• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Fabryka abstrakcyjna - wzorzec projektowy

  Przeczytaj także...
  Aplikacja, program użytkowy - konkretny, ze względu na oferowaną użytkownikom funkcjonalność, element oprogramowania użytkowego.W programowaniu obiektowym interfejs jest definicją abstrakcyjnego typu posiadającego jedynie operacje, a nie dane. Kiedy w konkretnej klasie zdefiniowane są wszystkie metody interfejsu mówimy, że klasa implementuje dany interfejs. W programie mogą być tworzone zmienne typu referencja do interfejsu, nie można natomiast tworzyć obiektów tego typu. Referencja może wskazywać na obiekt dowolnej klasy implementującej dany interfejs. Interfejs określa udostępniane operacje, nie zawiera natomiast ich implementacji i danych. Z tego powodu klasy mogą implementować wiele interfejsów, bez problemów wynikających z wielokrotnego dziedziczenia. Wszystkie metody w interfejsie z reguły muszą być publiczne.
  Metoda wytwórcza (ang. factory method) to jeden z kreacyjnych wzorców projektowych (klasowy), którego celem jest dostarczenie interfejsu do tworzenia obiektów nieokreślonych jako powiązanych typów. Tworzeniem egzemplarzy zajmują się podklasy.

  Fabryka abstrakcyjna (ang. Abstract Factory) – kreacyjny wzorzec projektowy, którego celem jest dostarczenie interfejsu do tworzenia różnych obiektów jednego typu (tej samej rodziny) bez specyfikowania ich konkretnych klas. Umożliwia jednemu obiektowi tworzenie różnych, powiązanych ze sobą, reprezentacji podobiektów określając ich typy podczas działania programu. Fabryka abstrakcyjna różni się od Budowniczego tym, że kładzie nacisk na tworzenie produktów z konkretnej rodziny, a Budowniczy kładzie nacisk na sposób tworzenia obiektów.

  W programowaniu obiektowym klasa jest częściową lub całkowitą definicją dla obiektów. Definicja obejmuje dopuszczalny stan obiektów oraz ich zachowania. Obiekt, który został stworzony na podstawie danej klasy nazywany jest jej instancją. Klasy mogą być typami języka programowania - przykładowo, instancja klasy Owoc będzie mieć typ Owoc. Klasy posiadają zarówno interfejs, jak i strukturę. Interfejs opisuje, jak komunikować się z jej instancjami za pośrednictwem metod, zaś struktura definiuje sposób mapowania stanu obiektu na elementarne atrybuty.Prototyp - w inżynierii oprogramowania jeden z obiektowych, konstrukcyjnych wzorców projektowych, którego celem jest umożliwienie tworzenia obiektów danej klasy bądź klas z wykorzystaniem już istniejącego obiektu, zwanego prototypem. Głównym celem tego wzorca jest uniezależnienie systemu od sposobu w jaki tworzone są w nim produkty..

  Przykład zastosowania[ | edytuj kod]

  Rozpatrzmy aplikację kliencką, która łączy się ze zdalnym serwerem. Celem projektanta takiej aplikacji jest to, aby była ona przenośna. Jednym z rozwiązań takiego problemu jest stworzenie fabryki, która będzie tworzyła odpowiednie obiekty w zależności od tego na jakiej platformie się znajduje.

  Singleton jest to jeden z kreacyjnych, obiektowych wzorców projektowych, którego celem jest ograniczenie możliwości tworzenia obiektów danej klasy do jednej instancji oraz zapewnienie globalnego dostępu do stworzonego obiektu. Niekiedy wzorzec uogólnia się do przypadku wprowadzenia pewnej maksymalnej liczby obiektów, jakie mogą istnieć w systemie. Niektórzy programiści uznają go za antywzorzec, ponieważ łamie zasady projektowania obiektowego, często bywa nadużywany lub sprowadza się do stworzenia obiektowego zamiennika dla zmiennej globalnej.Budowniczy (ang. Builder) – jeden z kreacyjnych wzorców projektowych (obiektowy), którego celem jest rozdzielenie sposobu tworzenia obiektów od ich reprezentacji. Innymi słowy proces tworzenia obiektu podzielony jest na kilka mniejszych etapów a każdy z tych etapów może być implementowany na wiele sposobów. Dzięki takiemu rozwiązaniu możliwe jest tworzenie różnych reprezentacji obiektów w tym samym procesie konstrukcyjnym: sposób tworzenia obiektów zamknięty jest w oddzielnych obiektach zwanych Konkretnymi Budowniczymi. Zazwyczaj stosowany jest do konstrukcji obiektów złożonych, których konfiguracja i inicjalizacja jest procesem wieloetapowym. Budowniczy różni się od wzorca fabryki abstrakcyjnej oraz pozostałych wzorców kreacyjnych tym, że skupia się na sposobie tworzenia obiektów reprezentujących produkty. Tworzy drobną część skomplikowanego produktu za każdym swoim wywołaniem jednocześnie kontrolując stan wykonanej pracy. Klient otrzymuje produkt po zakończeniu jego pracy, a nie – tak jak w przypadku Fabryki abstrakcyjnej – bezzwłocznie. W przypadku Fabryki abstrakcyjnej możliwe jest także tworzenie kilku obiektów jednocześnie. Często oba wzorce są łączone. Należy do grupy wzorców skatalogowanych przez Gang czworga.

  Struktura[ | edytuj kod]

  Struktura wzorca

  Jak widać na załączonym diagramie klas wzorzec zbudowany jest z kilku podstawowych klas. Klasa Fabryka abstrakcyjna deklaruje abstrakcyjny interfejs umożliwiający tworzenie produktów. Interfejs ten jest implementowany w Fabrykach konkretnych, które odpowiedzialne są za tworzenie konkretnych produktów. Każda fabryka konkretnego produktu posiada także metodę wytwórczą tego produktu.

  Diagram klas – w ujednoliconym języku modelowania (UML, ang. Unified Modeling Language), to statyczny diagram strukturalny, przedstawiający strukturę systemu w modelach obiektowych przez ilustrację struktury klas i zależności między nimi.Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu programowania obiektowego w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu.

  Konsekwencje[ | edytuj kod]

  Jednym z plusów wykorzystania wzorca jest możliwość ukrycia szczegółów implementacyjnych klas reprezentujących konkretny produkt - klient widzi tylko interfejs. Ukryciu ulegają także nazwy tych klas, co nie wymusza ich zapamiętywania i odizolowuje klienta od problemu określenia do której klasy należy obiekt.

  Serwer - program świadczący usługi na rzecz innych programów, zazwyczaj korzystających z innych komputerów połączonych w sieć.Wzorzec projektowy (ang. design pattern) – w inżynierii oprogramowania, uniwersalne, sprawdzone w praktyce rozwiązanie często pojawiających się, powtarzalnych problemów projektowych. Pokazuje powiązania i zależności pomiędzy klasami oraz obiektami i ułatwia tworzenie, modyfikację oraz pielęgnację kodu źródłowego. Jest opisem rozwiązania, a nie jego implementacją. Wzorce projektowe stosowane są w projektach wykorzystujących programowanie obiektowe.

  Do zysków należy także możliwość całkowitego ukrycia implementacji obiektów przed klientem. Klient widzi tylko interfejs i nie ma możliwości zajrzenia do kodu oraz to, że wymuszana jest spójność produktów.

  Do minusów należy zaliczyć trudność rozszerzania rodziny obiektów o nowe podobiekty. Wymusza to modyfikację klasy fabryki abstrakcyjnej oraz wszystkich obiektów, które są tworzone przez nią.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • Zobacz przykłady zastosowania wzorca na stronie Wikibooks
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Metoda wytwórcza – często implementuje klasy fabryk abstrakcyjnych
 • Prototyp – często implementuje klasy fabryk abstrakcyjnych
 • Singleton
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Opis wzorca na stronie SourceMaking. [dostęp 2009-03-18].
  2. Opis wzorca na stronie DoFactory.com (ang.). [dostęp 2009-03-18].
  3. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Inżynieria oprogramowania: Wzorce projektowe (Wyd. II). Warszawa: WNT, 2008, s. 110. ISBN 978-83-204-3472-9.
  4. Przykład zastosowania fabryki abstrakcyjnej w celu zapewnienia przenośności. [dostęp 2009-03-18].
  5. Przykład zastosowania wzorca (ang.). [dostęp 2009-03-18].
  6. Opis wzorca na stronie JavaCamp.org. [dostęp 2009-03-18].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

  1. Erich Gamma, Richard Helm, Ralph Johnson, John Vlissides: Inżynieria oprogramowania: Wzorce projektowe (Wyd. II). Warszawa: WNT, 2008. ISBN 978-83-204-3472-9.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.