• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Ewa Rzetelska-Feleszko  Podstrony: 1 [2] [3]
  Przeczytaj także...
  Filologia polska, in. polonistyka – filologia, której przedmiotem jest język polski, literatura polska i kultura polska.Janina Kamińska z domu Sokołowska (ur. 21 stycznia 1899 w Jabłonnie, zm. 26 marca 1992 w Warszawie), dr hab., polska archeolog, pedagog, instruktorka Związku Harcerstwa Polskiego. Pracowała na Uniwersytecie Łódzkim i w Muzeum Archeologicznym w Warszawie. Zajmowała się wczesnym średniowieczem środkowej Polski i Gdańska. Napisała pracę: "Grody wczesnośredniowiecznej Polski środkowej na tle osadnictwa".

  Ewa Rzetelska-Feleszko z domu Kamińska (ur. 14 maja 1932 w Warszawie, zm. 22 lutego 2009) – polska slawistka i polonistka, profesor nauk humanistycznych, pracownik naukowy Instytutu Slawistyki PAN w Warszawie.

  Życiorys[ | edytuj kod]

  Urodziła się 14 maja 1932 w Warszawie w rodzinie Aleksandra (1903–1978) i Janiny (1899–1992) Kamińskich.

  Absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego (1955). Stopień doktora uzyskała w 1971 w Instytucie Słowianoznawstwa PAN, doktora habilitowanego w 1978 na Uniwersytecie Łódzkim. W 1988 została profesorem nauk humanistycznych. W latach 1972–2004 kierowała Pracownią Onomastyczną IS PAN, w latach 1990–1996 pełniła funkcję dyrektora Instytutu Slawistyki PAN.

  Profesor zwyczajny (skrót: prof. zw., z łac. professor ordinarius) – stanowisko na uczelni przewidziane dla pracownika naukowego lub naukowo-dydaktycznego, który posiada tytuł naukowy profesora (art. 114, ust. 1 Ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym, Dz. U. z 2005 r. Nr 164, poz. 1365 z późn. zm.). Stanowisko profesora zwyczajnego jest ukoronowaniem kariery naukowej pracowników uczelni. Wiąże się bowiem z największym prestiżem – jest przyznawane szczególnie zasłużonym dla uczelni i wyróżniającym się naukowcom z tytułem naukowym profesora. Do roku 1990 profesor zwyczajny i profesor nadzwyczajny były to dwa odrębnie tytuły naukowe nadawane przez Przewodniczącego Rady Państwa. Profesor zwyczajny był wyższy rangą niż profesor nadzwyczajny.Dialektologia - dział lingwistyki zajmujący się badaniem, genezą i systematyką dialektów w obrębie jakiegoś języka lub języków.

  Członek International Committe (Council) of Onomastic Sciences - ICOS, International Society for Dialectology and Geolinguistic oraz Komitetu Językoznawstwa, Komitetu Słowianoznawstwa, Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, Polskiego Towarzystwa Językoznawczego, Instytutu Kaszubskiego, Komisji Ustalania Nazw Miejscowych i Obiektów Fizjograficznych w Polsce. W wymienionych gremiach polskich pełniła funkcje przewodniczącej, członka prezydium i inne.

  Slawistyka – interdyscyplinarna dziedzina nauki, obejmująca badanie i opis najogólniej pojmowanych kultur, krajów, narodów i języków słowiańskich. Najczęściej jest utożsamiana z filologią słowiańską, a więc z dziedziną badającą języki słowiańskie, literatury oraz folklor narodów słowiańskich. W szerszym rozumieniu slawistyka obejmuje także archeologię oraz historię Słowian, począwszy od dziejów najstarszych, zwłaszcza z okresu wspólnoty plemiennej, aż po współczesność.Uniwersytet Jagielloński (historyczne nazwy: Akademia Krakowska, Szkoła Główna Koronna, Szkoła Główna Krakowska, Uniwersytet Krakowski; łac. Universitas Jagellonica Cracoviensis) – najstarsza polska szkoła wyższa, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie, mieszczący się w Krakowie.

  Prowadzone badania naukowe: dialektologia, onomastyka i historia języka polskiego i języków zachodniosłowiańskich, w tym zwłaszcza łużyckiego, kaszubszczyzny, dialektów pomorskich; wielokierunkowe badania onomastyczne dotyczące różnych kategorii nazewniczych i różnej problematyki: teoretycznej, strukturalnej, kulturowej; problematyka mniejszości narodowych i etnicznych; przewodniki językoznawcze: polonistyczny i slawistyczny.

  Polacy – naród zamieszkujący głównie obszar Rzeczypospolitej Polskiej i będący jej głównym składnikiem ludnościowym, a poza granicami Polski tworzący Polonię.Onomastyka (ang. onomastics, franc. onomastique, niem. Onomastik lub Namenkunde) – dział językoznawstwa zajmujący się badaniem nazw własnych (zwanych też onimami), czyli odnoszących się do konkretnych przedmiotów, a nie ich klasy (por. gr. ónōma, oznaczającego imię). Onomastyka zajmuje się m.in. nazwami miejscowości, imionami, nazwiskami.

  W latach 2006–2009 członek Rady Muzeum Harcerstwa. Uczyniła wiele dla zachowania pamięci o swoim ojcu, hm. Aleksandrze Kamińskim, troszcząc się o jego spuściznę i udostępniając ją wszystkim zainteresowanym badaczom naukowym, historykom, muzeom. Współpracowała z Ruchem Drużyn Kamykowych ZHP.

  International Standard Name Identifier (ISNI) – unikalny identyfikator służący wystandaryzowanej identyfikacji obiektów, podmiotów, autorów dzieł, utworów i publikacji. Doktor (łac. doctor = nauczyciel, mistrz; w skrócie: dr) – stopień naukowy nadawany przez jednostki naukowe (uniwersytety lub ich wydziały, instytuty itp.) osobom, które obroniły swoje rozprawy doktorskie. W Polsce stopień doktora może być stopniem naukowym lub stopniem w zakresie sztuki.


  Podstrony: 1 [2] [3]
  Warto wiedzieć że... beta

  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  WorldCat – katalog rozproszony łączący zbiory 71 000 bibliotek ze 112 krajów, które są uczestnikami serwisu Online Computer Library Center. Katalog jest tworzony i prowadzony przez biblioteki, których zbiory są w nim ujęte.
  Virtual International Authority File (VIAF) – międzynarodowa kartoteka haseł wzorcowych. Jej celem jest ujednolicenie zapisu nazw osobowych (haseł), dlatego zbiera z bibliotek z całego świata – ich różne wersje i prezentuje je razem, pod jednym, unikatowym identyfikatorem numerycznym. Pozwala to obniżyć koszty i zwiększyć użyteczność danych gromadzonych przez biblioteki. Informacje po dopasowaniu i połączaniu są udostępniane online bibliotekom na całym świecie.
  Towarzystwo Naukowe Warszawskie (TNW) – polskie towarzystwo naukowe z siedzibą w Warszawie, o strukturze akademickiej z dwustopniowym członkostwem na podstawie wyboru.
  Biblioteka Narodowa Francji (fr. Bibliothèque nationale de France, BnF) – francuska biblioteka narodowa, znajdująca się w Paryżu. Przewidziana jest jako repozytorium dla wszystkich materiałów bibliotecznych, wydawanych we Francji. Obecnym dyrektorem Biblioteki jest Bruno Racine.
  Kazimierz Feleszko (ur. 18 września 1939 w Czerniowcach, zm. 3 lipca 2001) – prof. dr hab., slawista językoznawca, macedonista, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego i Uniwersytetu Monachijskiego.
  Muzeum Harcerstwa – instytucja muzealna z siedzibą w Warszawie, jednostka organizacyjna o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-oświatowym, powołana i prowadzona przez Związek Harcerstwa Polskiego. Muzeum zostało utworzone w dniu 6 czerwca 2001 roku przez Naczelnika ZHP hm. Wiesława Maślankę, zgodnie z postanowieniem XXXI Zjazdu ZHP.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.028 sek.