• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elektrotechnika  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Przeczytaj także...
  Urządzenia elektryczne to urządzenia niskiego napięcia o mocach znamionowych rzędu do kilku kilowatów, wchodzące w skład instalacji elektrycznych w obiektach nieprzemysłowych i przemysłowych, a także urządzenia oraz instalacje teletechniczne i elektroniczne, przyrządy i obwody pomiarowe, sygnalizacje, sterowania, monitorowania i inne.Wysokie napięcie – każde napięcie elektryczne w obwodach prądu przemiennego większe od 1000 woltów (1kV) przy częstotliwości nie większej niż 60 Hz, oraz napięcie w obwodach prądu stałego większe od 1500 woltów.
  Widok na turbinę parową, którą elektrownie wykorzystują do wytwarzania energii elektrycznej

  Elektrotechnika, także inżynieria elektryczna (z ang. Electrical Engineering) – nauka techniczna która zajmuje się zagadnieniami związanymi z wytwarzaniem, przetwarzaniem (przekształcaniem), przesyłaniem, rozdziałem, magazynowaniem oraz użytkowaniem energii elektrycznej. Szeroko rozumiana elektrotechnika obejmuje m.in sieci energetyczne, elektronikę oraz urządzenia i napędy elektryczne.

  Ochrona przeciwprzepięciowa – dział elektrotechniki praktycznej zajmujący się zagadnieniami ochrony urządzeń przed wpływem przepięć.Elektryczna sieć trakcyjna – zespół urządzeń umożliwiających dostarczanie energii elektrycznej do pojazdów poruszanych silnikami elektrycznymi. Konstrukcje wsporcze są częścią składową sieci trakcyjnej, natomiast przewodów zasilaczy oraz kabli powrotnych nie zalicza się do sieci trakcyjnej.

  Zagadnienia elektrotechniki[ | edytuj kod]

  Elektrotechnika obejmuje między innymi takie zagadnienia jak:

 • teoria obwodów - główny dział elektrotechniki teoretycznej
 • elektronika i energoelektronika
 • metrologia elektryczna (miernictwo elektryczne) – oraz monitoring i diagnostyka urządzeń
 • Aparatura wysokiego napięcia
 • maszyny elektryczne (prądnice, silniki elektryczne, transformatory)
 • elektroenergetyka
 • wytwarzanie energii elektrycznej, źródła prądu, generatory elektryczne, elektrownie: konwencjonalne i niekonwencjonalne (korzystające z odnawialnych źródeł energii), mikroźródła (generacja rozproszona), bezstykowe źródła zasilania
 • technika wysokich napięć
 • linie napowietrzne i kablowe, stacje elektroenergetyczne (rozdzielnie, stacje transformatorowo-rozdzielcze i stacje transformatorowe), aparaty elektryczne, instalacje elektryczne
 • zabezpieczenia elektryczne (przeciwzakłóceniowe): techniki przepięciowe, techniki odgromowe, jakość energii elektrycznej (zob. też elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa)
 • sieci elektroenergetyczne w tym sieci inteligentne
 • przesył danych liniami elektroenergetycznymi
 • urządzenia elektryczne
 • środowisko pracy urządzeń elektrycznych (kompatybilność elektromagnetyczna)
 • bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych
 • użytkowanie energii elektrycznej (zwykle związane z jej przetwarzaniem w inne rodzaje energii):
 • świetlną (zob. technika świetlna)
 • mechaniczną (zob. napęd elektryczny)
 • cieplną (zob. elektrotermia, technika mikrofal)
 • chemiczną (zob. elektrochemia)
 • Wybrane zastosowania[ | edytuj kod]

 • w transporcie: instalacja elektryczna pojazdów, pojazdy elektryczne (w tym: elektryczne zespoły trakcyjne), elektryczna sieć trakcyjna, kolej napędzana silnikami liniowymi, kolej magnetyczna, urządzenia elektryczne okrętów (w tym okrętów podwodnych i torped) oraz innych statków (w tym samoloty elektryczne).
 • w budownictwie i przemyśle (np. napędy wind, dźwignic; maszyny elektryczne dla HVAC)
 • w medycynie (precyzyjne maszyny elektryczne dla robotów wykonujących operacje chirurgiczne) i inżynierii biomedycznej (napędy protez, rozrusznik serca, pompa insulinowa itp.)
 • w urządzeniach powszechnego użytku: napędy w elektronarzędziach, sprzęcie AGD, komputerach (np. napędy dysków twardych)
 • w automatach publicznych (np. napędy w bankomatach, automatach z biletami, handlowych itp.)
 • w systemach wojskowych (np. generatory dla broni wykorzystującej emitowanie wiązek skupionej energii ang. directed energy weapons, mikrogeneratory pojazdów bezzałogowych i przenośne mikrogeneratory dla piechoty)
 • Stopy z pamięcią kształtu – materiały inteligentne, w których zachodzi odwracalna, termosprężysta przemiana martenzytyczna lub zmiana orientacji krystalicznej martenzytu pod wpływem zewnętrznego pola magnetycznego.Elektroenergetyka – poddziedzina energetyki i elektrotechniki dotycząca wytwarzania, przesyłu i rozdziału energii elektrycznej. Jej głównym zadaniem jest zapewnienie ciągłego (niezawodnego) dopływu energii elektrycznej o odpowiedniej (wysokiej) jakości do odbiorcy.


  Podstrony: 1 [2] [3] [4]
  Warto wiedzieć że... beta

  Linia elektroenergetyczna napowietrzna jest to urządzenie napowietrzne, przeznaczone do przesyłania energii elektrycznej.
  Medycyna (łac. medicina „sztuka lekarska”) – nauka empiryczna (oparta na doświadczeniu) obejmująca całość wiedzy o zdrowiu i chorobach człowieka oraz sposobach ich zapobiegania, oraz ich leczenia. Medycyna weterynaryjna rozszerza zakres zainteresowań medycyny na stan zdrowia zwierząt. Za prekursora medycyny starożytnej uważa się Hipokratesa, a nowożytnej Paracelsusa. W czasach najnowszych wprowadza się zasady medycyny opartej na faktach.
  Elektroenergetyczna automatyka zabezpieczeniowa - układy automatyki zajmujące się wykrywaniem stanów zakłóceniowych w systemie elektroenergetycznym i zapobieganie ich skutkom. Do stanów zakłóceniowych, którym ma zapobiegać automatyka zabezpieczeniowa, w sieciach elektroenergetycznych należą: przeciążenie sieci, obniżenie napięcia, zwarcie, wzrost lub obniżenie częstotliwości.
  Diagnostyka techniczna zajmuje się oceną stanu technicznego maszyny lub urządzenia technicznego poprzez badanie własności procesów roboczych i towarzyszących pracy maszyny, a także poprzez badanie własności wytworów maszyny.
  Energetyka – dział nauki i techniki, a także gałąź przemysłu, które zajmują się przetwarzaniem dostępnych form energii na postać łatwą do wykorzystania przy zasilaniu wszelkich procesów przemysłowych, a także napędzaniu maszyn i urządzeń używanych w życiu codziennym.
  Sztuczny rozrusznik serca (inaczej stymulator serca, kardiostymulator) to urządzenie elektryczne (obecnie wszczepiane w ciało chorego) służące do elektrycznego pobudzania rytmu serca. Stosuje się go, gdy naturalny rozrusznik – węzeł zatokowy, w wyniku różnych schorzeń trwale przestaje spełniać swoją rolę (choroba węzła zatokowo-przedsionkowego), co prowadzi do objawów niedokrwienia mózgu lub niewydolności serca. Drugim wskazaniem do wszczepienia rozrusznika są zaburzenia przewodzenia (tzn. blok przewodnictwa przedsionkowo-komorowego) przez naturalne elektryczne połączenie pomiędzy przedsionkami i komorami serca – węzeł przedsionkowo-komorowy.
  Dźwignice – grupa urządzeń dźwigowo-transportowych, służących do przemieszczania pionowego/poziomego ładunków, zwierząt i ludzi na niewielkie odległości, w ruchu przerywanym. Dźwignice stanowią liczną grupę środków transportu bliskiego, a ich eksploatacja wymaga odpowiednich kwalifikacji.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.039 sek.