• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Efekt

  Przeczytaj także...
  Zjawisko Purkiniego – zjawisko z zakresu fizjologii widzenia, polegające na zaburzeniu percepcji jasności barw przy słabym oświetleniu (przy tzw. widzeniu mezopowym).Efekt izotopowy – występowanie różnic we własnościach fizycznych i chemicznych różnych izotopów tego samego pierwiastka chemicznego oraz związków chemicznych, posiadających dokładnie tę samą strukturę ale zawierających różne izotopy tego samego pierwiastka.
  Efekt piezorezystywny – zjawisko fizyczne polegające na zmianie rezystancji elektrycznej materiału pod wpływem działającej siły mechanicznej. Efekt piezorezystywny różni się od efektu piezoelektrycznego tym, że występuje jedynie zmiana rezystancji, nie powstaje żadna siła elektromotoryczna (SEM).

  Efekt – z łac. „effectus” oznacza rezultat procesu lub zjawisko.

  Efekt kontrastu (zaliczany do grupy efektów kontekstu) – błąd polegający na subiektywnym powiększeniu lub umniejszeniu obserwowanych cech obiektu w sytuacji porównywania go z wcześniej (lub jednocześnie) obserwowanym innym obiektem.Efekt snoba (efekt snobizmu) – zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe.
 • efekt akcyzowy
 • efekt akustyczny
 • efekt analityczny
 • efekt ankieterski
 • efekt anodowy
 • efekt Augera
 • efekt aureoli
 • efekt Bakera i Nathana = hiperkoniugacja
 • efekt barometryczny = efekt wysokości, zjawisko występowania różnego natężenia promieniowania kosmicznego na różnych wysokościach
 • efekt batochromowy = przesunięcie batochromowe
 • efekt Bauschingera
 • efekt białkowy = błąd białkowy
 • efekt Bruce
 • efekt brzegowy
 • efekt Casimira
 • efekt cieplarniany = efekt szklarniowy
 • efekt Coandy
 • efekt Comptona
 • efekt Coolidge’a
 • efekt Coriolisa
 • efekt czerwonych oczu
 • efekt czystej ekspozycji
 • efekt Dembera powstawanie siły elektromotorycznej w półprzewodniku podczas jego oświetlenia
 • efekt demonstracji
 • efekt dochodowy zmiana popytu spowodowana zmianą siły nabywczej
 • efekt domina
 • efekt Dopplera
 • efekt Dorna
 • efekt dostępności
 • efekt doświadczenia
 • efekt Edisona
 • efekt ekranowania
 • efekt elektrometryczny
 • efekt elektrowiskozyjny
 • efekt Elizy
 • efekt Fishera zjawisko zwiększania się nominalnych stóp procentowych w okresach inflacji
 • efekt Flynna
 • efekt fotoelektryczny
 • efekt Francka-Rabinovitcha = efekt klatkowy
 • efekt Galatei
 • efekt geomagnetyczny odchylenie torów promieniowania kosmicznego spowodowane działaniem pola magnetycznego Ziemi
 • efekt Gerschenkrona
 • efekt gitarowy
 • efekt Golema
 • efekt Halla (klasyczny)
 • efekt Halla (kwantowy)
 • efekt halo = efekt aureoli
 • Efekt Hawthorne
 • efekt hipsochromowy = przesunięcie hipsochromowe
 • efekt iluzjonistyczny
 • efekt indukcyjny
 • efekt izotopowy
 • efekt Jarkowskiego
 • efekt jo-jo
 • efekt Josephsona
 • efekt Joule’a i Thomsona
 • efekt Kadenacy
 • efekt kalandrowania
 • efekt Kikoina-Noskowa = zjawisko fotomagnetoelektryczne
 • efekt kominowy
 • efekt kontrastu
 • efekt konwoju
 • efekt Krugera-Dunninga
 • efekt kwantowy
 • efekt lawinowy
 • efekt lokalny = samosłyszalność
 • efekt magnetokaloryczny
 • efekt Magnusa
 • efekt matczyny wpływ organizmu matki na płód
 • efekt Meissnera
 • efekt mezomeryczny
 • efekt migotania
 • efekt Millera
 • efekt mnożnikowy
 • efekt Mößbauera
 • efekt motyla
 • efekt Mullinsa
 • efekt następczy = postefekt = efekt popromienny
 • efekt niwelujący
 • efekt nocny zmiania w godzinach nocnych płaszczyzny polaryzacji odbieranych fal radiowych
 • efekt obojętnego przechodnia
 • efekt okopowy
 • efekt ortoskopowy
 • efekt owczego pędu
 • efekt Peltiera
 • efekt pierwszeństwa
 • efekt piezoelektryczny
 • efekt piezorezystywny
 • efekt Pigmaliona
 • efekt Pigou = efekt sald realnych = efekt realnego bogactwa
 • efekt placebo
 • efekt Pockelsa
 • efekt Poyntinga-Robertsona
 • efekt Primakoffa
 • efekt przejścia
 • efekt pseudoskopowy
 • efekt Purkyniego
 • efekt radiacyjny zmiana właściwości fizycznych lub chemicznych substancji pod wpływem napromienienia
 • efekt radioelektretowy zanik polaryzacji elektretu pod wpływem promieniowania jonizującego
 • efekt radiometryczny
 • efekt realnych zasobów
 • efekt Schwarzschilda
 • efekt Seebecka
 • efekt Signora-Lippsa
 • efekt Streisand
 • efekt skali
 • efekt snoba
 • efekt solny
 • efekt Soreta = termodyfuzja
 • efekt Starka
 • efekt stereoskopowy
 • efekt substytucyjny zmiana popytu na dane dobro spowodowana zmianą relacji cen
 • efekt synergiczny = synergizm
 • efekt techniczny normy: zmiany w środowisku technicznym w wyniku stosownia normy
 • efekt Thomsona
 • efekt Trommsdorfa = efekt żelu
 • efekt tunelowy
 • efekt tworzenia par
 • efekt Tyndalla
 • efekt uboczny
 • efekt uporczywości
 • efekt Veblena
 • efekt Villarda = zjawisko Villarda
 • efekt Whittena
 • efekt wypychania = efekt wypierania
 • efekt wyrównujący
 • efekt Zeemana
 • Zobacz też[]

  Artykuły i przekierowania do artykułów zaczynające się od „Efekt

  Efekt batochromowy (przesunięcie batochromowe, pogłębianie barwy) - przesuwanie się maksimum absorpcji, odbijalności, przepuszczalności lub widma emisyjnego w kierunku fal dłuższych, (mniejszych częstości) np. od nadfioletu do światła widzialnego.Efekt Elizy – zjawisko przypisywania przez ludzi znaczenia i sensu znakom, słowom i zdaniom, które takiego sensu same z siebie nie mają. Przykładem takiego efektu jest np. interpretowanie przypadkowych wzorów pojawiających się w fusach po kawie na dnie szklanki, czy tworzonych przez chmury na niebie jako obrazy, które przedstawiają jakieś konkretne kształty.
 • zjawisko
 • Efekt Poyntinga-Robertsona – zjawisko hamowania małych ciał niebieskich w pobliżu gwiazdy (w szczególności Słońca) wskutek absorpcji i reemisji promieniowania. Jest ono istotne dla cząstek o rozmiarach rzędu centymetra, powoduje, że poruszają się one po trajektorii spiralnej w kierunku gwiazdy.Efekt Jarkowskiego – wirujące planetoidy wypromieniowują więcej ciepła po południu niż w trakcie poranka. Tak więc, obiekt wirujący w tym samym kierunku co jego ruch po orbicie emituje promieniowanie termiczne w takim kierunku, który powoduje nieznaczne zwiększenie prędkości orbitalnej odsuwając to ciało od gwiazdy. Ciała wirujące w przeciwnym kierunku będą tracić energię orbitalną i tym samym przesuwać się bliżej Słońca. Po raz pierwszy efekt Jarkowskiego zmierzono pod koniec 2003 roku na planetoidzie (6489) Golevka.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Efekt czerwonych oczu – w fotografii zjawisko odwzorowania na zdjęciu oczu ludzi lub zwierząt jako czerwonych (lub innej barwy) punktów. Efekt ten powstaje przy fotografowaniu w ciemności z użyciem lampy błyskowej.
  Zjawisko Thomsona należy do zjawisk termoelektrycznych. Zostało odkryte w 1856 roku przez Williama Thomsona, lorda Kelvin. Polega na wydzielaniu się lub pochłanianiu ciepła podczas przepływu prądu elektrycznego (tzw. ciepła Thomsona) w jednorodnym przewodniku, w którym istnieje gradient temperatury. Ilość wydzielonego/pochłoniętego ciepła jest proporcjonalna do różnicy temperatury, natężenia prądu i czasu jego przepływu, a także od rodzaju przewodnika.
  Efektem Pockelsa nazywa się liniowy efekt elektrooptyczny, czyli inaczej mówiąc dwójłomność wymuszoną. Zjawisko polega na zmianie współczynnika załamania światła proporcjonalnie do zewnętrznego pola elektrycznego.
  Efekt Whittena – efekt przyspieszonego pojawienia się rui u samicy oraz synchronizacji rui w grupie samic na skutek pojawienia się dojrzałego płciowo samca. Wesley Kingston Whitten wykazał, że u myszy i świnek morskich samice, które były odizolowane od samców, wchodzą w okres estrus w krótkim czasie po pojawieniu się samca zdolnego do rozrodu. Atraktant zawarty w moczu samca wywołuje i przyspiesza ruję samicy, a w grupie samic przebywających razem, po pojawieniu się samca doprowadza do synchronizacji rui.
  Efekt Edisona to emisja thermionics (określenie archaiczne). Jest to przepływ elektronów w metalach lub na powierzchni tlenków metali, powodowana energią termiczną, pokonującą siły elektrostatyczne utrzymujące elektron na powierzchni. Efekt zwiększa się dramatycznie wraz ze wzrostem temperatury (1000-3000 K), jest jednak zawsze obecny w temperaturze powyżej zera bezwzględnego. Zjawisko to jest wykorzystywane w budowie termokatody.
  Efekt uporczywości - w psychologii to zjawisko polegające na utrzymywaniu się ludzkich zapatrywań i przekonań dotyczących otaczającego świata społecznego i ich samych, nawet wtedy, gdy dane potwierdzające te przekonania zostały podważone.
  Efekt Magnusa – zjawisko z zakresu dynamiki płynów, polegające na powstawaniu siły prostopadłej do kierunku ruchu, działającej na obracający się walec lub inną bryłę obrotową, poruszającą się względem płynu (cieczy, gazu).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.021 sek.