• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Eksplozja Avalon

  Przeczytaj także...
  Fauna (od łac. Faunus – bóg trzód i pasterzy) – ogólne określenie na wszystkie gatunki zwierząt na danym obszarze (np. fauna Polski) lub w danym środowisku (fauna sawannowa), a także okresie geologicznym (np. fauna kambryjska). Badanie fauny pozostaje w gestii faunistyki, ale korzystają z niego również inne dziedziny biologii, np. ekologia i etologia, natomiast odkrycia faunistyki są systematyzowane przez systematykę.Ewolucja (łac. evolutio – rozwinięcie, rozwój) – ciągły proces, polegający na stopniowych zmianach cech gatunkowych kolejnych pokoleń wskutek eliminacji przez dobór naturalny lub sztuczny części osobników (genotypów) z bieżącej populacji. Wraz z nowymi mutacjami wpływa to w sposób ciągły na bieżącą pulę genową populacji, a przez to w każdym momencie kształtuje jej przeciętny fenotyp. Zależnie od siły doboru oraz szybkości wymiany pokoleń, po krótszym lub dłuższym czasie, w stosunku do stanu populacji wyjściowej powstają tak duże różnice, że można mówić o odrębnych gatunkach.
  Paleontologia (od gr. palaios – stary + on – byt + logos – nauka) – dziedzina biologii zajmująca się organizmami kopalnymi, wyprowadzająca na podstawie skamieniałości i śladów działalności życiowej organizmów wnioski ogólne o życiu w przeszłości geologicznej. Ściśle związana z geologią, posługuje się często fizyką i chemią.

  Eksplozja Avalon (nazwa wywodzi się od prekambryjskiej fauny z półwyspu Avalon) – sugerowane wydarzenie w historii ewolucyjnej zwierząt. Stanowi odpowiednik eksplozji kambryjskiej dla fauny ediakarańskiej. Wydarzyło się około 33 milionów lat wcześniej.

  Pomysł ten zaproponowali paleontolodzy Virginia Tech dzięki analizie zmian odległości morfologicznej pomiędzy zbiorowiskami ediakaru. Odkrycia wskazują, że na wczesnym etapie ewolucji zwierząt mogła zdarzyć się więcej niż jedna eksplozja.

  PMID (ang. PubMed Identifier, PubMed Unique Identifier) – unikatowy identyfikator przypisany do każdego artykułu naukowego bazy PubMed.Ediakar (ang. Ediacaran) – ostatni okres neoproterozoiku; trwał od ok. 635 do 541,0 mln lat temu. Ediakar jest młodszy od kriogenu, a starszy od kambru. Został on wprowadzony do tabeli stratygraficznej w 2004 roku, zastępując w niej wend (zwany także eokambr).

  Eksplozja Avalon wydaje się przypominać eksplozję kambryjską szybkim wzrostem różnorodności w morfologii we względnie niewielkim przedziale czasu z następczym zróżnicowaniem w obrębie wykształconych już planów ciała. Podobny wzorzec obserwowano w przypadków innych zdarzeń ewolucyjnych.

  Zwierzęta (Animalia) – królestwo obejmujące wielokomórkowe organizmy cudzożywne o komórkach eukariotycznych, bez ściany komórkowej, w większości zdolne do aktywnego poruszania się. Są największym i najbardziej zróżnicowanym gatunkowo królestwem organizmów. Największą grupę zwierząt stanowią bezkręgowce, a wśród nich owady. Drugą, obok bezkręgowców, grupą zwierząt są kręgowce. Wśród nich tradycyjnie wyróżnia się ryby, płazy, gady, ptaki i ssaki, do których należy również człowiek.Politechnika i Uniwersytet Stanowy Wirginii (ang.: Virginia Polytechnic Institute and State University, powszechnie znany jako Virginia Tech) to publiczny uniwersytet w Stanach Zjednoczonych, w Blacksburg w stanie Wirginia. Ma około 28,5 tys. studentów.

  Przypisy

  1. B. Shen, L. Dong, S. Xiao, M. Kowalewski. The Avalon Explosion: Evolution of Ediacara Morphospace. „Science”. 319 (5859), s. 81–84, 2008. DOI: 10.1126/science.1150279. PMID: 18174439 (ang.). 
  2. The Avalon Explosion (ang.). Astrobiology Magazine, 8 stycznia 2008. [dostęp 14 czerwca, 2012].
  3. S. Xiao, M. Kowalewski, B. Shen, L. Dong i inni. The rise of bilaterians: A reply. „Historical Biology”. 21 (3–4), s. 239, 2009. DOI: 10.1080/08912960903471659 (ang.). 
  4. G. Freeman. Comment on Xiao et al. (2009), response to: The rise of bilaterians. „Historical Biology”. 22 (4), s. 430–432, 2010. DOI: 10.1080/08912960903562259 (ang.). 
  5. S. Xiao, M. Laflamme. On the eve of animal radiation: phylogeny, ecology and evolution of the Ediacara biota. „Trends in Ecology and Evolution”. 24 (1), s. 31–40, January 2009. DOI: 10.1016/j.tree.2008.07.015. PMID: 18952316 (ang.). 
  "Kambryjska Eksplozja" (EK) − stosunkowo nagłe pojawienie się ogromnej liczby różnych form makroskamieniałości złożonych form organizmów wielokomórkowych w warstwach geologicznych w okresie pomiędzy 542 i 510 mln lat na początku okresu kambru, wyznaczająca początek ery paleozoicznej, a zarazem fanerozoiku. Przodkowie przynajmniej 11 z 32 wyróżnianych typów (phyla) zwierząt mieli pojawić się właśnie w tym okresie w zapisie kopalnym.DOI (ang. digital object identifier – cyfrowy identyfikator dokumentu elektronicznego) – identyfikator dokumentu elektronicznego, który w odróżnieniu od identyfikatorów URL nie zależy od fizycznej lokalizacji dokumentu, lecz jest do niego na stałe przypisany.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Prekambr – nieformalna jednostka geochronologiczna w dziejach Ziemi, obejmująca przedział czasu od powstania Ziemi do początku okresu kambryjskiego, czyli interwał wiekowy od 4,6 mld lat do 542 mln lat temu. Prekambrowi odpowiadają wiekowo dwie formalne jednostki stratygraficzne, eony: archaik, proterozoik oraz starszy od archaiku hadeik uznawany kiedyś za eon, obecnie raczej za jednostkę nieformalną. Prekambr obejmuje blisko 85% dziejów Ziemi. Pomimo, że jest jednostką nieformalną, to powszechnie jest stosowany w fachowej literaturze, występuje też w oficjalnej tabeli stratygraficznej, jako nieskategoryzowana jednostka powyżej eonów.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.018 sek.