pochodzi od licznych egzemplarzy skrzemieniałego drewna jakie występują na jego obszarze.
  Pirytyzacja – proces zastępowania pierwotnej substancji chemicznej, budującej części twarde organizmu, przez piryt (FeS2) w czasie fosylizacji skamieniałości. Jest to jeden z procesów substytucji, obok kalcytyzacji i sylifikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.