• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Elastyczność popytu

  Przeczytaj także...
  Cenowa elastyczność popytu – stosunek względnej zmiany ilości pożądanego dobra, do względnej zmiany jego ceny, wyrażony współczynnikiem cenowej elastyczności popytu:Elastyczność podaży jest miarą względnej zmiany podaży wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na podaż. Informuje o wrażliwości podaży na zmiany czynników ją kształtujących.
  Dochodowa elastyczność popytu – reakcja popytu na zmianę dochodu, miernikiem tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu, który ma postać:
  function mfTempOpenSection(id){var block=document.getElementById("mf-section-"+id);block.className+=" open-block";block.previousSibling.className+=" open-block";}

  Elastyczność popytu – jest miarą względnej zmiany wielkości popytu, wywołanej względną zmianą określonego czynnika wpływającego na popyt. Informuje o wrażliwości wielkości popytu na zmiany czynników, które go kształtują.

  Punktowa elastyczność popytu – jedna z metod pomiaru elastyczności popytu; dotyczy zmian ciągłych i obliczana jest geometrycznie z krzywej popytu, odnosi się do poszczególnych punktów krzywej. Wskazuje odsetek zmian w popycie wynikający ze zmiany o 1% jednego z czynników, przy założeniu, że inne czynniki determinujące popyt są stałe. Stosowana jest przeważnie przy niewielkich zmianach cen.Paradoks Giffena – sytuacja ekonomiczna, w której popyt na dane dobro wzrasta pomimo wzrostu ceny. Sytuacja taka ma miejsce przy bardzo niskich dochodach konsumentów i przy wzroście cen dóbr niższego rzędu, zwanych dobrami Giffena. Cena dobra Giffena jest relatywnie niższa od innych substytutów lub dane dobro nie posiada bliskich substytutów (np. chleb), dlatego popyt rośnie.

  Elastyczność popytu jest dana wzorem: , gdzie:

 • – elastyczność popytu względem czynnika ,
 • – przyrost popytu,
 • – wielkość popytu,
 • – przyrost czynnika ,
 • – wartość czynnika .
 • Jeśli elastyczność , wówczas mówimy, że popyt jest doskonale elastyczny, tj. każda zmiana wartości czynnika X przekłada się na znaczne zmiany wielkości popytu.

  Popyt (ang. demand) – funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra (towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym czasie, przy założeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową (ceteris paribus).Mieszana elastyczność popytu - procentowa zmiana popytu na dobro (usługę) x w reakcji na procentową zmianę ceny dobra (usługi) y. Mieszana elastyczność popytu istnieje ponieważ popyt na dane dobro (usługę) uzależniony jest również od cen innych dóbr (usług). Miernikiem tej reakcji jest współczynnik mieszanej (krzyżowej) elastyczności popytu, który ma postać:

  Jeżeli , wówczas mówimy, że popyt jest elastyczny, tj. niewielka zmiana czynnika kształtującego popyt skutkuje znaczną zmianą wielkości popytu.

  Efekt Veblena (efekt demonstracji, efekt prestiżowy), zwany także paradoksem Veblena, dotyczy dóbr luksusowych i najbogatszych grup społecznych, jest to wzrost wielkości popytu na dobra luksusowe mimo wzrostu cen tych dóbr.

  Gdy , , to mamy do czynienia z elastycznością jednostkową popytu (inne określenia: neutralna, wzorcowa, proporcjonalna), tj. względne zmiany wartości czynnika odpowiadają takim samym względnym zmianom wielkości popytu.

  Jeśli wówczas popyt jest nieelastyczny (sztywny), tj. nawet znacząca zmiana wartości czynnika powoduje jedynie niewielkie zmiany wielkości popytu.

  Jeżeli , wówczas popyt jest doskonale nieelastyczny (doskonale sztywny), tj. zmiany wartości czynnika nie mają wpływu na wielkość popytu.

  Rodzaje elastyczności popytu[]

 • elastyczność cenowa popytu,
 • elastyczność mieszana popytu,
 • elastyczność dochodowa popytu,
 • elastyczność łukową popytu,
 • elastyczność punktowa popytu
 • Zobacz też[]

 • paradoks Giffena
 • paradoks Veblena
 • elastyczność podaży
 • Bibliografia[]

 • Moroz E., Podstawy mikroekonomii, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2005.
 • Samuelson P., Nordhaus W., Ekonomia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 • Varian H.R., Mikroekonomia, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.062 sek.