• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu

  Przeczytaj także...
  Urząd Regulacji Energetyki (URE) – centralny urząd państwowy, regulujący polski rynek energii (m.in. energii elektrycznej, gazu itd.). Prezes URE jest członkiem Europejskiej Grupy Regulatorów Energii i Gazu.Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.
  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.

  Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu (ang. European Regulators Group for Electricity and Gas - ERGEG) - organ doradczy Komisji Europejskiej, wspierający współpracę i koordynację krajowych urzędów regulacji w celu wspierania rozwoju wewnętrznego (unijnego) rynku energii elektrycznej i gazu ziemnego.

  Gaz ziemny zwany również błękitnym paliwem – rodzaj paliwa kopalnego pochodzenia organicznego, gaz zbierający się w skorupie ziemskiej w pokładach wypełniających przestrzenie, niekiedy pod wysokim ciśnieniem. Pokłady gazu ziemnego występują samodzielnie lub towarzyszą złożom ropy naftowej lub węgla kamiennego.

  Zamiar utworzenia ERGEG został przedstawiony w dyrektywie 2003/55/WE z 2003 r. i jeszcze w tym samym roku została ona utworzona na mocy decyzji Komisji Europejskiej nr 796/2003/EC.

  Zadania[]

  Zadania ERGEG zostały opisane w decyzji ją konstytuującej: Grupa, z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji, doradza i wspiera Komisję we wzmacnianiu wewnętrznego rynku energii elektrycznej, w szczególności w odniesieniu do przygotowywania projektu środków wykonawczych w dziedzinie energii elektrycznej i gazu, oraz w sprawie innych kwestii odnoszących się do rynku wewnętrznego gazu i energii elektrycznej. Grupa ułatwia konsultacje, koordynację i kooperację krajowych organów wykonawczych, przyczyniając się do jednolitego stosowania, we wszystkich Państwach Członkowskich, przepisów wymienionych w dyrektywie 2003/54/WE, dyrektywie 2003/55/WE oraz rozporządzeniu (WE) nr 1228/2003, jak również w przyszłym prawodawstwie wspólnotowym w dziedzinie energii elektrycznej i gazu.

  W odniesieniu do Polski[]

  Polskim członkiem ERGEG, jako "krajowy urząd regulacji", jest Urząd Regulacji Energetyki. Reprezentuje go Prezes URE, który powołał w 2004 r. zespoły ekspertów, którzy są bezpośrednio zaangażowani w pracę Europejskiej Grupy.

  Zobacz też[]

 • Rynek energii elektrycznej w Polsce

 • Przypisy

  1. Dyrektywa 2003/55/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 czerwca 2003 r. dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego gazu ziemnego i uchylająca dyrektywę 98/30/WE.
  2. Decyzja Komisji nr 796/2003/EC z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu
  3. Art. 1 ust. 1 decyzji Komisji nr 796/2003/EC z dnia 11 listopada 2003 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Organu Nadzoru Energii Elektrycznej i Gazu
  4. Andrzej Sanderski: Europejska Grupa Regulatorów Energii i Gazu (ERGEG) – w pierwszym roku funkcjonowania (pol.). Urząd Regulacji Energetyki, listopad 2003. [dostęp 2008-10-25].  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.048 sek.