• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury

  Przeczytaj także...
  Światowa Organizacja Zdrowia w swej konstytucji z 1946 roku określiła zdrowie jako „stan pełnego fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu, a nie tylko całkowity brak choroby czy kalectwa". W ostatnich latach definicja ta została uzupełniona o sprawność do „prowadzenia produktywnego życia społecznego i ekonomicznego” a także wymiar duchowy.Sztuka – dziedzina działalności ludzkiej uprawiana przez artystów. Nie istnieje jedna spójna, ogólnie przyjęta definicja sztuki, gdyż jej granice są redefiniowane w sposób ciągły, w każdej chwili może pojawić się dzieło, które w arbitralnie przyjętej, domkniętej definicji się nie mieści. Sztuka spełnia rozmaite funkcje, m.in. estetyczne, społeczne, dydaktyczne, terapeutyczne, jednak nie stanowią one o jej istocie.
  Ole Vedfelt (ur. 1941) - duński psycholog analityczny i terapeuta, twórca wielowymiarowej teorii marzeń sennych oraz psychologii cybernetycznej. Jest również autorem nowel i scenariuszy.

  ENETEIA Wydawnictwo – założone w 1991 polskie wydawnictwo z siedzibą w Warszawie.

  Wydawnictwo ENETEIA specjalizuje się w pozycjach z dziedziny psychologii, psychoterapii, socjologii, pedagogiki, kultury, sztuki, religii, wiedzy o zdrowiu. Publikuje także polską literaturę współczesną i poezję.

  ENETEIA posiada w swoim dorobku wiele książek inspirowanych twórczością Carla Gustava Junga. Do autorów należą Zenon Waldemar Dudek, Ewa Machut-Mendecka, Paweł Karpowicz, Bogna Szymkiewicz, Jerzy Bąbel, Paweł Fijałkowski, Ole Vedfelt, Lidia Grzesiuk, Bogna Bartosz, Halina Romanowska-Łakomy, Tomasz Olchanowski

  Ewa Machut-Mendecka (ur. 9 kwietnia 1946) – polska arabistka i islamistka, literaturoznawczyni, pracuje w Katedrze Arabistyki i Islamistyki Uniwersytetu Warszawskiego.Pedagogika – zespół nauk o wychowaniu, istocie, celach, treściach, metodach, środkach i formach organizacji procesów wychowawczych. Pedagogika jako nauka o edukacji (nauczaniu i kształceniu), należy do nauk społecznych (humanistycznych) i zajmuje się rozwojem i zmianami mechanizmów wychowania oraz uczenia się, przez całe życie człowieka.

  ENETEIA wydała siedem tomów podręcznika akademickiego Psychoterapia pod red. Lidii Grzesiuk i Huberta Suszka (pierwsze trzy tomy tylko Lidia Grzesiuk): "Teoria", "Praktyka", "Badania i szkolenie", "Integracja", "Problemy pacjentów", "Szkoły i metody" oraz "Pogranicza".

  Wśród najważniejszych serii wydawnictwa znajdują się: "Akademicka", "Biblioteka Jungowska", "Psychologia kultury", "Pytania o kulturę", "Ścieżki psychoterapii", "Wymiary duszy".

  Psychologia (od stgr. ψυχή Psyche = dusza, i λόγος logos = słowo, myśl, rozumowanie) – nauka badająca mechanizmy i prawa rządzące psychiką oraz zachowaniami człowieka. Psychologia bada również wpływ zjawisk psychicznych na interakcje międzyludzkie oraz interakcję z otoczeniem. Psychologia jako nauka dotyczy ludzi, ale mówi się również o psychologii zwierząt (czyli zoopsychologii), chociaż zachowaniem się zwierząt zajmuje się także dziedzina biologii – etologia.Paweł Fijałkowski (ur. 1963) – polski historyk i archeolog, pracownik naukowy Żydowskiego Instytutu Historycznego, zajmujący się dziejami Żydów w Polsce X-XVIII wieku, historią protestantyzmu na ziemiach polskich do 1945, pradziejami Mazowsza oraz homoerotyzmem w starożytnej Grecji i Rzymie.

  Wydawnictwo publikuje interdyscyplinarne czasopismo ALBO albo. Problemy psychologii i kultury.

  Od 1995 roku organizuje spotkania z Czytelnikami ALBO albo – interdyscyplinarne konferencje – Forum Inspiracji Jungowskich.
  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Polska, Rzeczpospolita Polska – państwo unitarne w Europie Środkowej, położone między Morzem Bałtyckim na północy a Sudetami i Karpatami na południu, w dorzeczu Wisły i Odry. Powierzchnia administracyjna Polski wynosi 312 679 km², co daje jej 70. miejsce na świecie i dziewiąte w Europie. Zamieszkana przez ponad 38,5 miliona ludzi, zajmuje pod względem liczby ludności 34. miejsce na świecie, a szóste w Unii Europejskiej.
  Kultura (z łac. colere = „uprawa, dbać, pielęgnować, kształcenie”) – termin ten jest wieloznaczny, pochodzi od łac. cultus agri („uprawa roli”), interpretuje się go w wieloraki sposób przez przedstawicieli różnych nauk. Kulturę można określić jako ogół wytworów ludzi, zarówno materialnych, jak i niematerialnych: duchowych, symbolicznych (takich jak wzory myślenia i zachowania).
  Zenon Waldemar Dudek (ur. 1957) – psychiatra i psychoterapeuta, autor publikacji z zakresu psychologii analitycznej Junga, psychologii kultury i psychologii marzeń sennych. Organizator ogólnopolskiego Forum Inspiracji Jungowskich. Właściciel wydawnictwa ENETEIA. Założyciel i redaktor naczelny kwartalnika ALBO albo. Problemy psychologii i kultury.
  Jerzy Tomasz Bąbel (ur. 1947) – polski badacz zajmujący się archeologią pradziejową, doktor archeologii, historyk wierzeń przedchrześcijańskich praindoeuropejskich plemion Europy Środkowej i Azji. Pionier nowego w archeologii polskiej kierunku badań - archeologii narkotyków i środków psychoaktywnych. W swoich pracach, z racji wykraczania poza tradycyjne ramy archeologii odwołuje się do teorii i prac autorów z różnych dziedzin, w tym teorii psychologicznych jak archetypy Carla Gustava Junga oraz badań z zakresu psychologii transpersonalnej, próbując z ich pomocą lepiej opisać zjawiska zachodzące w ramach dawnych kultur. Obronił rozprawę doktorską w Instytucie Historii Kultury Materialnej PAN w Warszawie w 1988 roku. W latach 1971-2000 pracował w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie, a później, w latach 2000-2008 w Muzeum Historyczno-Archeologicznym w Ostrowcu Świętokrzyskim, gdzie pełnił obowiązki dyrektora i zastępcy dyrektora Rezerwatu Archeologiczno-Przyrodniczego Krzemionki Opatowskie. Brał udział i kierował licznymi pracami archeologicznymi w Polsce i za granicą. Uczestniczył w międzynarodowych ekspedycjach wykopaliskowych w Bułgarii, Finlandii, USA, Tadżykistanie i Turkmenistanie. Kustosz dyplomowany, obecnie na emeryturze. Autor około dwustu prac naukowych i popularnonaukowych. W ramach Wydawnictwa ENETEIA w marcu 2009 r. wydał książkę pt. Reinkarnacja. Z dziejów wierzeń przedchrześcijańskiej Europy, w której wychodzi z nowatorską tezą, iż idee reinkarnacji, kojarzone współcześnie z religiami wschodu wcale nie były obce dawnym mieszkańcom Europy. Jest to pierwsza pozycja z docelowo trzytomowego cyklu, dotyczącego kultury przedchrześcijańskiej Europy (kolejne przygotowywane tomy to: Inicjacje i Halucynogeny).
  Carl Gustav Jung (ur. 26 lipca 1875 w Kesswil w Szwajcarii, zm. 6 czerwca 1961 w Zurychu) – szwajcarski psychiatra i psycholog. Był twórcą psychologii głębi, na bazie której stworzył własną koncepcję nazywaną psychologią analityczną (stanowiącą częściową krytykę psychoanalizy). Wprowadził pojęcia nieświadomości zbiorowej, synchroniczności oraz archetypu, które odegrały także wielką rolę w naukach o kulturze.
  Psychoterapia (od stgr. ψυχή psyche = dusza i therapein = leczyć) – zbiór technik leczących lub pomagających leczyć rozmaite schorzenia i problemy natury psychologicznej. Wspólną cechą wszystkich tych technik jest kontakt międzyludzki, w odróżnieniu od leczenia czysto medycznego.
  Religia – system wierzeń i praktyk, określający relację pomiędzy różnie pojmowaną sferą sacrum (świętością) i sferą boską, a określonym społeczeństwem, grupą lub jednostką. Manifestuje się ona w wymiarze doktrynalnym (doktryna, wiara), w czynnościach religijnych (np. kult czy rytuały), w sferze społeczno-organizacyjnej (wspólnota religijna, np. Kościół) i w sferze duchowości indywidualnej (m.in. mistyka).

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.03 sek.