• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurokody

  Przeczytaj także...
  Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.Konstrukcja budowlana – sposób powiązania elementów budowli w sposób poprawny pod względem zasad fizyki i ekonomii. Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.)
  Dokument Harmonizacyjny (HD) lub Norma Zharmonizowana - norma przyjęta przez europejskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC lub ETSI) w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z krajami członkowskimi i odniesienie do której zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Norma ta wiąże się z obowiązkiem wprowadzenia jej na szczeblu krajowym przynajmniej przez publiczne ogłoszenie numeru i tytułu HD oraz wycofania wszystkich sprzecznych norm krajowych.

  Eurokody – zestaw Norm Europejskich określających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Dokumentu Harmonizacyjnego.

  Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - oficjalna nazwa głównego aktu wspólnotowego prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Stanowił część dorobku prawnego Unii od 1993 r. do 2009 r., kiedy to weszły przepisy Traktatu z Lizbony. Wcześniej funkcjonował pod nazwą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Jego przepisy znalazły się najpierw w traktacie z Maastricht, zmodyfikowane amsterdamskim, nicejskim.Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.

  Historia[]

  Na podstawie artykułu 95 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w roku 1975 ustalono program działań w zakresie budownictwa, którego celem było usunięcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji technicznych. Utworzono zbiór norm dotyczących projektowania konstrukcji, które początkowo były alternatywą dla reguł krajowych państw członkowskich, a ostatecznie powinny te reguły zastąpić. 12 grudnia 2003 roku, Komisja Europejska opublikowała Rekomendację 2003/887/EC, która określiła harmonogram wdrażania Eurokodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Europejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité Européen de Normalisation, CEN) – Prywatne stowarzyszenie techniczne typu „non-profit”, działające w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Utworzone oficjalnie w 1974 r. Początki działalności – Paryż, 1961 r.

  W Polsce Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 56 z 2009 r., poz. 461) nadano części Polskich Norm, dotyczących konstrukcji budowlanych status wycofanych, zastępując je stopniowo Eurokodami w miarę ich zatwierdzania i publikowania w języku polskim. Do października 2014 przetłumaczono i opublikowano większość Eurokodów mających odniesienie do polskich warunków budowlanych, oprócz części Eurokodu 8, dotyczącego budowy konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznych. Równocześnie jednak trwają prace nad zmianami Eurokodów w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym, które mają zakończyć się do 2014 r. i które są na bieżąco tłumaczone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Do 2020 planowane jest także opracowanie całkowicie nowej wersji Eurokodów, które będzie trzeba ponownie przetłumaczyć i wdrożyć w Polsce.

  Pakiety Eurokodów[]

  Eurokody podzielone są na pakiety dotyczące określonych zagadnień i typów konstrukcji. Składają się na nie:

  Przypisy

  1. Eurokody (pol.). Instytut Techniki Budowlanej. [dostęp 2014-10-25].
  2. COMMISSION RECOMMENDATION of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products (ang.). Komisja Europejska. [dostęp 2014-10-25].
  3. Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461
  4. Eurokody (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-10-25].
  5. Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów (pol.). Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-10-25].
  (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.02 sek.