• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurosystem

  Przeczytaj także...
  Europejski System Banków Centralnych, ESBC (ang. European System of Central Banks) - działający w ramach Unii Europejskiej system, którego rdzeniem jest Europejski Bank Centralny.Polityka pieniężna (inaczej polityka monetarna) – systematyczne działania mające na celu zapewnienie stabilności cen. Politykę pieniężną państwa prowadzi bank centralny lub inna instytucja rządowa upoważniona do realizacji tej funkcji. Oddziałuje ona na poziom podaży pieniądza oraz na kursy walutowe.
  Unia gospodarcza i walutowa (UGiW), unia gospodarczo-walutowa (UGW) – jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, ustanowiony w grudniu 1991 roku traktatem z Maastricht. Jej głównym przedsięwzięciem jest utworzenie wspólnej waluty europejskiej oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy.

  Eurosystem – struktura funkcjonująca w ramach unii gospodarczej i walutowej, wprowadzona jako pojęcie do prawa pierwotnego UE wraz z przyjęciem traktatu lizbońskiego.

  Eurosystem stanowi część Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W jego skład wchodzi Europejski Bank Centralny oraz krajowe banki centralne państw strefy euro.

  Podstawowym zadaniem Eurosystemu jest utrzymywanie stabilności cen. Celem dodatkowym, który może być realizowany wyłącznie bez uszczerbku dla celu podstawowego, jest wspieranie ogólnej polityki gospodarczej w UE. Cele te są realizowane z wykorzystaniem zestawu instrumentów polityki pieniężnej, w tym: operacji otwartego rynku, operacji kredytowo-depozytowych, nakładania na instytucje kredytowe wymogu utrzymywania rezerwy obowiązkowej na rachunkach w Eurosystemie.

  Polityka gospodarcza – subdyscyplina ekonomii opisująca i wyjaśniająca sposoby świadomego oddziaływania państwa na gospodarkę, za pomocą określonych narzędzi (instrumentów) i środków, dla osiągnięcia celów założonych przez podmioty polityki gospodarczej (tj. władze), w otoczeniu uwarunkowań doktrynalnych (tj. w oparciu o daną teorię ekonomiczną), wewnętrznych (związanych z danym krajem) i zewnętrznych (poza nim)Stefan Hambura, Mariusz Muszyński: Zbiór Traktatów UE teksty skonsolidowane po Traktacie z Lizbony. 2008. ISBN 978-83-60003-27-5.

  Eurosystem jest kierowany przez organy decyzyjne EBC: Zarząd EBC oraz Radę Prezesów, którą tworzą Zarząd EBC wraz z prezesami banków centralnych Eurosystemu. Eurosystem będzie istnieć obok ESBC, dopóki wszystkie państwa członkowskie UE nie przystąpią do strefy euro.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Ryszard Wierzba: Europejski Bank Centralny. W: Bankowość centralna od A do Z. Narodowy Bank Polski, s. 156.
  2. Łukasz Szymczyk: Implikacje Traktatu z Lizbony dla uwarunkowań instytucjonalnych funkcjonowania strefy euro. nbp.pl, 2008. [dostęp 2015-12-07].
  3. Artykuł 8 Protokołu (nr 4) w sprawie statutu Europejskiego Systemu Banków Centralnych i EBC (Dz. Urz. UE C 115 z 09.05.2008)
  4. Europejski Bank Centralny: Tasks. www.ecb.europa.eu. [dostęp 2015-12-07].

  Bibliografia[ | edytuj kod]

 • Ryszard Wierzba: Europejski Bank Centralny. W: Bankowość centralna od A do Z. Narodowy Bank Polski, s. 156-157.
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • EBC, ESBC i Eurosystem. www.ecb.europa.eu. [dostęp 2015-12-07].
 • Rezerwa obowiązkowa – część rezerw pieniężnych, co do utrzymywania których banki są zobligowane prawem. Obejmuje część rezerw zdeponowaną w banku centralnym oraz rezerwy w skarbcach własnych. Jako instrument wpływania na płynność bankową, kontrola poziomu rezerw obowiązkowych jest instrumentem polityki pieniężnej. Służy ograniczaniu nadpłynności banków.Zarząd Europejskiego Banku Centralnego - jeden z organów decyzyjnych Eurosystemu i Europejskiego Systemu Banków Centralnych. W jego skład wchodzi Prezes EBC, Wiceprezes EBC oraz czterech członków. Do zadań Zarządu zalicza się przygotowanie posiedzeń Rady Prezesów, realizacją polityki monetarnej strefy euro i bieżące kierowanie Europejskim Bankiem Centralnym. Kadencja członków Zarządu trwa 8 lat.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Europejski Bank Centralny, EBC (niem. Europäische Zentralbank, EZB; ang. European Central Bank, ECB; fr. Banque centrale européenne) – bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem.
  Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.
  Operacje otwartego rynku - jedno z narzędzi banku centralnego służących kontrolowaniu podaży pieniądza. Polega na sprzedaży lub zakupie papierów wartościowych, przeważnie państwowych, na otwartym rynku. Jest to najczęściej stosowane, elastyczne oraz skuteczne narzędzie polityki pieniężnej.
  Strefa euro – strefa państw, których walutą jest euro. Waluta ta została 1 stycznia 1999 roku wprowadzona w formie transakcji bezgotówkowych a 1 stycznia 2002 roku w formie gotówkowej w następujących krajach członkowskich UE mających podane waluty:

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.