• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu



  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Duszpasterstwo – to zorganizowana działalność społeczna kościołów polegająca na głoszeniu zasad wiary i celebrowaniu liturgii w różnych grupach, nad którymi opiekę ze strony kościołów sprawuje duszpasterz. Zazwyczaj dokonuje się ono w ramach parafii (duszpasterstwo parafialne) oraz w ramach duszpasterstw specjalnych, np.: Duszpasterstwo Akademickie, Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców itp.Piotr Lorek (ur. 1977) – polski teolog i biblista protestancki, doktor habilitowany nauk teologicznych, nauczyciel akademicki i dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej we Wrocławiu.

  Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu (dawniej: Biblijne Seminarium Teologiczne we Wrocławiu) – niepubliczna ewangelikalna szkoła wyższa prowadzona przez związek wyznaniowy pn. Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej zlokalizowana we Wrocławiu. 19 października 2006 decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego została wpisana do rejestru uczelni niepublicznych i związków uczelni niepublicznych pod nr 186.

  Ewangelikalizm, chrześcijaństwo ewangelikalne, pot. chrześcijaństwo ewangeliczne – jest nurtem pobożnościowym w protestantyzmie, opartym na specyficznej duchowości. W większości protestantyzm ewangelikalny jest nurtem konserwatywnym i sprzeciwia się tendencjom liberalnego chrześcijaństwa, które zaznaczają się w głównym nurcie protestantyzmu. Powstał na gruncie purytanizmu, ortodoksji protestanckiej i pietyzmu. Niektóre jego elementy pobożnościowe w 2. połowie XX wieku przyjęły się także poza protestantyzmem.Dom akademicki, dom studenta, pot. akademik – miejsce zakwaterowania studentów w czasie studiów wyższych, będące pod nadzorem jednej lub kilku uczelni z danego miasta. Na terenie akademika zastosowanie mają takie same przepisy, jak na terenie wyższej uczelni (pewna autonomia).

  Spis treści

 • 1 Charakterystyka
 • 2 Historia i siedziba
 • 3 Władze
 • 4 Oferta
 • 5 Linki zewnętrzne
 • 6 Literatura
 • 7 Przypisy
 • Charakterystyka[]

  Uczelnia nie identyfikuje się z żadną konkretną konfesją protestancką, choć przyjmuje w swoim wyznaniu wiary fundamentalne dla ewangelikalnego protestantyzmu doktryny, przy szczególnym podkreśleniu roli Biblii jako ostatecznego autorytetu. Szkoła jest otwarta na dialog międzywyznaniowy, kładzie nacisk na rozwój w trzech wymiarach: wiedzy, duchowości i praktycznego zaangażowania. Program akademicki obejmuje studia w zakresie z biblistyki i teologii chrześcijańskiej oraz przygotowanie do służby duszpasterskiej. Absolwenci uczelni otrzymują dyplom licencjata teologii i mogą kontynuować naukę na poziomie magisterskim w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie oraz uczelniach zagranicznych. Uczelnia wydaje także recenzowane czasopismo naukowe pt. Theologica Wratislaviensia (ISSN 1734-4182) oraz utworzoną w jego obrębie serię Monografie.

  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.Barok (z por. barocco – "perła o nieregularnym kształcie" lub z fr. baroque – "bogactwo ozdób") – główny kierunek w kulturze środkowo i zachodnioeuropejskiej, którego trwanie datuje się na zakres czasowy od końca XVI wieku do XVIII wieku. Uznany za oficjalny styl Kościoła katolickiego czasów potrydenckich, stąd pojawiające się jeszcze w połowie XX wieku zamienne określenia: "sztuka jezuicka" czy "sztuka kontrreformacyjna". W odróżnieniu od humanizmu antropocentrycznego doby renesansu, barok reprezentował humanizm teocentryczny. W znaczeniu węższym, barok to jeden z nurtów literackich XVII wieku, koegzystujący z klasycyzmem i manieryzmem; od niego XX-wieczni literaturoznawcy wyprowadzili jednak nazwę dla całej epoki.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]



  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Unia Ewangelikalna w Rzeczypospolitej Polskiej – zarejestrowany w Polsce od 2004 związek wyznaniowy o charakterze ewangelikalnym z siedzibą we Wrocławiu.
  Biblistyka – grupa dyscyplin naukowych zajmujących się badaniem Biblii. W ich skład wchodzi: introdukcja biblijna, egzegeza biblijna (Starego i Nowego Testamentu) oraz teologia biblijna.
  Protestantyzm – jedna z głównych gałęzi chrześcijaństwa, obok katolicyzmu i prawosławia, na którą składają się wyznania religijne powstałe na skutek ruchów reformacyjnych wewnątrz Kościoła rzymskokatolickiego rozpoczętych wystąpieniem Marcina Lutra w XVI wieku oraz ruchów przebudzeniowych w łonie macierzystych wyznań protestanckich w kolejnych stuleciach.
  Zygmunt Karel (ur. 1950) - duchowny ewangelikalny, pierwszy rektor założonego w 1990 r. Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu, przekształconego następnie w Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną we Wrocławiu. Absolwent Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. W 2004 r. na podstawie rozprawy pt. Idea Kościoła w ujęciu katolickim i baptystycznym. Studium teologiczno-historyczne Rada Wydziału Teologicznego ChAT nadała mu stopień doktora nauk teologicznych. Przez wiele lat pastor zborów Kościoła Chrześcijan Baptystów w RP. Jeden z czołowych twórców Unii Ewangelikalnej w Rzeczypospolitej Polskiej i duchowny tego związku wyznaniowego.
  Związek wyznaniowy – wspólnota powołana dla celów kultu religijnego, propagowania i nauczania określonej tradycji religijnej.
  Pastor (łac. pastor – pasterz) – w Kościołach protestanckich – duchowny, który pełni obowiązki duszpasterskie w zborze. Mianowany jest bądź przez organy centralne danego Kościoła (np. synod, generalną konferencję), bądź jest powoływany przez kongregację wiernych przez demokratyczny wybór.
  Wyspa Piasek we Wrocławiu – jedna z odrzańskich wysp w obrębie historycznego starego miasta oraz Śródmiejskiego Węzła Wodnego – Górnego. Z lewym brzegiem Odry i Starym Miastem połączona jest Mostem Piaskowym, z Ostrowem Tumskim - Mostem Tumskim, a z prawym brzegiem i z Wyspą Młyńską - Mostami Młyńskimi. Oprócz tego z Wyspy Piasek na Wyspę Słodową biegnie przez Kładkę Piaskową trakt spacerowy. Południowo-zachodni skrawek wyspy, odcięty od niej kanałem ze Śluzą Piaskową, nosi nazwę Wyspy Daliowej.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.