• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Farmakosologia

  Przeczytaj także...
  Farmakogenetyka - dział nauki z pogranicza farmakologii i genetyki zajmujący się badaniem wpływu pojedynczych genów na reakcję organizmu na podanie określonych leków. Badania farmakogenetyczne mają istotne znaczenie dla prowadzenia prawidłowej i bezpiecznej farmakoterapii. W tych badaniach ocenia się: skuteczność, bezpieczeństwo leków (działania niepożądane), a także interakcje lekowe.Niepożądane działanie leku, niepożądana reakcja polekowa (ADR – adverse drug reaction) – każda szkodliwa i niezamierzona reakcja, która występuje po podaniu określonego leku w dawce terapeutycznej w celu profilaktyki, ustalenia rozpoznania lub leczenia, niezależnie od drogi podania. Badaniem działań niepożądanych leków zajmuje się farmakosologia.
  Farmakognozja – dział farmacji, nauka o substancjach pochodzenia roślinnego, które są wykorzystywane jako leki. Słowo farmakognozja pochodzi od greckich słów φάρμακον pharmakon (lek), i γνῶσις gnosis (wiedza).

  Farmakosologia – dziedzina farmakologii zajmująca się badaniem objawów niepożądanych działania substancji leczniczych (ADR – adverse drug reaction). Objawy niepożądane występują przy podawaniu dawek leczniczych. Nie należy mylić ich z działaniem toksycznym, które występuje po przekroczeniu dawki maksymalnej.

  Farmakodynamika - dział farmakologii zajmujący się mechanizmami działania leków i innych substancji chemicznych na organizm, strukturami wrażliwymi na te działania oraz efektami tego działania (działania pożądane i niepożądane).Farmakoekonomika – interdyscyplinarna nauka z pogranicza nauk ekonomicznych i farmakologii, zajmująca się ekonomiczną oceną farmakoterapii. Podstawą tej oceny jest badanie relacji między kosztem farmakoterapii, a uzyskanymi dzięki niej efektami zdrowotnymi (mogą one być mierzone skutecznością, ale też wartością pieniężną lub wpływem na długość / jakość życia). Podstawowe rodzaje analiz farmakoekonomicznych to analiza efektywności kosztów (cost effectiveness) oraz analiza użyteczności kosztów (cost utility). Do narzędzi oceny farmakoekonomicznej należą także analityczne modele decyzyjne. Analizy farmakoekonomiczne stanowią część oceny lekowych technologii medycznych.

  Rodzaje działań niepożądanych[ | edytuj kod]

 • Niespodziewane niepożądane działanie leku – niepożądana reakcja niewymieniona w charakterystyce danego leku.
 • Ciężkie niepożądane działanie leku – działanie niepożądane, które bez względu na wielkość dawki leku powoduje zgon chorego, zagrożenie życia, trwały uszczerbek na zdrowiu lub wadę wrodzoną.
 • Czynniki warunkujące wystąpienie działań niepożądanych[ | edytuj kod]

 • właściwości leku: fizykochemicznych, farmakokinetycznych, farmakodynamicznych, postaci leku, dawki, częstości i drogi podawania oraz interakcji z innymi lekami
 • cech organizmu: fizjologicznych (wiek, płeć, masa ciała, geny, ciąża, wysiłek fizyczny, odżywianie), patologicznych oraz uczuleń na leki
 • stosowania używek: alkoholu, tytoniu
 • wpływu środowiska
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • farmakokinetyka
 • farmakodynamika
 • farmakogenetyka
 • farmakoekonomika
 • farmakognozja
 • Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Waldemar Janiec, Jolanta Krupińska: Farmakodynamika, podręcznik dla studentów farmacji, wydanie V. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2002, s. 56-57. ISBN 83-200-2646-6.
  2. Krystyna Orzechowska-Juzwenko: Farmakologia kliniczna, Znaczenie w praktyce medycznej. Wrocław: Górnicki Wydawnictwo Medyczne, 2006, s. 209-210. ISBN 83-89009-43-9.
  3. Wojciech Kostowski, Zbigniew Herman: Farmakologia, Podstawy farmakoterapii, Podręcznik dla studentów medycyny i lekarzy. Warszawa: Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2008, s. 11-12. ISBN 978-83-200-3724-1.

  Star of life.svg Przeczytaj ostrzeżenie dotyczące informacji medycznych i pokrewnych zamieszczonych w Wikipedii.

  Farmakokinetyka jest dziedziną farmakologii opisującą zmiany stężenia leku lub jego metabolitów w ustroju w czasie. Procesy, którymi zajmuje się farmakokinetyka dotyczą losów leku w ustroju i są opisywane w systemie LADME. Farmakokinetyka rozpatruje te procesy względem czasu.Farmakologia (gr. φάρμακον (phármakon) - lekarstwo, lógos - słowo, nauka) – dziedzina medycyny i farmacji; nauka o działaniu leków, czyli mechanizmach ich działania na organizm oraz skutkach tego działania. Jako nauka zajmującą się najważniejszym aspektem leków, bywa czasami mylona z samą farmacją – czyli dziedziną wiedzy nadrzędną w stosunku do wszystkich zagadnień dotyczących leków.
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.015 sek.