• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eurokody

  Przeczytaj także...
  Unia Europejska, UE – gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw europejskich. Unia powstała 1 listopada 1993 roku – na mocy podpisanego 7 lutego 1992 traktatu z Maastricht – jako efekt wieloletniego procesu integracji politycznej, gospodarczej i społecznej. Korzenie współczesnej integracji europejskiej sięgają okresu powojennego i ograniczały się do 6 państw zachodnioeuropejskich. Państwa te tworzyły wiele form i mechanizmów współpracy, powoływały organizacje, instytucje i organy, których celem było wzmocnienie jedności między nimi. W 1993 nadrzędną wobec wszystkich poprzednich organizacji została Unia Europejska, sama otrzymując nieznaną wcześniej hybrydową formułę sui generis. Polska Norma (oznaczana symbolem PN) – norma o zasięgu krajowym, przyjęta w drodze konsensu i zatwierdzona przez krajową jednostkę normalizacyjną – Polski Komitet Normalizacyjny (PKN). Normy PN są powszechnie dostępne, ale nie bezpłatne, zaś ich dystrybucję kontroluje PKN.
  Konstrukcja budowlana – sposób powiązania elementów budowli w sposób poprawny pod względem zasad fizyki i ekonomii. Najważniejsze elementy konstrukcyjne budynku to: fundamenty, ściany nośne, filary, (także słupy, kolumny), belkowania, belki i stropy lub sklepienia, wiązary lub więźby dachowe. Oprócz konstrukcji podstawowych, w budynkach występują także konstrukcje drugoplanowe, czyli: ściany działowe, schody, posadzki, pokrycie dachów oraz konstrukcje uzupełniające, czyli: drzwi, okna, instalacje (wody, kanalizacji, grzewcze, wentylacji, klimatyzacji, gazu, elektryczne, teletechniczne itp.)

  Eurokody – zestaw Norm Europejskich określających zasady projektowania i wykonywania konstrukcji budowlanych oraz sposoby weryfikacji cech wyrobów budowlanych o znaczeniu konstrukcyjnym, obowiązujących w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Dokumentu Harmonizacyjnego.

  Dokument Harmonizacyjny (HD) lub Norma Zharmonizowana - norma przyjęta przez europejskie organizacje normalizacyjne (CEN, CENELEC lub ETSI) w odpowiedzi na mandat wydany przez Komisję Europejską po konsultacjach z krajami członkowskimi i odniesienie do której zostało opublikowane w Dzienniku Urzędowym UE. Norma ta wiąże się z obowiązkiem wprowadzenia jej na szczeblu krajowym przynajmniej przez publiczne ogłoszenie numeru i tytułu HD oraz wycofania wszystkich sprzecznych norm krajowych.Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską - oficjalna nazwa głównego aktu wspólnotowego prawa pierwotnego Unii Europejskiej. Stanowił część dorobku prawnego Unii od 1993 r. do 2009 r., kiedy to weszły przepisy Traktatu z Lizbony. Wcześniej funkcjonował pod nazwą Traktat ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą. Jego przepisy znalazły się najpierw w traktacie z Maastricht, zmodyfikowane amsterdamskim, nicejskim.

  Historia[ | edytuj kod]

  Na podstawie artykułu 95 Traktatu Wspólnoty Europejskiej w roku 1975 ustalono program działań w zakresie budownictwa, którego celem było usunięcie przeszkód technicznych w handlu i harmonizacja specyfikacji technicznych. Utworzono zbiór norm dotyczących projektowania konstrukcji, które początkowo były alternatywą dla reguł krajowych państw członkowskich, a ostatecznie powinny te reguły zastąpić. 12 grudnia 2003 roku, Komisja Europejska opublikowała Rekomendację 2003/887/EC, która określiła harmonogram wdrażania Eurokodów w państwach członkowskich Unii Europejskiej.

  Komisja Europejska (niem. Europäische Kommission, fr. Commission européenne, ang. European Commission) – organ wykonawczy Unii Europejskiej będący instytucją odpowiedzialną za bieżącą politykę Unii, nadzorujący prace wszystkich jej agencji i zarządzającą jej funduszami. Komisja posiada wyłączną inicjatywę legislacyjną w zakresie prawa unijnego oraz jest uprawniona do wydawania rozporządzeń wykonawczych (ang. Comission Regulation). Jej główną siedzibą jest Bruksela.Europejski Komitet Normalizacyjny (fr. Comité Européen de Normalisation, CEN) – Prywatne stowarzyszenie techniczne typu „non-profit”, działające w ramach prawa belgijskiego z siedzibą w Brukseli. Utworzone oficjalnie w 1974 r. Początki działalności – Paryż, 1961 r.

  W Polsce Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2009 r. nr 56, poz. 461) nadano części Polskich Norm, dotyczących konstrukcji budowlanych status wycofanych, zastępując je stopniowo Eurokodami w miarę ich zatwierdzania i publikowania w języku polskim. Do października 2014 przetłumaczono i opublikowano większość Eurokodów mających odniesienie do polskich warunków budowlanych, oprócz części Eurokodu 8, dotyczącego budowy konstrukcji poddanych oddziaływaniom sejsmicznym. Równocześnie jednak trwają prace nad zmianami Eurokodów w Europejskim Komitecie Normalizacyjnym, które mają zakończyć się do 2014 r. i które są na bieżąco tłumaczone przez Polski Komitet Normalizacyjny. Do 2020 planowane jest także opracowanie całkowicie nowej wersji Eurokodów, które będzie trzeba ponownie przetłumaczyć i wdrożyć w Polsce.

  Pakiety Eurokodów[ | edytuj kod]

  Eurokody podzielone są na pakiety dotyczące określonych zagadnień i typów konstrukcji. Składają się na nie:

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Eurokody. Instytut Techniki Budowlanej. [dostęp 2014-10-25].
  2. COMMISSION RECOMMENDATION of 11 December 2003 on the implementation and use of Eurocodes for construction works and structural construction products (ang.). Komisja Europejska. [dostęp 2014-10-25].
  3. Eurokody. Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-10-25].
  4. Projektowanie konstrukcji budowlanych z wykorzystaniem Eurokodów. Polski Komitet Normalizacyjny. [dostęp 2014-10-25].
  Reklama

  Czas generowania strony: 0.658 sek.