• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eukryt

  Przeczytaj także...
  Andrzej Sylwester Pilski (ur. w 1953) – polski astronom, kierownik Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku.Pirokseny – grupa bardzo rozpowszechnionych minerałów skałotwórczych o strukturze wewnętrznej odpowiadającej krzemianom łańcuchowym i ogólnym wzorze:
  Plagioklazy jest to szereg minerałów skałotwórczych o składzie mieszanym z grupy skaleni (skalenie sodowo-wapniowe).
  Meteoryt Millbillillie jako przykład eukrytu.

  Eukryt (ang. eucrite) – grupa meteorytów kamiennych należących do achondrytów. Są to skały magmowe, w skład których wchodzą głównie pirokseny i plagioklazy. Pod względem mineralogicznym ziemskim odpowiednikiem eukrytu jest bazalt. Eukryty są jednak jaśniejsze, są także bardziej kruche. Eukryty wchodzą w skład podgrupy achondrytów nazywanej HED, do której zaliczają się jeszcze howardyty i diogenity. Badania meteorytów zaliczanych do eukrytów wykazały, że pochodzą one z powierzchni planetoid, a bardzo duże podobieństwo widmowe wskazuje na Westę jako ciało macierzyste. Eukryty powstały z zakrzepłej lawy pokrywającej planetoidę, której wiek krystalizacji ocenia się na 4,5 miliarda lat.

  Planetoida (planeta + gr. eídos postać), asteroida (gr. asteroeidés – gwiaździsty), planetka (ang. minor planet) – ciało niebieskie o małych rozmiarach – od kilku metrów do czasem ponad 1000 km, obiegające Słońce, posiadające stałą powierzchnię skalną lub lodową, bardzo często – przede wszystkim w przypadku planetoid o mniejszych rozmiarach i mało masywnych – o nieregularnym kształcie, często noszącym znamiona kolizji z innymi podobnymi obiektami.Meteoryty HED – grupa (klan) meteorytów kamiennych należących do achondrytów, do której zaliczają się howardyty, eukryty i diogenity. Skrót HED pochodzi właśnie od ich nazw. Są one bardzo pospolite, ok. 3/4 achondrytów należy do meteorytów HED. Skały te zostały zidentyfikowane jako fragmenty planetoidy (4) Westa, wyrzucone przez impakty.

  Bibliografia[]

 • "Nieziemskie skarby", Andrzej Pilski, Warszawa 1999, ISBN 83-7180-173-4, str. 58, 134.
 • Linki zewnętrzne[]

 • Klasyfikacja meteorytów
 • Lawa – ciekły produkt działalności wulkanicznej, składający się głównie ze stopionych tlenków krzemu, żelaza, sodu, potasu, wapnia i innych metali. Ma podobny skład jak magma, z której stopienia powstaje, ale jest zubożona o składniki lotne.Meteoryt kamienny, aerolit – meteoryt, w którego skład wchodzą głównie krzemiany magnezu i żelazo. Wśród tych meteorytów wyróżnia się dwie grupy: chondryty i achondryty.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  (4) Westa – czwarta w kolejności odkrycia planetoida z pasa planetoid krążących po orbitach pomiędzy Marsem a Jowiszem.
  Howardyt – według klasyfikacji meteorytów, jeden z typów achondrytów, należącym do meteorytów kamiennych. Howardyt składa się z okruchów eukrytów i diogenitów. Nazwa pochodzi od angielskiego chemika Edwarda Charlesa Howarda, badacza meteorytów.
  Diogenit – typ meteorytu kamiennego należącego do achondrytów. Jest skałą magmową, w której skład wchodzą głównie pirokseny. Diogenity wchodzą w skład podgrupy achondrytów nazywanej też HED, do której zaliczają się jeszcze howardyty i eukryty. Badania meteorytów zaliczanych do diogenitów wykazały, że tworzyły się one pod powierzchnią planetek.
  Millbillillie – meteoryt kamienny należący do achondrytów typu eukryt, spadły w październiku 1960 roku w pobliżu miejscowości Wiluna w stanie Australia Zachodnia. Pierwsze okazy znaleziono w 1970 roku. Największy fragment meteorytu, o wadze 20 kg, znajduje się w Muzeum Australii Zachodniej.
  Warszawa; miasto stołeczne Warszawa, w skrócie m.st. Warszawa – stolica i największe miasto Polski, położone w środkowo-wschodniej części kraju, na Nizinie Środkowomazowieckiej, na Mazowszu, nad Wisłą. Od 2002 r. miasto stołeczne Warszawa jest gminą miejską mającą status miasta na prawach powiatu.
  Krystalizacja – proces powstawania fazy krystalicznej z fazy stałej (amorficznej), fazy ciekłej, roztworu lub fazy gazowej. Krystalizacja jest procesem egzotermicznym. Przeprowadza się ją w celu wyodrębnienia związku chemicznego z roztworu. Mieszaniny jednorodne cieczy (rozpuszczalnik) i ciała stałego (substancja rozpuszczona) mają graniczne stężenie, w którym rozpoczyna się proces krystalizacji.
  Achondryt – meteoryt kamienny składający się głównie z piroksenów i plagioklazów, w czym przypomina ziemski bazalt.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.04 sek.