• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii

  Przeczytaj także...
  UNESCO (ang. United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization;pol. Organizacja Narodów Zjednoczonych do Spraw Oświaty, Nauki i Kultury; łac. unesco – łączę się w jedno) – organizacja wyspecjalizowana ONZ, której podstawowym celem jest wspieranie współpracy międzynarodowej w dziedzinie kultury, sztuki i nauki, a także wzbudzanie szacunku dla praw człowieka, bez względu na kolor skóry, status społeczny i religię.Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – urząd utworzony w Polsce 5 maja 2006 r. do obsługi Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działami administracji rządowej „nauka” i „szkolnictwo wyższe” oraz jest dysponentem budżetu na badania naukowe finansowane przez państwo. Przy ministrze działała Rada Nauki, powołana w miejsce zlikwidowanego w 2005 Komitetu Badań Naukowych. Siedziba ministerstwa mieści się w Warszawie, przy ulicy Wspólnej 1/3.
  Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej (IIMCB) w Warszawie rozpoczął działalność w 1999, na podstawie międzynarodowej umowy między UNESCO a rządem polskim. Pozycje szefów laboratoriów są obsadzane na drodze konkursu, który rozstrzyga Międzynarodowy Komitet Doradczy, który okresowo ocenia działalność zespołów badawczych. Instytut prowadzi badania naukowe w dziedzinie biologii i medycyny molekularnej (m. in. mechanizmy nowotworzenia i starzenia, molekularne podstawy chorób neurodegeneracyjnych).
  Siedziba Regionalnego Centrum Ekohydrologii, ulica Tylna 3 w Łodzi

  Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii (ERCE, ang. European Regional Centre for Ecohydrology) – placówka Polskiej Akademii Nauk powstała pod auspicjami UNESCO, mająca za zadanie kompleksowe podejście do rozwiązywania problemów z wodą. Jej rolą jest także koordynowanie prac innych instytucji, które zajmują się ekohydrologią.

  Hydrologia (z gr. hydor, woda) – dział geografii fizycznej, zajmujący się badaniem wody (pod każdą postacią), występującej w środowisku przyrodniczym.Woda (tlenek wodoru; nazwa systematyczna IUPAC: oksydan) – związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określa się mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia – lodem. Słowo woda jako nazwa związku chemicznego może się odnosić do każdego stanu skupienia.

  Działalność centrum zainaugurowano 31 maja 2006 przy ul. Tylnej 3 w Łodzi (podpisanie umowy o powstaniu placówki pomiędzy ministrem nauki a dyrektorem generalnym UNESCO nastąpiło 8 marca 2006 roku w Paryżu). Centrum powstało w miejsce Międzynarodowego Centrum Ekologii Polskiej Akademii Nauk.

  Polska Akademia Nauk (PAN) – państwowa instytucja naukowa będąca z jednej strony placówką skupiającą najwybitniejszych polskich uczonych, na wzór Francuskiej Akademii Nauk, a z drugiej - siecią wspólnie zarządzanych państwowych instytutów naukowych, których celem jest prowadzenie badań naukowych o możliwie najwyższym poziomie naukowym.Ekohydrologia – nauka z działu hydrologii zajmująca się badaniem wzajemnych oddziaływań między roślinnością a cyklem hydrologicznym. Procesy te zachodzą w planetarnej warstwie przyziemnej. Ekohydrologia zajmuje się także badaniem procesów biologicznych i hydrologicznych, które można wykorzystywać dla poprawy jakości wody oraz projektowaniem zmian w gospodarce wodnej danego regionu, mających poprawić stan środowiska naturalnego.

  Dyrektorem ERCE jest prof. dr hab. Maciej Zalewski.

  To drugie centrum pod auspicjami UNESCO w Polsce (po Instytucie Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie).

  Zobacz[ | edytuj kod]

 • Hydrologia
 • Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

  Strona internetowa Centrum (ang. • pol.)

  Czasopismo "Ecohydrology & Hydrobiology" , redaktor naczelny prof. Maciej Zalewski

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.007 sek.