• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Europeizacja

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Euroizacja – jednostronne przyjęcie euro przez dane państwo w miejsce waluty krajowej. Krok ten jest jednak niezgodny z koncepcją Unii Gospodarczej i Walutowej, a Europejski Bank Centralny stoi na stanowisku, że wejście do strefy euro powinno być zwieńczeniem procesu konwergencji. Jednostronna euroizacja oznacza de facto zgodę na rezygnację z wpływu na politykę monetarną, gdyż nie wiąże się z wprowadzeniem swych przedstawicieli do organów funkcjonujących w ramach Europejskiego Systemu Banków Centralnych.
  Horyzonty Polityki - naukowy periodyk o z zakresu nauk o polityce, wydawany od 2010 dwa razy w roku (w marcu oraz w październiku).

  Europeizacja – wielopłaszczyznowy rozwijający się w czasie proces polegający na złożonej interakcyjności zmiennych, skutkujący zróżnicowanymi, współzależnymi, a nawet sprzecznymi efektami, występujący w wielu dziedzinach życia i odmiennie interpretowany w ujęciu poszczególnych dziedzin i dyscyplin naukowych.

  Dostawa wewnątrzwspólnotowa, wewnątrzwspólnotowa dostawa towaru (WDT) - zgodnie z Ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 roku (Dz. U. z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) to wywóz towarów z terytorium Polski na terytorium innego państwa członkowskiego (art. 13 Ustawy).Państwo narodowe – to państwo, którego prawie wszyscy mieszkańcy stanowią jeden naród i zdecydowana większość członków tego narodu zamieszkuje to właśnie państwo. Taka forma państwa wynika m.in. z postulowanego przez ONZ prawa narodów do samostanowienia zawartego w art. 1 Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Paktu Praw Gospodarczych, Społecznych i Kulturalnych.

  Europeizacja, podobnie jak globalizacja, może być rozpatrywana z wielu punktów widzenia. K. Wach wyróżnia osiem wymiarów europeizacji w stosunku do Unii Europejskiej:

  1. europeizacja w znaczeniu geograficznym.
  2. europeizacja w znaczeniu socjologicznym
  3. europeizacja w znaczeniu politycznym
  4. europeizacja w znaczeniu prawnym
  5. europeizacja w znaczeniu instytucjonalnym
  6. europeizacja w znaczeniu makroekonomicznym transcendentnym
  7. europeizacja w znaczeniu makroekonomicznym immanentnym
  8. europeizacja w znaczeniu mikroekonomicznym.

  Europeizacja w ujęciu mikroekonomicznym[ | edytuj kod]

  Proces internacjonalizacji przedsiębiorstw ograniczony do skali europejskiej. Polega na umiędzynarodowieniu działalności przedsiębiorstwa krajowego. Podstawową formą europeizacji przedsiębiorstw są dostawy wewnątrzwspólnotowe. Najbardziej wyrachowaną formą europeizacji jest samodzielne prowadzenie działalności gospodarczej na rynku innego kraju członkowskiego w postaci filii lub niezależnego przedsiębiorstwa.

  Europa – część świata (określana zwykle tradycyjnym, acz nieścisłym mianem kontynentu), leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli wschodniej i zachodniej, stanowiąca wraz z Azją kontynent Eurazję.Internacjonalizacja - proces umiędzynarodowienia działalności przedsiebiorstwa, rozszerzenie działalności przedsiębiorstwa i przejście od rynku krajowego na rynki obce.

  Europeizacja w ujęciu politycznym[ | edytuj kod]

  Proces inkrementalny (stopniowy), prowadzony na drodze dobrowolnej integracji; prowadzi on do tego, że mechanizmy Unii Europejskiej stają się częścią systemu państwa narodowego. Państwo adaptuje do swego systemu politycznego rozwiązania unijne. Z obserwacji wynika, że łatwiej europeizują się państwa federalne niż unitarne. Europeizacja w ujęciu politycznym to wpływ integracji europejskiej na państwo narodowe, a w szczególności na jego struktury, procesy i funkcje. Ta definicja obejmuje zarówno analizę oddziaływania otoczenia międzynarodowego na systemy polityczne państw członkowskich, jak i implementację prawa unijnego do krajowych porządków prawnych. Oznacza także wpływ instytucji państwa narodowego, jego polityki i treść tej polityki na instytucje i mechanizmu Unii Europejskiej. Państwo występuje jako aktywny i świadomy kreator nowego porządku, który powstaje w procesie integracji.

  Krzysztof Adam Wach (ur. 1976) – polski ekonomista, nauczyciel akademicki. Autor lub współautor ponad 100 artykułów, kilkunastu książek.Globalizacja – ogół procesów prowadzących do coraz większej współzależności i integracji państw, społeczeństw, gospodarek i kultur, czego efektem jest tworzenie się "jednego świata", światowego społeczeństwa; zanikanie kategorii państwa narodowego; kurczenie się przestrzeni społecznej i wzrost tempa interakcji poprzez wykorzystanie technologii informacyjnych oraz wzrost znaczenia organizacji ponad- i międzynarodowych, w szczególności ponadnarodowych korporacji. Geneza tego procesu lokowana jest w epoce odkryć geograficznych, dokonywanych przez Europejczyków od XV wieku, a rozpatrywany w nauce jest on dopiero od lat 80. XX wieku, mimo, że kwestia tworzenia porządku ponadnarodowego podejmowana była już na początku wieku XIX. Globalizacja jako realne zjawisko przez część naukowców jest postrzegana sceptycznie. Jest ona również postrzegana jako zjawisko powodujące wzrost nowych, nieprzewidywalnych form ryzyka oraz wzrost nierówności społecznych w skali globu czy też w skali poszczególnych społeczeństw. Skutki tych procesów nie są do końca rozpoznane, mogą prowadzić zarówno do większej homogenizacji kultury, jak i do jej kreolizacji i zwiększenia różnorodności kulturowej.

  Zobacz też[ | edytuj kod]

 • Euroizacja
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. K. Wach, Wokół pojęcia europeizacji, „Horyzonty Polityki” 2010, nr 1(1), s. 195–207.
  2. K. Wach, Europeizacja i jej kontekst, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie” nr 852, Kraków 2011, s. 34.
  3. Dawniej terminu europeizacja (w zanczeniu geograficznym) używało się także w odniesieniu do europeizacji Rosji (XVIII wiek) i Turcji (XX wiek).
  4. Krzysztof Wach, Europeizacja małych i średnich przedsiębiorstw, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 2008, s. 9–10, ISBN 978-83-7252-417-1, OCLC 316501874.
  5. K. Wojtaszczyk, „Integracja europejska. Wstęp”, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006, s. 72, 79-80. ​ISBN 83-60501-05-X​.
  6. Ch. Knill, D. Lehmkuhl, „Die Europäisierung nationaler Staatstätigkeit: Erkenntnisse der aus der vergleichenden Policy-Forschung, [w:] Staatsentwicklung und Policyforschung: politikwissenschaftliche Analysen der Staatstätigkeit, Wiesbaden 2004, s. 141.
  Filia (łac. córka) – zakład przedsiębiorstwa (np. uczelni, urzędu, banku itp.), mający najczęściej swoją lokalizację poza miejscem funkcjonowania głównej, nadrzędnej jednostki.Turcja (tur. Türkiye, Republika Turcji – Türkiye Cumhuriyeti) – państwo położone w Azji na półwyspie Azja Mniejsza, a częściowo również w Europie, ze stolicą w Ankarze. Część europejska – Tracja – stanowi 3% powierzchni i oddzielona jest od części azjatyckiej morzem Marmara oraz cieśninami Bosfor i Dardanele. Turcję od północy otacza Morze Czarne, od zachodu Morze Egejskie i morze Marmara, a od południa Morze Śródziemne (nazywane w języku tureckim Morzem Białym).  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Gemeinsame Normdatei (GND) – kartoteka wzorcowa, stanowiąca element centralnego katalogu Niemieckiej Biblioteki Narodowej (DNB), utrzymywanego wspólnie przez niemieckie i austriackie sieci biblioteczne.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.011 sek.