• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Filtr biologiczny  Podstrony: [1] 2 [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Węgiel aktywny (aktywowany) – substancja składająca się głównie z węgla pierwiastkowego w formie bezpostaciowej (sadza), częściowo w postaci drobnokrystalicznego grafitu (poza węglem zawiera zwykle popiół, głównie tlenki metali alkalicznych i krzemionkę). Charakteryzuje się bardzo dużą powierzchnią w przeliczeniu na jednostkę masy (500÷2500 m²/g - dla porównania powierzchnia kortu tenisowego wynosi około 260 m²), dzięki czemu jest doskonałym adsorbentem wielu związków chemicznych.Akwarium morskie - akwarium, w którym w warunkach naśladujących środowisko morskie hoduje się morskie rośliny i zwierzęta.
  Sump[ | edytuj kod]
  Sump wykonany ze szkła
  Trzykomorowy sump z odpieniaczem białek

  Sump to stosowane wśród akwarystów określenie zewnętrznego, przelewowego filtru biologicznego wykonanego komercyjnie lub metodą DIY w formie dużego, otwartego zbiornika podzielonego przegrodami na strefy, do którego przelewana lub zasysana jest woda z akwarium i z którego – po przejściu przez warstwy materiałów filtrujących – wypompowywana jest do akwarium. W warstwach filtrujących sumpa przebiega mechaniczna i biologiczna, a przy zastosowaniu odpowiednich wkładów, również chemiczna część filtracji. Filtry typu sump są stosowane głównie przy dużych akwariach, zwłaszcza morskich.

  Zanieczyszczenie wód – niekorzystne zmiany właściwości fizycznych, chemicznych i bakteriologicznych wody spowodowane wprowadzaniem w nadmiarze substancji nieorganicznych (stałych, płynnych, gazowych), organicznych, radioaktywnych czy wreszcie ciepła, które ograniczają lub uniemożliwiają wykorzystywanie wody do picia i celów gospodarczych.Odpieniacz białek - jest to filtr usuwający z wody słonej m.in. tłuszcze, kwasy tłuszczowe, kwasy organiczne, aminy, lipidy, fosforany, fenole, węglowodany, jodki i metale związane z białkami. Wprowadzana do urządzenia woda jest spieniana przez drobne pęcherzyki powietrza. Następnie piana unosząca się na powierzchni wody przelewa się do oddzielnej komory, w której zbierają się skondensowane zanieczyszczenia w postaci ciemnego płynu. Oczyszczona woda natomiast wraca do zbiornika.

  Budowa[ | edytuj kod]

  Zależnie od biotopu akwarium, w jakim jest stosowany, sump zawiera przegrody z aktywnym węglem, ceramiką, "żywym piaskiem" itp. Może zawierać też przegrodę techniczną, w której umieszczona jest grzałka, dyfuzor dwutlenku węgla, sondy pomiarowe, odpieniacz białek itp. urządzenia. W ostatniej komorze filtru umieszczana jest pompa tłocząca wodę do akwarium. Sump montowany jest pod lub obok akwarium.

  Detrytus, detryt (łac. detritus – roztarty, rozdrobniony) – drobnoszczątkowa, martwa materia organiczna, martwe szczątki roślin, zwierząt oraz ich odchodów występujące na powierzchni gleby (np. opadłe liście i gałązki w lesie), na dnie zbiorników wodnych lub unoszące się w toni wodnej. Gromadzi się również na drzewach – pochodzi z odchodów i ciał owadów (głównie mrówek) wędrujących po drzewach i budujących na nich gniazda (mrowiska). Stanowi ważne źródło pokarmu dla detrytusożerców. W niektórych ujęciach w skład detrytusu wchodzą również drobne cząstki mineralnego pochodzenia.Naczynia połączone - co najmniej dwa naczynia skonstruowane tak, że ciecz może swobodnie między nimi przepływać, na przykład przez połączenie znajdujące się w dnie każdego z nich.

  Zalety[ | edytuj kod]

  Zwiększenie ilości wody przepływającej przez akwarium (wzrasta objętość całego układu), dużo miejsca na materiały filtracyjne, względnie długa droga przepływu wody przez warstwy filtrujące, względnie niska cena (w porównaniu do innych filtrów o zbliżonych parametrach), możliwość schowania w nim urządzeń technicznych, ułatwienie częściowej wymiany wody z pominięciem ingerencji w zasadniczym zbiorniku. Dodatkowe zalety zastosowania sumpa ustawionego pod akwarium to utrzymywanie w tym ostatnim stałego poziomu wody i intensywne natlenianie wody spadającej do komina.

  Utlenianie – reakcja chemiczna, w której atom przechodzi z niższego na wyższy stopień utlenienia (co jest równoważne z oddaniem elektronów).Osad czynny – jest żywą zawiesiną bakterii heterotroficznych i pierwotniaków. Jest to kłaczkowata zawiesina zawierająca mikroorganizmy zdolne do prowadzenia:

  Wady[ | edytuj kod]

  Konieczność połączenia z akwarium w sposób umożliwiający ciągłe przelewanie wody pomiędzy tymi zbiornikami, np. przez zbudowanie tzw. komina i wywiercenia otworów w dnie lub ścianie bocznej (dopływ wody do sumpa, powrót do akwarium i zazwyczaj też rewizja) akwarium lub zastosowanie połączenia rurowego ponad krawędziami akwarium i sumpa na zasadzie naczyń połączonych (możliwe przy ustawieniu górnych krawędzi obydwu zbiorników na tym samym poziomie, zastosowaniu zbiornika pośredniego albo syfonu w kształcie spirali z otworem zapowietrzającym).

  Mikroorganizm (gr. μικρός, mikrós – mały, ὀργανισμός, organismós – organizm), drobnoustrój, mikrob – organizm obserwowany dopiero pod mikroskopem. Pojęcie to nie jest zbyt precyzyjne, lecz z pewnością mikroorganizmami są bakterie, archeony, pierwotniaki i niektóre grzyby. Najprecyzyjniej grupa ta definiowana jest jako ogół organizmów jednokomórkowych, dlatego nie można terminu tego stosować do bardzo małych przedstawicieli różnych grup zwierząt, takich jak np. nicienie, wrotki, roztocza, niesporczaki, owady itd.Żywa skała to wierzchnia warstwa rafy koralowej wraz z żyjącymi na niej organizmami. Powierzchnię i wnętrze skały zamieszkują m.in: gąbki, koralowce, pierścienice, algi, i skorupiaki, które w naturalny sposób wymuszają ruch wody. W akwarystyce morskiej rafa pełni rolę filtra biologicznego i ma korzystny wpływ na równowagę biologiczną w zbiorniku. Ten żywy organizm na podłożu z rafy koralowej pełni także rolę dekoracyjną w akwarium.

  Filtr hydroponiczny[ | edytuj kod]

  Filtr hydroponiczny to zewnętrzny filtr akwarystyczny, w którym do poprawy jakości wody wykorzystuje się rośliny uprawiane w kulturze wodnej hydroponicznej.

  W zasadzie funkcję filtra stanowi prowadzona w odpowiednim naczyniu uprawa hydroponiczna roślin, do której doprowadza się i utrzymuje stały obieg wody z akwarium. Filtr stosuje się do usuwania z wody powstałych w wyniku procesów biologicznych zachodzących w akwarium, rozpuszczonych w niej i zbędnych lub szkodliwych substancji organicznych, które są wykorzystywane jako składniki odżywcze (nawóz) przez uprawiane w filtrze rośliny.

  Uzdatnianie wody – proces polegający na doprowadzeniu zanieczyszczonej wody do stanu czystości wymaganego dla danego zastosowania.Pierwotniaki, protisty zwierzęce (Protozoa) – drobne (według tradycyjnych definicji – jednokomórkowe) organizmy eukariotyczne, zaliczane tradycyjnie (do XX w.) do królestwa zwierząt, w randze typu lub podkrólestwa. W nowszych systemach klasyfikacji włączane są do królestwa Protista jako sztuczny takson (dział). Według jednej z propozycji taksonomicznych, pierwotniaki są wydzielane jako odrębne królestwo Protozoa, obejmując również wielokomórkowe śluzowce, nie obejmując z kolei licznych grup jednokomórkowców zaliczanych do roślin, grzybów lub chromistów.

  Filtr spotykany jako własne konstrukcje wykonane przez zaawansowanych akwarystów, jest mało popularny chociaż bardzo skuteczny i oferuje właściwości, których nie można oczekiwać od innych typów filtrów. Jest spotykany w handlu jako gotowy produkt.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

  Wielokomorowy zewnętrzny filtr biologiczny
 • uzdatnianie wody,
 • obieg azotu w przyrodzie.


 • Podstrony: [1] 2 [3] [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Dwutlenek węgla (nazwa systematyczna: ditlenek węgla; nazwa Stocka: tlenek węgla(IV)), CO2 – nieorganiczny związek chemiczny z grupy tlenków, w którym węgiel występuje na IV stopniu utlenienia.
  Akwarysta – osoba zajmująca się akwarystyką w ramach relaksu (hobbysta, miłośnik) lub zawodowo (specjalista w zakresie akwarystyki, hodowca zwierząt lub roślin akwariowych). Akwaryści działają samodzielnie, zrzeszają się w klubach lub stowarzyszeniach akwarystów.
  Bakterie (łac. bacteria, od gr. bakterion – pałeczka) – grupa mikroorganizmów, stanowiących osobne królestwo. Są to jednokomórkowce lub zespoły komórek o budowie prokariotycznej. Badaniem bakterii zajmuje się bakteriologia, gałąź mikrobiologii.
  Biotop (gr. bíos życie, tópos miejsce) – środowisko życia biocenozy, środowiskowa część ekosystemu. Pierwotnie biotopem określano tylko abiotyczne elementy siedliska. Obecnie często rozumiany jest jako siedlisko nieożywione zmienione przez biocenozę. Biotop razem z biocenozą tworzy ekosystem.
  Filtracja (sączenie) – metoda oddzielania substancji stałych od cieczy i gazów, poprzez mechaniczne zatrzymanie jednego ciała stałego w przegrodach porowatych (filtrach) przy użyciu odpowiednich aparatów. Ciecz lub gaz otrzymywane po filtracji nazywa się filtratem. Filtracja jest najczęściej stosowanym sposobem oddzielania ciał stałych od cieczy.
  Reducenci (łac. reduco – zmniejszam, niszczę), destruenci (łac. destruere – burzyć) – organizmy stanowiące końcowy etap łańcucha pokarmowego. Odżywiają się szczątkami innych organizmów i rozkładają złożone związki organiczne na prostsze związki, także nieorganiczne. Do destruentów zalicza się: saprofity, detrytusofagi (detrytusożercy), saprobiont, saproby, nekrofagi.
  Akwarium (łac. aquarium – naczynie na wodę) – sztuczny zbiornik wodny o zróżnicowanych rozmiarach i kształtach, z co najmniej jedną ścianą z materiału przezroczystego, zwykle ze szkła, służący do hodowli oraz prezentacji organizmów żyjących w środowisku słodko- lub słonowodnym.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.824 sek.