Egzamin

Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Uczniowie w Norwegii piszą egzamin, około roku 1920.

Egzamin (łac. examen – badanie) – jedna z form sprawdzania wiedzy. Stosuje się ją w szkołach, w instytucjach, np. w ramach rekrutacji na stanowiska w urzędach państwowych albo w weryfikacji kandydatów na duchownych.

Lekarz – osoba posiadająca właściwe kwalifikacje, potwierdzone wymaganymi dokumentami, do udzielania świadczeń zdrowotnych, w szczególności do: badania stanu zdrowia, rozpoznawania chorób i zapobiegania im, leczenia i rehabilitacji chorych, udzielania porad lekarskich, a także wydawania opinii i orzeczeń lekarskich, w zakresie swojej specjalizacji (art. 2 ustawy opublikowanej w Dz. U. z 2005 r. Nr 226, poz. 1943).Sprawdzian – szerokie pojęcie stosowane na określenie różnego typu działań mających na celu weryfikację wiedzy, stanu rzeczy, itp.

W klasyfikacji systemów egzaminacyjnych wyróżnia się:

 • egzaminy zewnętrzne – takie, których wyniki poddawane są ocenie komisji złożonej z członków spoza instytucji, w której odbył się egzamin;
 • egzaminy wewnętrzne – przeprowadzane przez nauczycieli danej placówki.
 • Sprawdzenie wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych w formie egzaminu państwowego stosuje się w dziedzinach, gdzie przepisy wymagają posiadania konkretnych uprawnień.

  Tłumacz przysięgły – osoba zaufania publicznego, która specjalizuje się w przekładzie m.in. dokumentów procesowych, urzędowych i uwierzytelnianiu obcojęzycznych odpisów takich dokumentów oraz może poświadczać tłumaczenia i odpisy wykonane przez inne osoby. Do poświadczania tłumaczeń oraz poświadczania odpisów pism tłumacz przysięgły używa pieczęci, zawierającej w otoku jego imię i nazwisko oraz wskazanie języka, w zakresie którego ma uprawnienia, a w środku pozycję na liście tłumaczy przysięgłych. Na wszystkich poświadczonych dokumentach, które wydaje tłumacz przysięgły, wymienia się pozycję, pod którą tłumaczenie lub odpis są odnotowane w repertorium oraz należy stwierdzić, czy sporządzono je z oryginału, czy też z tłumaczenia, odpisu lub kopii. Jeżeli tłumaczenie wykonano z odpisu lub tłumaczenia, należy ponadto stwierdzić, czy odpis lub tłumaczenie są poświadczone i podać w takim wypadku podmiot poświadczający. Tłumacz przysięgły wykonuje również tłumaczenia ustne, a ponadto sprawdza i poświadcza tłumaczenia z języka obcego na język polski albo z języka polskiego na język obcy sporządzone przez inną osobę oraz sporządza poświadczone odpisy pisma w języku obcym, a także sprawdza i poświadcza odpisy pisma w języku obcym sporządzone przez inną osobę.Egzaminy zewnętrzne w Polsce – system egzaminów zewnętrznych wprowadzany jest w Polsce od roku 1999. Egzaminy przeprowadzane są na zakończenie każdego szczebla edukacji. Części pisemne tych egzaminów są oceniane przez egzaminatorów zewnętrznych zatrudnianych przez okręgowe komisje egzaminacyjne.

  Przykłady[ | edytuj kod]

 • Egzamin na prawo jazdy określonej kategorii (teoretyczny i praktyczny);
 • Egzamin dla kandydatów na instruktorów/wykładowców nauki jazdy;
 • Egzamin dla kandydatów na tłumaczy przysięgłych;
 • Egzaminy w ramach specjalizacji lekarskich;
 • Egzamin na urzędnika mianowanego, który jest składową postępowania kwalifikacyjnego w służbie cywilnej.
 • Zobacz też[ | edytuj kod]

 • sprawdzian
 • praca klasowa
 • kartkówka
 • kolokwium
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  1. Sprawdziany | KSAP, ksap.gov.pl [dostęp 2019-04-11].
  Prawo jazdy – dokument, wydany przez odpowiednie organy państwowe, regionalne lub samorządowe, potwierdzający uprawnienia jego posiadacza do prowadzenia pojazdów silnikowych.Łacina, język łaciński (łac. lingua Latina, Latinus sermo) – język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii, na północnym skraju której znajduje się Rzym.
  Reklama