• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewolucjonizm - biologia  Podstrony: [1] [2] 3 [4]
  Przeczytaj także...
  Dobór kierunkowy (dobór skierowany, selekcja kierunkowa, dobór progresywny) – mechanizm ewolucji biologicznej. Polega na eliminowaniu osobników o jednej ze skrajnych wartości danej cechy. W wyniku tego, po kilku pokoleniach średnia wartość tej cechy populacji ulega przesunięciu (co można zaobserwować na rozkładzie Gaussa). Mechanizm może działać zarówno w przypadku doboru naturalnego jak i sztucznegoEncyklopedia PWN – encyklopedia internetowa, oferowana – bezpłatnie i bez konieczności uprzedniej rejestracji – przez Wydawnictwo Naukowe PWN. Encyklopedia zawiera około 122 tysiące haseł i 5 tysięcy ilustracji.
  Ewolucjonizm w filozofii[ | edytuj kod]

  Fizyczne i biologiczne mechanizmy ewolucji Wszechświata i życia są podstawą dla ewolucjonizmu w filozofii. Zdaniem Michała Hellera, katolickiego filozofa przyrody specjalizującego się w kosmologii, ewolucjonizm bez podstaw w fizyce i biologii, a konkretnie w darwinizmie, byłby tylko jedną z opcji ideologicznych lub filozoficznych. Ewolucjonizm biologiczny stał się podstawą do rozwoju nurtu światopoglądowego określanego jako biologizm. Sformułowanie teorii ewolucji i odkrycie jej mechanizmów przez niektórych ewolucjonistów było wykorzystywane jako argument na rzecz monizmu materialistycznego. Taką postawę przyjął Haeckel, a jego argumenty zostały następnie podjęte przez Engelsa. Haeckel przyjmował koncepcję ewolucji jako postępu. Postęp taki zaś dotyczyć miał nie tylko biologii, ale też społeczeństwa (poczynając od rozwoju od ras uważanych przez niego za bliższe małpom, a więc niższe, do wyższych), a wszystkie tajemnice jego zdaniem da się rozwiązać metodą naukową w duchu darwinizmu. W 1906 r. jego zwolennicy utworzyli Niemiecki Związek Monistów. Ewolucjonizm darwinowski został również zaadaptowany przez przedstawicieli pozytywizmu warszawskiego. Co prawda dość wcześnie zwolennicy ewolucjonizmu zaznaczali, że światopoglądowe wnioski wysuwane z interpretacji darwinizmu nie stanowią istoty samej teorii naukowej, jednak zarówno światopoglądowa, jak i biologiczna odsłona darwinizmu spotkała się z krytyką nie tylko naukowców o odmiennych poglądach, ale też środowisk kościelnych.

  Witalizm – hipoteza zakładająca, że siły witalne (niematerialne) są obecne w zjawiskach życiowych. Witalizm występował u Arystotelesa w jego koncepcji duszy (entelechia). Arystoteles i kontynuatorzy jego metody badania procesów biologicznych twierdzili, że każda forma żywa posiada niepodzielną "duszę", która "rządzi" rozwojem (biosyntezą, cytogenezą, morfogenezą, embriogenezą), procesami adaptacji fenotypowej, oraz procesami reperacji i regeneracji. Zarówno mechanicyzm jak i materializm odrzucały hipotezę witalizmu. Mimo to, hipotezy czysto fizyczne (mechanicystyczne) dotyczące opisu życia były łatwo krytykowane. Dopiero gwałtowny rozwój biologii molekularnej pod koniec XX i w początkach XXI wieku spowodował, że witalizm został uznany za hipotezę, która nie poddaje się testom empirycznym i jest uznawany przez większość naukowców za teorię pozanaukową (wykracza poza metodologiczny naturalizm).Materializm – pogląd, według którego istnieje tylko materia. Jednym z odmiennych poglądów od materializmu jest idealizm ontologiczny.

  W filozofii ewolucja bywa rozumiana inaczej niż w naukach przyrodniczych. W ewolucjonizmie filozoficznym pojawiają się echa zdezaktualizowanych wcześniej w biologii teorii. Przykładem jest élan vital, czyli siła życiowa, która ma napędzać ewolucję w filozofii Henriego Bergsona, będąca pojęciem zaczerpniętym z witalizmu. W jego wizji filozoficznej tzw. ewolucja twórcza sprawia, że pierwotna inwencja, startując z pojedynczego punktu, rozwija się w różne odgałęzienia, które osiągają doskonałość rozwiązań instynktownych u owadów i inteligentnych u kręgowców, a także mają być podstawową siłą zmieniającą świat. Również wizja Pierre’a Teilharda de Chardin obejmowała ewolucję biologiczną, która jego zdaniem odpowiada ruchowi wykraczającemu poza znany świat fizyczny. Jego poglądy łączą ewolucjonizm z rozwojem chrześcijańskim. Jednocześnie ich optymistyczna wizja powszechnej ewolucji prowadzącej do coraz doskonalszych form stała w sprzeczności z odkryciami termodynamiki, gdyż zmiany z nią zgodne prowadzą ku nieuporządkowaniu. Rozwiązanie paradoksu życia jako układu o malejącej entropii, które zaproponował Erwin Schrödinger, zauważając, że organizmy żywe zmniejszają lokalnie entropię kosztem pozyskiwania energii z zewnątrz i zwiększania entropii ogólnej, dotyczy jedynie układów lokalnych, podczas gdy w skali Wszechświata rozwój ku coraz większej doskonałości stoi w sprzeczności z prawami fizyki.

  Michael Ruse(ur. 21 czerwca 1940 w Birmingham) – filozof zatrudniony na Stanowym Uniwersytecie Florydy. Zajmuje się filozofią biologii. Przeciwnik kreacjonizmu, ateista. Jego głównym zamiłowaniem jest pogodzenie darwinizmu (teoria ewolucji) z chrześcijaństwem.Hugo Marie de Vries (ur. 16 lutego 1848 w Haarlem, zm. 21 maja 1935 w Lunteren pod Amsterdamem) - holenderski botanik i genetyk, który rozpoczął badania nad dziedzicznością i zmiennością oraz powstawaniem nowych ras i gatunków w procesie ewolucji. Zasłynął jako twórca teorii mutacji, zajmował się ponadto fizjologią komórki (plazmoliza i osmoza).

  W naukach przyrodniczych od czasów renesansu (np. u Michela de Montaigne) pojawia się krytyka teleologii i tendencja do zastępowania wyjaśnień odwołujących się do celu wyjaśnieniami opisującymi jedynie przyczyny, względnie quasi-cele. We współczesnym ewolucjonizmie teleologia, czyli poszukiwanie celu, nie ma miejsca, za to stosowane są wyrażenia zaczerpnięte z teleologii, co jest określane jako teleonomia. Ich stosowanie ma uprościć metodologiczne badania zjawisk biologicznych, mimo wiedzy, że nie można mówić o prawdziwych celach. Mimo to twierdzenie, że ewolucja Wszechświata dąży do konkretnego celu pojawia się u niektórych współczesnych fizyków teoretycznych, np. u Johna Barrowa i Franka Tiplera, którzy rozwinęli koncepcję zasady antropicznej. Darwin zaznaczał, że trudno oczekiwać, że Stwórca miał specjalny cel w tworzeniu nieznacznie różniących się odmian wewnątrzgatunkowych. Również u współczesnych teologów chrześcijańskich pojawiają się stwierdzenia zmieniające ideę stworzenia. Według nich Stwórca nie wytwarza nowych bytów i nie poprawia ich co jakiś czas, ale samo jego istnienie nadaje istnienie stworzeniom. W ten sposób ewolucja Wszechświata, czy ewolucja biologiczna jest według nich elementem aktu stworzenia i nie są potrzebne nadzwyczajne ingerencje istot boskich.

  Galaktyka (z gr. γαλα – mleko) – duży, grawitacyjnie związany układ gwiazd, pyłu i gazu międzygwiazdowego oraz niewidocznej ciemnej materii. Typowa galaktyka zawiera od 10do 10 gwiazd orbitujących wokół wspólnego środka masy.Teoria endosymbiozy – teoria stanowiąca, że mitochondria, plastydy (jak chloroplasty) i być może inne organella komórki eukariotycznej powstały na skutek endosymbiozy pomiędzy różnymi mikroorganizmami. Zgodnie z nią niektóre organella pochodzą od wolno żyjących bakterii, które dostały się do innych komórek jako endosymbionty. Mitochondria rozwinęły się więc z proteobakterii (w szczególności zaś z Rickettsiales, kladu SAR11 lub ich bliskich krewnych), chloroplasty zaś od sinic.

  Ewolucjonizm biologiczny przez powiązanie z ewolucjonizmem społecznym miał wpływ też na poglądy filozoficzno-społeczne. Teoria rekapitulacji była używana nie tylko do prób rekonstrukcji rozwoju ewolucyjnego na podstawie obserwacji embriogenezy. Ernst Haeckel postulował również, że poziom intelektualny dzieci z wysoko rozwiniętych (według europejskich kryteriów) społeczeństw odpowiada poziomowi intelektualnemu dorosłych przedstawicieli społeczności uważanych za prymitywne, co miało się wiązać z porządkiem ewolucyjnym. Taka interpretacja została podjęta przez rasistów, do których należał zresztą sam Haeckel. Do połowy XX w. wśród przyrodników samo istnienie odmian lub ras ludzi było powszechnie przyjmowane, choć termin ten rozumiano różnie. Sam Darwin uważał, że rasy ludzkie nie są od siebie izolowane, w odróżnieniu od ras wewnątrz niektórych innych gatunków, a samego terminu można używać z braku lepszego. Podobnie uważał Dobzhansky. Natomiast Haeckel uważał, że poszczególne rasy ludzkie są odrębnymi liniami ewoluującymi w różnym tempie. Z czasem termin ten zaczął być stosowany coraz rzadziej, wraz z rozwojem genetyki, choć w antropologii bywa używany jeszcze w XXI w. Przez nawiązania do ewolucjonizmu biologicznego Herbert Spencer twierdził, że mężczyźni stoją na wyższym poziomie ewolucyjnym niż kobiety, podczas gdy Havelock Ellis utrzymywał, że kobiety są ewolucyjnie bardziej zaawansowane niż mężczyźni. Teoria rekapitulacji miała też wpływ na poglądy Freuda. Piotr Kropotkin z kolei swoją wizją współpracy jako głównego motoru zmian ewolucyjnych uzasadniał swoje poglądy anarchosyndykalistyczne.

  Mechanika klasyczna – dział mechaniki w fizyce opisujący ruch ciał (kinematyka), wpływ oddziaływań na ruch ciał (dynamika) oraz badaniem równowagi ciał materialnych (statyka). Mechanika klasyczna oparta jest na prawach ruchu (zasadach dynamiki) sformułowanych przez Isaaca Newtona, dlatego też jest ona nazywana „mechaniką Newtona” (Principia). Mechanika klasyczna wyjaśnia poprawnie zachowanie się większości ciał w naszym otoczeniu.Wydawnictwo Diecezji Tarnowskiej Biblos – polskie katolickie wydawnictwo książkowe należące do diecezji tarnowskiej

  Ze względu na trudność przewidywania przyszłych zmian ewolucyjnych oraz niejasność popularnych w połowie XX w. wyjaśnień odwołujących się do dobra gatunku, Karl Popper początkowo podważał pozycję ewolucjonizmu jako teorii naukowej, twierdząc, że to jedynie program badawczy. Z czasem jednak wycofał się z tego na skutek rozwoju biologii ewolucyjnej.

  Élan vital (fr. "pęd życiowy") - twórcza siła, będąca motorem rozwoju świata istot żywych, nadająca mu dynamizm. Podstawowe pojęcie filozofii Henri Bergsona, według którego stanowi ona podstawę działań duchowych i artystycznych.Ronald Aylmer Fisher (ur. 17 lutego 1890 w Londynie, zm. 29 lipca 1962 w Adelaide) – genetyk i statystyk brytyjski, profesor eugeniki London School of Economics w latach (1933-1943) i profesor genetyki Uniwersytetu w Cambridge (1943-1957), członek Royal Society w Londynie (Towarzystwa Królewskiego). Anders Hald określił go jako "geniusza, który niemalże sam stworzył podstawy współczesnej statystyki", zaś Richard Dawkins jako "największego ze spadkobierców Darwina".

  Bezpośrednie przełożenie zasad funkcjonowania przyrody na etykę określane jest jako błąd naturalistyczny, niemniej ewolucjonizm przyrodniczy bywa przenoszony na światopogląd, co bywa argumentem ze strony kreacjonistów przeciwko ewolucjonizmowi w całości.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ewolucjonizm (pol.). W: Słownik terminów biologicznych [on-line]. pwn.pl. [dostęp 2014-07-21]. [zarchiwizowane z tego adresu (2008-01-18)].
  2. Evolutionism (ang.). W: The Collins English Dictionary [on-line]. [dostęp 2014-07-23]. [zarchiwizowane z tego adresu (2014-07-23)].
  3. January Weiner: Życie i ewolucja biosfery. Podręcznik ekologii ogólnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999, s. 514. ISBN 83-01-12668-X. (pol.)
  4. ewolucjonizm, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-07-21].
  5. ewolucjonizm, [w:] Encyklopedia PWN [online] [dostęp 2014-07-21].
  6. Allen, R. T.; Allen, Robert W.: Chambers encyclopedic English dictionary. Edinburgh: Chambers, 1994. ISBN 0-550-11000-3.
  7. Joseph Lopreato. From social evolutionism to biocultural evolutionism. „Sociological Forum”. 5 (2), s. 187–212, 1990. DOI: 10.1007/BF01112592. ISSN 0884-8971 (ang.). 
  8. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 123.
  9. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 156.
  10. Kirkpatrick, E. M.; Davidson, George D.; Seaton, M. A.; Simpson, J. R.: Chambers concise 20th century dictionary. Edinburgh: Chambers, 1985. ISBN 0-550-10553-0.
  11. Carneiro, Robert Léonard (2003) Evolutionism in cultural anthropology: a critical history Westview Press pg 2-3
  12. Bruce Trigger: A History of Archeological Thought. Cambridge University Press, 1986, s. 290.
  13. Evolutionism. AllAboutGOD.com, Colorado Springs, Colorado 80949, 2002–2008. [dostęp 2008-12-05].
  14. Olivier Bitbol, Darrigol: Erwin Schrödinger—Philosophie et Naissance de la Méchanique Quantique (Erwin Schrödinger—Philosophy and the Birth of Quantum Mechanics). Atlantica Séguier Frontières, 1992, s. 134. ISBN 978-2-86332-116-4.Sprawdź autora:2.
  15. Public Praises Science; Scientists Fault Public, Media, Pew Research Center, 9-07-2009
  16. J. B. Gough: The Supposed Dichotomy between Creationism and Evolution. National Center for Science Education, 1983. [dostęp 2009-09-24]. „...to say a person is a scientist encompasses the fact that he or she is an evolutionist.”
  17. Michael Ruse: Perceptions in science: Is Evolution a Secular Religion? -- Ruse. Science, 2003-03. s. 299 (5612): 1523. [dostęp 2008-12-05]. Cytat: A major complaint of the Creationists, those who are committed to a Genesis-based story of origins, is that evolution--and Darwinism in particular--is more than just a scientific theory. They object that too often evolution operates as a kind of secular religion, pushing norms and proposals for proper (or, in their opinion, improper) action.
  18. Steven Linke: A Visit to the ICR Museum. TalkOrigins Archive, 1992-08-28. [dostęp 2008-12-05]. Cytat: In fact, true science supports the Biblical worldview... However, science does not support false religions (e.g. atheism, evolutionism, pantheism, humanism, etc.)
  19. Paweł Koperski. Spory wokół współczesnej teorii ewolucji. „Uniwersytet Warszawski. Pismo uczelni.”. 5 (44), s. 18-19, grudzień 2009. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego. ISSN 1640-2758 (pol.). 
  20. Carneiro, Robert Léonard (2003) Evolutionism in cultural anthropology: a critical history Westview Press pg 1-3
  21. 3. Darwin's Dilemma: The Odyssey of Evolution. W: Stephen Jay Gould: Ever Since Darwin: Reflections in Natural History. Harmondsworth: Penguin Books, 1991, s. 34-38. ISBN 0-14-013534-0. (ang.)
  22. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 29.
  23. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 48.
  24. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 49.
  25. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 50.
  26. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 30.
  27. 1. Trzy pytania o ewolucję. W: Marcin Ryszkiewicz: Ziemia i życie: Rozważania o ewolucji i ekologii. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996, s. 12-35, seria: Na ścieżkach nauki. ISBN 83-86669-60-8. (pol.)
  28. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 31.
  29. Charles Darwin: The Origin of Species. Burrow, JW (editor). Wyd. reprint of 1st. Harmondsworth, Middlesex, England: Penguin Classics, 1986, s. 460. ISBN 0-14-043205-1. Cytat: ...from so simple a beginning endless forms most beautiful and most wonderful have been, and are being, evolved (italics not in original).
  30. 9. The Misnamed, Mistreated, and Misunderstood Irish Elk. W: Stephen Jay Gould: Ever Since Darwin: Reflections in Natural History. Harmondsworth: Penguin Books, 1991, s. 79-90. ISBN 0-14-013534-0. (ang.)
  31. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 32.
  32. Trigger, Bruce (1986) A History of Archaeological Thought Cambridge University Press s. 102
  33. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 97.
  34. Leszek Kuźnicki. Ewolucjonizm w Polsce 1883-1959. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 297–313, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  35. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 95.
  36. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 104-106.
  37. 4. Arena walki czy rjski ogród. W: Marcin Ryszkiewicz: Ziemia i życie: Rozważania o ewolucji i ekologii. Warszawa: Prószyński i S-ka, 1996, s. 70-84, seria: Na ścieżkach nauki. ISBN 83-86669-60-8. (pol.)
  38. Adam Urbanek. Biologia XX wieku – główne nurty rozwoju. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 49 (3 (248)), s. 305-319, 2000. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  39. dam Łomnicki. Spotkanie teorii Darwina z genetyką. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 315–317, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  40. Adam Łomnicki. Biologia ewolucyjna i jej relacje z ekologią i etologią w wieku XX. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 49 (3 (248)), s. 343-350, 2000. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  41. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 100.
  42. Łomnicki Adam. Poziomy doboru, adaptacje.. „Kosmos”. 58 (3-4 (284-285)), s. 335-340, 2009. 
  43. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 139.
  44. How is BioLogos different from Evolutionism, Intelligent Design, and Creationism. The BioLogos Foundation. [dostęp 2012-01-19].
  45. Kronika medycyny. Marian B. Michalik, Bogdan Ney, Tadeusz Płusa (red., tłum.). Warszawa: Kronika, 1994, s. 306. ISBN 83-86079-01-0.
  46. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 105.
  47. Leszek Kuźnicki. Percepcja darwinizmu na ziemiach polskich w latach 1860-1881. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 279–285, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 
  48. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 56-57.
  49. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 244.
  50. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 61.
  51. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 109.
  52. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 112.
  53. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 114-115.
  54. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 108.
  55. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 158-159.
  56. Heller i Życiński 1996 ↓, s. 104-105.
  57. Jan Strzałko. Darwin jako antropolog ewolucyjny. Problem ras ludzkich. „Kosmos. Problemy nauk biologicznych”. 58 (3-4 (284-285)), s. 273–278, 2009. Polskie Towarzystwo Przyrodników im. Mikołaja Kopernika (pol.). 

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Carneiro, Robert, Evolutionism in Cultural Anthropology: A Critical History ​ISBN 0-8133-3766-6
 • Andrey Korotayev: World Religions and Social Evolution of the Old World Oikumene Civilizations: A Cross-cultural Perspective. Wyd. 1. Lewiston, New York: Edwin Mellen Press, 2004. ISBN 0-7734-6310-0. (on the applicability of this notion to the study of social evolution)
 • Review of Buckland's Bridgewater Treatise, The Times Tuesday, November 15, 1836; pg. 3; Issue 16261; col E. („annihilates the doctrine of spontaneous and progressive evolution of life, and its impious corollary, chance”)
 • Review of Charles Darwin's The Expression of the Emotions in Man and Animals The Times Friday, December 13, 1872; pg. 4; Issue 27559; col A. („His [Darwin's] thorough-going 'evolutionism' tends to eliminate...”)
 • Ruse, Michael. 2003. Is Evolution a Secular Religion? Science 299:1523-1524 (concluding that evolutionary biology is not a religion in any sense but noting that several evolutionary biologists, such as Edward O. Wilson, in their roles as citizens concerned about getting the public to deal with reality, have made statements like „evolution is a myth that is now ready to take over Christianity”).
 • Manvir Singh: The Evolutionist's Doodlebook. New Jersey: Fuss Klas Publishing, 2011. ISBN 978-0-9832930-0-2.
 • Bruce Trigger: A History of Archaeological Thought. Cambridge: Cambridge University Press, 2006. ISBN 978-0-521-84076-7.
 • Michał Heller, Józef Życiński: Dylematy ewolucji. Tarnów: Biblos, 1996, seria: Universum. ISBN 83-85380-95-7.
 • Teoria – z gr. theoría- oglądanie, rozważanie. System pojęć, definicji, aksjomatów i twierdzeń ustalających relacje między tymi pojęciami i aksjomatami, tworzący spójny system pojęciowy opisujący jakąś wybraną fizyczną lub abstrakcyjną dziedzinę.Mikroewolucja – procesy polegające na różnicowaniu genetycznym wewnątrz populacji powodowane przez mutacje, dryf genetyczny i selekcję naturalną warunkowaną lokalnymi czynnikami środowiska. W wyniku różnicowania genetycznego na poziomie populacji dojść może do wyodrębnienia linii rozwojowej obejmującej organizmy klasyfikowane do odrębnych taksonów (odmian lub nawet gatunków). Proces mikroewolucji zachodzić może w stosunkowo krótkim czasie (kilkudziesięciu pokoleń) i sprowadza się do zmiany częstości cech fenotypowych i części alleli w populacji. Do zmian mikroewolucyjnych można zaliczyć np. melanizm przemysłowy. Jest to zwiększenie występowania ciemnych mutantów, przede wszystkim owadów, na terenach uprzemysłowionych. Na terenach tych dobór naturalny (kierunkowy) faworyzuje odmiany ciemne, które są mniej widoczne dla drapieżników.


  Podstrony: [1] [2] 3 [4]  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Kazimierz Petrusewicz (ur. 23 marca 1906 w Mińsku, zm. 26 marca 1982 w Warszawie) – syn Kazimierza Petrusewicza starszego (1872-1949), działacz komunistyczny, członek rządów PRL, biolog, członek Polskiej Akademii Nauk, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek PPR/PZPR w latach 1944-1982.
  Rasa człowieka (również odmiana człowieka) - termin, który zwykle odnosi się do kategoryzacji populacji ludzkich na grupy w zależności od cech dziedzicznych. Jest to system klasyfikacji ludzi na duże i odrębne populacje lub grupy ze względu na dziedziczne cechy zewnętrzne (fenotyp), geograficzne pochodzenie, kulturę, historię, język, wygląd zewnętrzny, etniczność i status społeczny. Na początku XX wieku termin ten był często stosowany w znaczeniu taksonomicznym, w celu podkreślenia genetycznego zróżnicowania ludzkich populacji określonych przez fenotyp.
  Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Edward Osborne Wilson (ur. 10 czerwca 1929 w Birmingham w Alabamie) – amerykański biolog i zoolog, znany głównie ze swoich badań nad entomologią, ewolucją oraz socjobiologią.
  Termodynamiczna strzałka czasu (inaczej entropowa strzałka czasu) – popularnonaukowe określenie na fakt, że zgodnie z drugą zasadą termodynamiki wzrost entropii w układach izolowanych może stanowić podstawę określenia kierunku strzałki czasu w skali całego Wszechświata przy założeniu, że Wszechświat jest układem izolowanym.
  Abiogeneza, samorództwo (łac. generatio spontea, dosł.: samorzutne powstawanie – nazwa nadana przez Arystotelesa) – teoria, według której żywe organizmy powstały z materii nieożywionej.
  Havelock Ellis (ur. 2 lutego 1859, zm. 8 lipca 1939) - brytyjski lekarz i reformator społeczny. Jeden z twórców nowoczesnej seksuologii, autor pojęcia narcyzmu. Do badań w zakresie seksuologii skłoniły go własne problemy seksualne (wytrysk przedwczesny).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.816 sek.