• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Forward - ekonomia

  Przeczytaj także...
  Futures (kontrakt terminowy) – instrument finansowy, będący rodzajem umowy, zawartej pomiędzy kupującym (sprzedającym) a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający zobowiązuje się sprzedać określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, według której strony przeprowadzą transakcje w przyszłości, zwana jest ceną terminową (ang. futures price), zaś dzień, w którym strony zobowiązane są przeprowadzić transakcję, to data rozliczenia (ang. settlement date) lub data dostawy (ang. delivery date).Cena wykonania (strike, strike price, execution price) – na rynku finansowym jest to cena kupna lub sprzedaży instrumentu bazowego służąca do zabezpieczenia przyszłej ceny instrumentu bazowego ustalona w momencie podpisania kontraktu terminowego. Cena wykonania jest jednym z podstawowych parametrów niezbędnych do podpisania kontraktu terminowego.
  Swap – umowa pomiędzy dwoma podmiotami na wymianę przyszłych przepływów pieniężnych. Umowa ta określa jak ma wyglądać rozliczenie oraz kiedy przepływy mają nastąpić.
  Profil zysku dla kupującego kontrakt forward (pozycja długa)
  Profil zysku dla sprzedającego kontrakt forward (pozycja krótka)

  Forwardtransakcja pochodna polegająca na kupnie lub sprzedaży dobra bazowego w z góry określonym terminie realizacji i za z góry określoną cenę wykonania. Cena, po której zostanie dokonana transakcja, termin wykonania transakcji oraz wielkość transakcji zostają ustalone w dniu jej zawarcia. Faktyczna dostawa zasobów musi nastąpić w ściśle określonym terminie w przyszłości. W przypadku niektórych kontraktów typu forward, po upływie terminu umowy, strony mogą nie wymieniać instrumentu bazowego pomiędzy sobą a tylko zapłacić różnicę pomiędzy ceną wykonania uzgodnioną w kontrakcie a ceną obowiązującą w dniu wygaśnięcia umowy na rynku.

  Data wykonania – na rynku finansowym jest to przyszła data lub kilka dat w których może dojść do wykonania kontraktu terminowego. Data ta zostaje ustalona w momencie podpisania kontraktu terminowego. Jest jednym z podstawowych parametrów niezbędnych do podpisania kontraktu terminowego.Transakcja – czynność zachodząca między sprzedającym i kupującym. Transakcja kończy się umową sprzedaży towarów lub usług.

  Transakcje typu forward są pokrewne do transakcji futures. Główną różnicą jest brak standaryzacji transakcji forward i to, że są one zawierane na rynkach nieregulowanych, co zwiększa związane z nimi ryzyko niewywiązania się z umowy przez jedną ze stron transakcji.

  Właściwości kontraktu forward[ | edytuj kod]

  Forward to produkt typu tailor made (uszyty na miarę) – każda umowa jest tworzona dla indywidualnego klienta, dlatego negocjowane są następujące warunki (dotyczy kontraktu):

  Rynek terminowy (rynek instrumentów pochodnych) – „miejsce” zawierania kontraktów terminowych. Przedmiotem obrotu nie są tutaj aktywa, lecz umowy (kontrakty) na transakcje, które zostaną wykonane w przyszłości (nazywane instrumentami pochodnymi bądź derywatywami) w ściśle określonym przyszłym terminie. Cena na produkt, o którym jest mowa w umowie, jest określana już w momencie zawarcia umowy.Instrument bazowy – na rynku finansowym rozumie się przez to instrument finansowy lub aktywo stanowiące bazę dla instrumentów pochodnych. Instrument ten stanowi jedną ze zmiennych wymaganych do wyceny instrumentu pochodnego oraz podpisania kontraktu terminowego.
 • instrument bazowy,
 • data i godzina wygaśnięcia kontraktu,
 • cena wykonania kontraktu,
 • sposób ustalenia ceny w momencie wygaśnięcia kontraktu,
 • informacja, czy kontrakt ma być rozliczony gotówkowo, czy też poprzez faktyczną dostawę instrumentu bazowego.
 • W chwili wystawiania kontraktu wartość teraźniejsza netto rynkowego kontraktu forward jest równa zeru. Kontrakty są zawierane dlatego, że jedna strona transakcji np. kupujący oczekuje, że cena za określony czas będzie różniła się od ceny wykonania transakcji.

  Zysk lub strata nabywcy kontraktu forward wynosi:

  Zysk lub strata sprzedawcy kontraktu forward wynosi:

  Przykład kontraktów forward[ | edytuj kod]

 • Forward walutowy, w którym strony transakcji ustaliły, że jedna z nich w określonym dniu zapłaci X EUR za Y USD.
 • Procentowy, czyli FRA, w którym strony transakcji ustaliły, że jedna z nich w określonym dniu zapłaci kupon o stałym oprocentowaniu od uzgodnionej wartości, w zamian za kupon o zmiennym oprocentowaniu.
 • Cenowy, w którym strony transakcji ustaliły, że jedna z nich w określonym dniu zapłaci X USD za Y ton miedzi.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • rynek terminowy
 • swap
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Janusz Kudła: Instrumenty finansowe i ich zastosowania. Warszawa: Wydawnictwo Key Text, 2009. ISBN 978-83-87251-56-7.
 • J.C. Hull: Options, futures and other derivatives. Prentice Hall, 2011. ISBN 978-0132777421. (ang.) • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.