• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Euro Elixir

  Przeczytaj także...
  Express Elixir – system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych, opracowany i wdrożony przez KIR w 2012 r. Umożliwia realizację przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, będących uczestnikami systemu, w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 h/ dobę i 7 dni w tygodniu. Środki do rozliczania płatności w systemie Express Elixir utrzymywane są na rachunku powierniczym prowadzonym na potrzeby tego systemu przez Narodowy Bank Polski, który cyklicznie prezentuje statystyki systemu. Tabela dostępności Express Elixir jest opublikowana na stronie internetowej systemu.Jednolity Obszar Płatniczy w Euro (ang. Single Euro Payments Area, SEPA) - obszar, w ramach którego obywatele, przedsiębiorcy i inne podmioty mogą dokonywać bezgotówkowych rozliczeń w euro na obszarze Europy zarówno transgranicznie, jak i w granicach państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.
  TARGET2 (Transeuropejski Zautomatyzowany Błyskawiczny System Rozrachunku Brutto w Czasie Rzeczywistym) – transeuropejski zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym dla euro wg definicji w wytycznych EBC/2007/2, w którym płatności rozliczane są w pieniądzu banku centralnego.

  Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych, który od 2005 r. umożliwia dokonywanie przelewóweuro w relacjach krajowych i międzynarodowych. Uruchomiony i obsługiwany przez KIR, funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Przelewy w euro są przesyłane między bankami zgodnie z jednolitymi standardami Unii Europejskiej. Statystyki systemu Euro Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.

  Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. KIR odpowiada za prawidłowość rozliczeń niemal wszystkich przelewów międzybankowych wykonywanych w Polsce.

  Dzięki połączeniu z paneuropejską izbą rozliczeniową STEP2, Euro Elixir umożliwia realizację transakcji międzybankowych przeprowadzanych ze wszystkimi krajami członkowskimi Unii Europejskiej oraz z krajami zrzeszonymi w Europejskim Stowarzyszeniu Wolnego Handlu (European Free Trade Association), do którego należą Islandia, Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria, a także z Monako i San Marino. W 2008 r. Euro Elixir stał się częścią  Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (SEPA) jako SEPA CT Scheme Compliant Automated Clearing House, którym zarządza European Payments Council (Europejska Rada ds. Płatności). Dalsze dostosowanie Euro Elixir do standardów obowiązujących w Europie doprowadziło do przeniesienia rozrachunku na platformę rozrachunkową Europejskiego Banku Centralnego - TARGET2 oraz do dywersyfikacji kanałów rozliczeniowych w oparciu o sieć EACHA.

  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Polecenie przelewu – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi lub na poczcie dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy.

  Zobacz też[]

 • System Elixir
 • System Express Elixir
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Strona systemu Euro Elixir (pol.). [dostęp 2016-06-27].
 • Statystyki systemów rozliczeniowych KIR w czerwcu 2016 r. (pol.). inwestycje.pl. [dostęp 2016-07-12].
 • Europejski Bank Centralny, EBC (niem. Europäische Zentralbank, EZB; ang. European Central Bank, ECB; fr. Banque centrale européenne) – bank centralny Unii Europejskiej, a także bank emisyjny w odniesieniu do waluty euro, przyjętej przez 17 krajów Unii. Siedzibą EBC jest Frankfurt nad Menem.Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Europejskie Stowarzyszenie Wolnego Handlu, ESWH (ang. European Free Trade Association, EFTA) – międzynarodowa organizacja gospodarcza powstała 3 maja 1960 r. na mocy Konwencji sztokholmskiej (podpisanej 4 stycznia 1960), mająca na celu utworzenie strefy wolnego handlu między państwami członkowskimi. Siedziba Sekretariatu EFTA mieści się w szwajcarskiej Genewie.
  Elixir – elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający status systemowo ważnego systemu płatności (Systemically Important Payment System). Każdego dnia roboczego w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, co pozwala na przekazywanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu kilku godzin. Statystyki systemu Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.
  Izba rozliczeniowa (ang. clearing house) – agencja lub oddzielna spółka akcyjna giełdy terminowej odpowiedzialna za regulację rachunków handlowych, transakcji clearingowych, pobierania i przechowywania opłat margin, regulację przelewów oraz sprawozdania danych transakcji.
  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.
  Jednolity obszar płatności w euro, SEPA (z ang. Single Euro Payments Area) – obszar, w ramach którego możliwe są bezgotówkowe rozliczenia w euro, zarówno transgraniczne, jak i wewnątrz państw członkowskich, według takich samych zasad, regulacji prawnych i zobowiązań.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.025 sek.