• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Emerytura  Podstrony: [1] [2] [3] 4
  Przeczytaj także...
  Zdarzenie gospodarcze – pojęcie z zakresu rachunkowości oznaczające zdarzenia wywołane działalnością jednostki gospodarczej w zakresie zaopatrzenia, produkcji i sprzedaży dóbr i usług.Środki gospodarcze, aktywa - kontrolowane przez jednostkę gospodarczą zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, uzyskane w wyniku przeszłych zdarzeń, które spowodują w przyszłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych.
  Zatrudnienie na emeryturze[ | edytuj kod]

  Emeryt w dowolnej chwili może zdecydować o zawieszeniu wypłacania świadczenia emerytalnego i podjąć pracę. Zawieszenie świadczenia emerytalnego oznacza całkowite zaprzestanie wypłacania mu emerytury, jedynym źródłem jego dochodu będzie wynagrodzenie wypłacane z tytułu pracy zawodowej. Praca podjęta po przejściu osoby uprawnionej na emeryturę jest oskładkowana analogicznie do pracy świadczonej przed przejściem na emeryturę.

  Świadczenie pieniężne – jeden ze środków karnych wymieniony w art. 39 Kodeksu karnego. Orzekać go może sąd w przypadku, gdy odstępuje od wymierzenia kary. Świadczenie to nie może przekroczyć 60 000 złotych.Ryzyko inwestycyjne - ryzyko że zrealizowana stopa zwrotu z inwestycji może różnić się od stopy zwrotu oczekiwanej przez inwestora z uwagi na czynniki losowe, np. wahania cen papierów wartościowych.

  Emerytom kontynuującym zatrudnienie w dotychczasowej firmie, bez względu na wysokość przychodu uzyskiwanego przez niego z tytułu zatrudnienia, wypłacanie emerytury zostanie zawieszone przez ZUS. Po rozwiązaniu umowy o pracę, za zgodą pracodawcy, emeryci mogą ponownie się zatrudnić, w dalszym ciągu pobierając emeryturę.

  Redystrybucja – ponowny transfer dochodu, majątku lub nieruchomości od jednego podmiotu do drugiego spowodowane przez odpowiedni mechanizm społeczny. Redystrybucja polega na "oddaniu" społeczeństwu środków pobranych przy pomocy np. podatków i przeznaczeniu tych pieniędzy na powszechną opiekę medyczną, szkolnictwo, sądownictwo, armię czy służby porządkowe. Redystrybucja może dotyczyć wszelkich podmiotów prawa, zarówno osób jaki i organizacji np. spółek, fundacji.Fluktuacja, wahania przypadkowe - przypadkowe, nie dające się przewidzieć, odchylenia od wartości średniej zmiennej losowej (np. wielkości fizycznej) podlegającej stochastycznym zmianom w czasie i nie wykazujące żadnej tendencji.

  Limity przychodów emerytów ograniczone są jedynie w przypadku emerytur pomostowych, w przypadku których wysokość świadczenia nie ulega zmianie dla pensji nieprzekraczającej 70% miesięcznego wynagrodzenia za poprzedni kwartał. Wynagrodzenie mieszczące się w przedziale od 70% do 130% wynagrodzenia za poprzedni kwartał powoduje obniżenie świadczenia proporcjonalnie do wysokości osiąganych z tytułu pracy zarobkowej dochodów. W przypadku wynagrodzenia przekraczającego 130% pensji wypłaconej za poprzedni kwartał dochodzi do tymczasowego zawieszenia świadczenia emerytalnego.

  Otwarty fundusz emerytalny (OFE) – w Polsce: osoba prawna stanowiąca odrębną masę majątkową, zarządzana i reprezentowana przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne (PTE), działający na podstawie ustawy z dnia 28 sierpnia 1997 r. o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych (Dz. U. z 2004 r. Nr 159, poz. 1667 (tekst jednolity)). Osoby należące do OFE posiadają jednostki rozrachunkowe zapisane na ich indywidualnych rachunkach prowadzonych przez OFE, których wartość jest wyceniana każdego dnia roboczego w oparciu o aktualną wartość rynkową aktywów OFE i sumę jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunkach prowadzonych przez dane OFE. OFE inwestuje posiadane środki w instrumenty finansowe dopuszczone przez obowiązujące przepisy i w granicach dopuszczonych limitów.Biblioteka Narodowa Izraela (hebr. הספרייה הלאומית; dawniej: Żydowska Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka, hebr. בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי) – izraelska biblioteka narodowa w Jerozolimie.

  Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Władysław Kopaliński: emerytura; emeryt. W: Słownik wyrazów obcych i zwrotów obcojęzycznych [on-line]. slownik-online.pl. [dostęp 2018-07-26]. [zarchiwizowane z tego adresu (2013-07-02)].
  2. Bonk, E., Retowski, S.: Emerytura – ulga czy udręka? Postrzeganie emerytury na przykładzie słuchaczy Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Sopot: Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. s. 26–27. [dostęp 2018-12-14].
  3. Barr, N.: Ekonomia polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 250–266. ISBN 978-83-7417-904-1.
  4. Barr, N., Diamond, P.: Reformy systemu emerytalnego, Krótki przewodnik. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 31–32. ISBN 978-83-88700-76-7.
  5. Barr, N.: Ekonomia polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 240–242, 250–266. ISBN 978-83-7417-904-1.
  6. Adair Turner: Wyzwania dla systemów emerytalnych w starzejących się społeczeństwach. Państwo i Rynek, 2007.
  7. A. Bera, D. Walczak, Problematyka wieku emerytalnego w modernizacji polskiego systemu emerytalnego. Głos w dyskusji, Wiadomości Ubezpieczeniowe 2012, nr 1, s. 112.
  8. Sytuacja demograficzna osób starszych i konsekwencje starzenia się ludności Polski w świetle prognozy na lata 2014–2050.
  9. Barr, N.: Ekonomia polityki społecznej. Poznań: Wydawnictwo Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, 2016, s. 250–274. ISBN 978-83-7417-904-1.
  10. Barr, N., Diamond, P.: Reformy systemu emerytalnego, Krótki przewodnik. Warszawa: Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, 2014, s. 57–58. ISBN 978-83-88700-76-7.
  11. Zatrudnianie osób na emeryturze – podstawowe zasady [dostęp: 2020.12.17]
  12. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2009 nr 157 poz. 1240) [dostęp: 2020.12.17]
  Papier wartościowy – dokument lub zapis w systemie informatycznym na rachunku papierów wartościowych, który ucieleśnia prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu (choćby jako okaziciel), a przedłożenie go jest warunkiem koniecznym i wystarczającym dla realizacji uprawnienia. Ponadto zniszczenie lub utrata dokumentu powoduje utratę uprawnień dopóki nie zostanie wydane postanowienie o umorzeniu dokumentu.W demografii przyrost rzeczywisty daje pełny obraz zmiany liczby mieszkańców danego obszaru otrzymany poprzez zestawienie przyrostu naturalnego ze współczynnikami migracji. Stanowi sumę wielkości przyrostu naturalnego i salda migracji. Oblicza się go wzorem: PR = Pn + SM


  Podstrony: [1] [2] [3] 4  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Encyklopedia Britannica (ang. Encyclopædia Britannica) – najstarsza wydawana do chwili obecnej i najbardziej prestiżowa encyklopedia angielskojęzyczna. Artykuły w niej zamieszczane uważane są powszechnie przez czytelników za obiektywne i wiarygodne.
  Library of Congress Control Number (LCCN) – numer nadawany elementom skatalogowanym przez Bibliotekę Kongresu wykorzystywany przez amerykańskie biblioteki do wyszukiwania rekordów bibliograficznych w bazach danych i zamawiania kart katalogowych w Bibliotece Kongresu lub u innych komercyjnych dostawców.
  Współczynnik dzietności (także: poziom płodności) (ang.: Total Fertility Rate - TFR) – współczynnik określający liczbę urodzonych dzieci przypadających na jedną kobietę w wieku rozrodczym (15-49 lat).
  Umieralność, współczynnik umieralności (ang. mortality rate) – w demografii liczba zgonów w stosunku do liczby mieszkańców.
  Wzrost gospodarczy – zwiększenie się rocznej produkcji dóbr i usług w kraju. Jeśli w kolejnym roku w całej gospodarce uda się sprzedać więcej towarów i usług niż w roku poprzednim – mamy do czynienia ze wzrostem gospodarczym. Kiedy jesteśmy w stanie więcej zarobić, źródłem wzrostu jest nasza praca. Ale jeśli w tym samym czasie, gdy wzrosły nasze zarobki, o tyle samo podniosły się ceny towarów, które kupujemy, mieliśmy do czynienia tylko ze wzrostem nominalnym. Nie możemy bowiem kupić więcej niż poprzednio. Dlatego cieszyć się można tylko z wzrostu realnego, czyli po uwzględnieniu inflacji. Wzrost gospodarczy odnosi się tylko do zmian ilościowych, przy założeniu, że podstawowe wielkości makroekonomiczne charakteryzują się długofalowym trendem.
  Produkt krajowy brutto, PKB (ang. gross domestic product, GDP) – pojęcie ekonomiczne oznaczające jeden z podstawowych mierników dochodu narodowego stosowanych w rachunkach narodowych. PKB opisuje zagregowaną wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych na terenie danego kraju w określonej jednostce czasu (najczęściej w ciągu roku). Kryterium geograficzne jest jedyne i rozstrzygające. Nie ma znaczenia pochodzenie kapitału, własność przedsiębiorstw itp.
  Bieda (ubóstwo) – to pojęcie ekonomiczne i socjologiczne opisujące stały brak dostatecznych środków materialnych dla zaspokojenia potrzeb jednostki, w szczególności w zakresie jedzenia, schronienia, ubrania, transportu oraz podstawowych potrzeb kulturalnych i społecznych. Bieda stanowi zagrożenie dla realizacji celów lub zadań życiowych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.