• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewolucja społeczna

  Przeczytaj także...
  Naród – wspólnota o podłożu etnicznym, gospodarczym, politycznym, społecznym i kulturowym wytworzona w procesie dziejowym, przejawiająca się w świadomości swych członków. Chociaż naród wyróżnia się na tle innych zbiorowości, to jednak nie jest możliwe precyzyjne zdefiniowanie tego pojęcia. W socjologii nie ma jednej definicji tego pojęcia, istnieją też rozbieżności między stanowiskiem socjologów, antropologów i historyków.Plemię – grupa spokrewnionych rodów wywodzących się od wspólnego przodka (w odróżnieniu od szczepu), zamieszkujących jeden obszar i połączonych wspólnymi związkami społecznymi oraz ekonomicznymi. Plemię ma świadomość bliskiego pokrewieństwa, posługuje się tym samym dialektem i jest połączone wyznawaniem tego samego kultu religijnego. Definicja "krewniacza" plemienia może być też, w niektórych przypadkach (np. plemiona słowiańskie), zastąpiona definicją terytorialną. Według tej definicji plemię to lokalna wspólnota osadnicza złożona z kilku lub kilkunastu mniejszych wspólnot terytorialnych (np. w na ziemiach polskich tą mniejszą wspólnotą było opole).
  Zjawisko społeczne – zjawisko, fakt społeczny czy proces który istnieje, powstaje i zmienia się w czasie dzięki działaniom zbiorowości społecznych lub grup społecznych. Może występować jedynie w odczuciu przedstawicieli danej społeczności (nie mieć charakteru obiektywnego). Zjawiska społeczne wyróżnione zostały z ogółu zjawisk i przeciwstawione zjawiskom przyrodniczym właśnie ze względu na to, że zjawiska przyrodnicze w przeciwieństwie do społecznych istnieją niezależnie od działań ludzkich.

  Ewolucja społeczna (zmiany społeczne) – trwałe przemiany, polegające na przekształceniu się zjawiska społecznego w inny odmienny stan społeczny. Zjawisko ewolucji społecznej, określamy jako powstanie i rozwój nowych znaczeń i wartości stanowiących wzór, czy model zachowań istotnych dla społeczeństwa. Zmiany tego rodzaju można sklasyfikować w 3 grupach:

  Stan – zbiorowość społeczna w europejskim społeczeństwie feudalnym (w dobie ustrojów monarchii stanowej i absolutnej), wyróżniająca się charakterystyczną pozycją ekonomiczną, społeczną i prawną swoich członków (wyraźnie wyodrębnionymi prawami i obowiązkami).
  1. Zmiany rozwojowe: zmiany niepowtarzalne, zachodzące w czasie historycznym.
  2. Zmiany strukturalne: zachodzące w wewnętrznej budowie danego zjawiska społecznego.
  3. Zmiany kierunkowe: stanowiące przejście z danego stanowiska społecznego do odmiennego stanu, niż stan przed zmianą.

  Pojęcie ewolucji społecznej określa zanik lub powstawanie nowego zjawiska społecznego (np. rozpad plemion, a powstawanie narodu) lub przekształcenie danego zjawiska społecznego w jego podstawowych i zasadniczych elementach.

  Ewolucja oznacza każdy rodzaj wzrostu. Zmiana taka może być pozytywna lub negatywna. Społeczeństwa ulegają przemianom w toku rozwoju historycznego i zmiany te nie mają charakteru przypadkowego, ale mają charakter linearny, kierunkowy, zdeterminowany i przechodzą od fazy pierwotnej do docelowej.

  Cała ewolucja toczy się według naturalnego prawa następujących po sobie trzech stadiów:

  1. pierwotnego,
  2. przejściowego,
  3. pozytywnego.

  Społeczeństwo rozwija się według pewnych prawidłowości, tj. przechodzenia od stanu jednorodności, niespójności - do stanu zróżnicowania specjalizacji, spójności i integracji. Społeczeństwa w toku rozwoju historycznego przechodzą przez fazy od wspólnot rodowo-plemiennych przez okres niewolnictwa, feudalizmu, kapitalizmu do społeczeństwa socjalistycznego i komunistycznego - według doktryny marksistowskiej.

  Bibliografia[]

 • "Socjobiologia" Edward O. Wilson, Zysk i S-ka, 2001;
 • "Nonzero. Logika ludzkiego przeznaczenia" R. Wright, Prószyński i S-ka , 2005; • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.