• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eparchia mukaczewska - Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-rusińskiego

  Przeczytaj także...
  Unia kościelna – związek dwóch Kościołów (lub ich części) oparty na wspólnocie tradycji, liturgii, doktryny i organizacji (bądź niektórych z tych elementów).Kościół katolicki obrządku bizantyjsko-ukraińskiego (ukr. Українська Греко-Католицька Церква) – większy arcybiskupi Kościół wschodni działający obecnie na terenie Ukrainy oraz wśród diaspory ukraińskiej, uznający władzę i autorytet papieża.
  Monarchia Habsburgów – nazwa określająca związek państw będących w unii personalnej, którego władca z rodziny Habsburgów był jednocześnie arcyksięciem Austrii, królem Czech, królem Węgier oraz władcą podległych im księstw. Związek istniał w latach 1526–1804. Część państw Monarchii Habsburgów należało do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, a jako król Czech, władca monarchii był elektorem przy elekcji króla Niemiec (który następnie był intronizowany na Cesarza). Zazwyczaj władca Monarchii był wybierany na Cesarza Narodu Niemieckiego. Monarchia Habsburgów została przekształcona w Cesarstwo Austrii 11 sierpnia 1804, a dwa lata później dwucesarz Franciszek II Habsburg rozwiązał Święte Cesarstwo Rzymskie.
  Eparchie greckokatolickie na Ukrainie, mukaczewska oznaczona kolorem szarym

  Greckokatolicka eparchia mukaczewskaeparchia Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-rusińskiego, istniejąca od 1771 r. Od 1780 r. siedzibą eparchii jest Użhorod. Nie podlega Kościołowi katolickiemu obrządku bizantyjsko-ukraińskiego, który wywodzi się z Kościoła unickiego w Rzeczypospolitej Obojga Narodów powstałego po unii brzeskiej (1596). Jest samodzielną diecezją podporządkowaną bezpośrednio Stolicy Apostolskiej nawiązującą do tradycji unii kościelnych zawartych na terenie monarchii Habsburgów: użhorodzkiej (1646) i mukaczewskiej (1771).

  Andrej Bačinský (rue: Андрій Бачіньскый, Andrij Baczińskyj; hu: András Bacsinszky; uk: Андрій Федорович Бачинський, Andrij Fedorowycz Baczynśkyj; spolszczenie Andrzej Baczyński; ur. 14 listopada 1732 r. (starego stylu) we wsi Beňatina na Słowacji; zm. 19 grudnia 1809 r. w Użhorodzie) – greckokatolicki działacz religijny i oświatowy, pisarz, publicysta, biskup greckokatolickiej diecezji mukaczewskiej w latach 1772-1809, Karpatorusin.Stolica Apostolska, Stolica Święta (łac. Sancta Sedes, wł. Santa Sede) – siedziba papieży (także papiestwo, władza zwierzchnia papieża w Kościele katolickim wraz z jej instancjami wykonawczymi, stanowiąca suwerenny podmiot prawa międzynarodowego) mieszcząca się w państwie Watykan, który jest z nią połączony unią personalną i funkcjonalną i nad którym sprawuje ona wyłączne zwierzchnictwo oraz suwerenną władzę i jurysdykcję.

  Biskupi ordynariusze[]

 • Iwan Bradacz (1768 —1772)
 • Andrej Bačinsky (Andrij Baczynskyj) (1773-1809)
 • Alexis Potsy (1817-1831)
 • Basilio Popovies (2 października 1837-)
 • Stefan Pankovics (1867-1874)
 • Ioann Pasztelyi (1875-1891)
 • Julij Fircak (1891-1912)
 • Antal Papp (1912-1924)
 • Piotr Gebé (1924-1931)
 • Aleksander Stojka (1932-1943)
 • bł. Teodor Romża (1944-1947)
 • Iwan Semedi (1983-2002)
 • Milan Šašik, CM (2002-2010) (administrator apostolski)
 • Milan Šašik, CM (od 2010 r.)
 • Linki zewnętrzne[]

 • Eparchia miukaczewska w bazie catholic-hierarchy.org (ang.)
 • gcatholic
 • Zobacz też[]

 • podział administracyjny Kościoła katolickiego na Ukrainie
 • eparchia mukaczewska i użhorodzka (prawosławna)
 • Rzeczpospolita, od XVII wieku częściej znana jako Rzeczpospolita Polska (lit. Respublika lub Žečpospolita, biał. Рэч Паспалітая, ukr. Річ Посполита, ros. Речь Посполитая, rus. Рѣчь Посполита, łac. Res Publica, współczesne znaczenie: republika) oraz Rzeczpospolita Obojga Narodów – państwo federacyjne złożone z Korony Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego istniejące w latach 1569–1795 na mocy unii lubelskiej (kres federacji w 1791 roku przyniosła Konstytucja 3 maja, ustanawiając państwo unitarne – Rzeczpospolitą Polską). Korona i Litwa stanowiły dla szlachty jedną całość, pomimo dzielących je różnic regionalnych, sprzecznych interesów i odrębności ustrojowych.Administrator apostolski – urząd kościelny, występujący w prawie kanonicznym Kościoła katolickiego. Administratorem apostolskim jest duchowny (prezbiter lub biskup), któremu papież powierzył zarząd (często tymczasowy) nad diecezją lub inną administraturą kościelną, nie mianując go równocześnie biskupem ordynariuszem. Urzędu tego nie należy mylić z administratorem diecezjalnym, który ma podobne zadania i uprawnienia, lecz jest powoływany bez udziału Stolicy Apostolskiej.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Ukraiński Kościół Prawosławny Patriarchatu Moskiewskiego, także Ukraiński Kościół Prawosławny – kanoniczny Kościół prawosławny obejmujący terytorium Ukrainy. Ma status Cerkwi autonomicznej i stanowi część Patriarchatu Moskiewskiego.
  Użhorod (ukr. Ужгород (Użhorod), ros. Ужгород (Użgorod), węg. Ungvár, niem. Ungwar, na starych mapach Galicji również Wuhmar; jidysz אונגװיר, Ungwir) – miasto w zachodniej części Ukrainy, nad Użem, przy granicy ze Słowacją. 111 tys. mieszkańców (2004). Stolica obwodu zakarpackiego, a także historyczna stolica Rusi Podkarpackiej.
  Unia brzeska – połączenie Cerkwi prawosławnej z Kościołem łacińskim w Rzeczypospolitej Obojga Narodów, dokonane w Brześciu Litewskim w 1596 roku. Część duchownych prawosławnych i wyznawców prawosławia uznała papieża za głowę Kościoła i przyjęła dogmaty katolickie, zachowując bizantyjski ryt liturgiczny. Następstwem unii brzeskiej był podział społeczności prawosławnej na zwolenników unii – unitów i przeciwników – dyzunitów.
  2 października jest 275. (w latach przestępnych 276.) dniem w kalendarzu gregoriańskim. Do końca roku pozostaje 90 dni.
  Eparchia mukaczewska i użhorodzka, spotykana jest też nazwa mukaczewska, mukaczewsko-użhorodzka – jedna z eparchii Ukraińskiego Kościoła Prawosławnego Patriarchatu Moskiewskiego. Jej obecnym biskupem ordynariuszem jest arcybiskup mukaczewski i użhorodzki Teodor (Mamasujew), zaś funkcję katedry pełni sobór Poczajowskiej Ikony Matki Bożej w Mukaczewie.
  Unia mukaczewska − unia kościelna między Kościołem rzymskokatolickim a prawosławnym na terenie Rusi Zakarpackiej. W jej wyniku w 1771 powstała eparchia mukaczewska, której siedzibę w 1780 przeniesiono do Użhorodu.
  Andrej Bačinský (rue: Андрій Бачіньскый, Andrij Baczińskyj; hu: András Bacsinszky; uk: Андрій Федорович Бачинський, Andrij Fedorowycz Baczynśkyj; spolszczenie Andrzej Baczyński; ur. 14 listopada 1732 r. (starego stylu) we wsi Beňatina na Słowacji; zm. 19 grudnia 1809 r. w Użhorodzie) – greckokatolicki działacz religijny i oświatowy, pisarz, publicysta, biskup greckokatolickiej diecezji mukaczewskiej w latach 1772-1809, Karpatorusin.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.022 sek.