• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ELIXIR

  Przeczytaj także...
  Express Elixir – system rozliczeń płatności natychmiastowych w złotych, opracowany i wdrożony przez KIR w 2012 r. Umożliwia realizację przelewu pomiędzy rachunkami prowadzonymi w różnych bankach, będących uczestnikami systemu, w czasie liczonym w sekundach, w trybie 24 h/ dobę i 7 dni w tygodniu. Środki do rozliczania płatności w systemie Express Elixir utrzymywane są na rachunku powierniczym prowadzonym na potrzeby tego systemu przez Narodowy Bank Polski, który cyklicznie prezentuje statystyki systemu. Tabela dostępności Express Elixir jest opublikowana na stronie internetowej systemu.Zakład Ubezpieczeń Społecznych (oficjalny skrót: ZUS) – państwowa instytucja publicznoprawna realizująca zadania z zakresu ubezpieczeń społecznych w Polsce.
  Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A. (KIR) – instytucja pośrednicząca w rozliczeniach między bankami. Funkcjonuje w oparciu o prawo bankowe i kodeks spółek handlowych. KIR została powołana w 1991 r. z inicjatywy 16 największych banków polskich, a także Narodowego Banku Polskiego oraz Związku Banków Polskich. Oferuje szereg usług, które kieruje przede wszystkim do instytucji bankowych, finansowych, dużych przedsiębiorstw z sektora telekomunikacyjnego i energetycznego, firm działających w obszarze e-commerce oraz administracji państwowej. KIR odpowiada za prawidłowość rozliczeń niemal wszystkich przelewów międzybankowych wykonywanych w Polsce.
  Logo Elixir

  Elixir – elektroniczny system rozliczeń międzybankowych w złotych. Opracowany i obsługiwany przez KIR. Od 1994 r. umożliwia realizację przelewów, poleceń zapłaty oraz czeków. Kluczowy dla funkcjonowania polskiego sektora bankowego, posiadający status systemowo ważnego systemu płatności (Systemically Important Payment System). W dni robocze w systemie Elixir odbywają się trzy sesje rozliczeniowe, co pozwala na przekazywanie środków pomiędzy rachunkami w różnych bankach w ciągu kilku godzin. Statystyki systemu Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.

  Narodowy Bank Polski (NBP) – polski bank centralny z siedzibą w Warszawie. Podstawowym celem działalności NBP jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, przy jednoczesnym wspieraniu polityki gospodarczej Rządu, o ile nie ogranicza to podstawowego celu NBP.Czek – pisemne zlecenie bezwzględnego wypłacenia określonej kwoty, wydane bankowi przez posiadacza rachunku bankowego. Podstawą prawną funkcjonowania czeków w Polsce jest ustawa Prawo czekowe z 1936 r.

  Komunikaty płatnicze obsługiwane przez system Elixir:

 • polecenia przelewu i wpłaty gotówkowe
 • komunikaty do obsługi składek ZUS
 • komunikaty do obsługi płatności podatkowych
 • polecenia zapłaty
 • Gospodarcze Obciążenia Bezpośrednie (GOBI)
 • czeki
 • zwroty
 • Harmonogram sesji Elixir[]

  Komunikaty między uczestnikami systemu wymieniane według następującego harmonogramu:

  Euro Elixir – system rozliczeń międzybankowych, który od 2005 r. umożliwia dokonywanie przelewów w euro w relacjach krajowych i międzynarodowych. Uruchomiony i obsługiwany przez KIR, funkcjonuje w ramach zintegrowanej infrastruktury Jednolitego Obszaru Płatności w Euro (Single Euro Payments Area – SEPA). Przelewy w euro są przesyłane między bankami zgodnie z jednolitymi standardami Unii Europejskiej. Statystyki systemu Euro Elixir cyklicznie prezentuje Narodowy Bank Polski.Polecenie przelewu – jedna z form pieniężnych rozliczeń bezgotówkowych. Polega na wydaniu bankowi lub na poczcie dyspozycji przekazania określonej kwoty z rachunku bankowego płatnika na wskazany przez niego inny rachunek bankowy.

  Sesja rozliczeniowa w systemie Elixir to proces przetwarzania zleceń płatniczych – uznaniowych i obciążeniowych w złotych, polegający na ustaleniu wzajemnych zobowiązań i należności banków, będących uczestnikami systemu Elixir, zakończony rozrachunkiem w NBP. Sesje rozliczeniowe odbywają się w dni robocze o stałych porach: 9:30, 13:30 i 16:00. Wyjątkiem w harmonogramie sesji są 24 i 31 grudnia, kiedy, o ile są to dni robocze, przeprowadzane są dwie sesje rozliczeniowe.

  Język polski (polszczyzna) – język naturalny należący do grupy zachodniosłowiańskich (do których należą również czeski, słowacki, kaszubski, dolnołużycki, górnołużycki i wymarły połabski), stanowiących część rodziny indoeuropejskiej.Polecenie zapłaty – bezgotówkowa forma rozliczeń bankowych. Polega na automatycznym wykonywaniu przelewu z konta dłużnika na konto wierzyciela (np. stałego usługodawcy) na podstawie poleceń zapłaty przekazywanych bankowi dłużnika przez wierzyciela oraz zgody wierzyciela na takie przelewy składanej u dłużnika lub bezpośrednio w banku.

  Zobacz też[]

 • System Euro Elixir
 • System Express Elixir
 • Przypisy

  Bibliografia[]

 • Strona systemu Elixir (pol.). kir.pl. [dostęp 2016-02-03].
 • Statystyki systemów rozliczeniowych KIR we wrześniu 2016 r. (pol.). inwestycje.pl. [dostęp 2016-10-06].
 • (window.RLQ=window.RLQ||).push(function(){mw.log.warn("Gadget \"edit-summary-warning\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"wikibugs\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"ReferenceTooltips\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");mw.log.warn("Gadget \"main-page\" styles loaded twice. Migrate to type=general. See \u003Chttps://phabricator.wikimedia.org/T42284\u003E.");});
  Bank – osoba prawna wykonująca działalność gospodarczą, polegającą na przyjmowaniu depozytów, udzielaniu kredytów, wydawaniu instrumentów pieniądza elektronicznego oraz innych czynności, określonych przepisami ustawy Prawo bankowe i wymienionych w statucie banku. Banki należą do tak zwanych instytucji zaufania publicznego.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.016 sek.