• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ECU

  Przeczytaj także...
  Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW) – jeden z elementów współpracy w ramach Unii Europejskiej, ustanowiony w grudniu 1991 roku Traktatem z Maastricht. Jej głównym przedsięwzięciem jest utworzenie wspólnej waluty europejskiej euro oraz przeniesienie polityki pieniężnej na szczebel wspólnotowy.Peseta – dawna waluta hiszpańska obowiązująca również w (wraz z frankiem francuskim) Andorze. Została zastąpiona przez euro w 2002 r. Dzieliła się na 100 centimos.
  Wspólnota Europejska, WE (fr. Communauté Européenne, CE; ang. European Community, EC) – powołana do życia 1 stycznia 1958 na mocy traktatów rzymskich jako Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG), a istniejąca do 30 listopada 2009 historyczna organizacja ponadnarodowa. Pierwszy filar Unii Europejskiej wraz z Europejską Wspólnotą Energii Atomowej (Euratom), a do 2002 również z Europejską Wspólnotą Węgla i Stali. W 1992 na podstawie traktatu z Maastricht zmieniono nazwę EWG na Wspólnota Europejska, miał to być wyraz pragnienia państw narodowych rozszerzenia współpracy na obszary inne niż tylko gospodarka.

  ECU (ang. European Currency Unit) – jednostka rozliczeniowa w Europejskim Systemie Monetarnym używana w latach 1979–1998; pełniła ponadto funkcję składnika rezerw walutowych w krajach Unii Europejskiej. Symbol waluty według normy ISO 4217 brzmiał: XEU. Określenie ECU było nie tylko skrótem od angielskiego European Currency Unit, ale też nawiązywało do wyrazu écu, oznaczającego starą francuską monetę. Symbol waluty ₠ (zgodnie ze standardem Unicode: U+20A0 EURO-CURRENCY SIGN) to stylizowane C oraz E, które są pierwszymi literami nazwy European Community (pol. Wspólnota Europejska).

  Frank luksemburski − jednostka monetarna Luksemburga, będąca w obiegu w latach 1854-2002, zastąpiona przez euro. 1 frank luksemburski był równy 100 centymom.Bilateralizm (ang. Bilateral economic relations) oznacza wzajemną, obustronną, a często jednoczesną realizację zobowiązań dwóch państw lub organizacji międzynarodowych względem siebie. Zobowiązania te realizowane są w myśl wcześniej ustalonych umów dwustronnych pomiędzy zainteresowanymi krajami.

  W 1981 roku zastąpiła Europejską Jednostkę Rozrachunkową (EUA).

  1 stycznia 1999 zastąpiona przez euro w relacji 1 ECU = 1 EUR. Nigdy nie była pieniądzem i nie przyjmowała postaci materialnej. Była konstrukcją prawno-finansową, umożliwiającą rozliczanie się w handlu międzynarodowym.

  ECU miała służyć jako:

  Europejski System Walutowy – porozumienie zawarte przez kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską w 1979 roku w celu zawężenia pasma wahań między ich własnymi walutami. Najpierw został stworzony tzw. wąż walutowy, a następnie w wyniku rozwoju systemu międzynarodowych płynnych kursów walutowych postanowiono wprowadzić dalsze regulacje i ustanowiono Europejski System Walutowy (ESW), oparty na stałych kursach walutowych.Funt szterling (ang. pound sterling, £), nieoficjalna nazwa funt brytyjski, symbol międzynarodowy GBP – oficjalna jednostka monetarna w Wielkiej Brytanii.
 • podstawa funkcjonowania symetrycznego mechanizmu wahań,
 • instrument spłaty pożyczek między bankami centralnymi w ramach Europejskiego Systemu Walutowego,
 • środek obrachunkowy i płatniczy w operacjach międzynarodowych,
 • waluta rezerwowa.
 • Traktat z Maastricht zatwierdził stały udział poszczególnych walut w koszyku:

  Drachma (grec. Δραχμή) – moneta od starożytności do czasów współczesnych bita w Grecji, a poza nią, w okresie starożytnym w Kartaginie i Azji Zachodniej, przeważnie srebrna. Bito również wielokrotności drachmy.Euro, ευρώ, евро (znak: €, kod ISO 4217: EUR) – nazwa przyjęta na posiedzeniu w Madrycie w grudniu 1995 roku – wspólna waluta europejska wprowadzona w miejsce walut krajowych. W formie gotówkowej została wprowadzona w obieg 1 stycznia 2002 r.
 • 33,2% marka niemiecka,
 • 20,7% frank francuski,
 • 10,4% gulden holenderski,
 • 10,3% funt brytyjski,
 • 8,5% frank belgijski,
 • 7,3% lir włoski,
 • 4,3% peseta hiszpańska,
 • 2,7% korona duńska,
 • 1,0% funt irlandzki,
 • 0,7% escudo portugalskie,
 • 0,5% drachma grecka,
 • 0,3% frank luksemburski.
 • Waluty krajów, które przystąpiły do Unii Europejskiej w 1995 roku – Austria, Finlandia, Szwecja – nie znalazły się w koszyku walutowym. Różnica między wartością ECU, wyliczoną zgodnie z kursami centralnymi, a wartością wyliczoną zgodnie z kursami rynkowymi jest wskaźnikiem dywergencji wartości tych walut, w stosunku do kursu centralnego. Ecu uwzględnia różnice w kursach rynkowych i kursach centralnych wszystkich walut, dlatego jest uznawany za lepszy wskaźnik dywergencji, niż różnice między kursami bilateralnymi.

  Europejska Jednostka Rozrachunkowa (ang. European Unit of Account, EUA) – ustanowiona w 1975 roku jednostka rozrachunkowa oparta na koszyku walut krajowych państw członkowskich Wspólnot Europejskich.Dywergencja (albo rozbieżność, źródłowość) pola wektorowego - operator różniczkowy przyporządkowujący trójwymiarowemu polu wektorowemu pole skalarne będące formalnym iloczynem skalarnym operatora nabla z polem. Operator dywergencji pojawia się w sposób naturalny w kontekście całkowania form zewnętrznych w przestrzeni trójwymiarowej (zob. twierdzenie Gaussa-Ostrogradskiego nazywane czasem twierdzeniem o dywergencji), a więc ma szereg konkretnych interpretacji fizycznych, związanych np. z mechaniką płynów.

  Bibliografia[]

 • N. Acocella, „Zasady polityki gospodarczej”, Warszawa 2002
 • Begg D., Fischer S., Dornbusch R., „Makroekonomia”, Warszawa 2003
 • Karol Janowski: „Współpraca kursowa w EWG i UE: 1957–1999”, UniaEuropejska.org (dostęp 19 stycznia 2011)
 • Kurs walutowy – cena danej waluty wyrażona w innej walucie. Miejscem transakcji, na którym przedmiotem są waluty krajowe jest rynek walutowy; sprzedaje się jedną walutę w zamian za inną. Mowa jest o rynku, aby podkreślić, że występuje na nim: podaż, popyt i cena. Na ogół o relacjach wymiany walut, czyli o kursach walut, decyduje podstawowe prawo rynku tworzące kurs (cenę) równowagi przy zrównaniu popytu z podażą danej waluty.Unicode – komputerowy zestaw znaków mający w zamierzeniu obejmować wszystkie pisma używane na świecie. Definiują go dwa standardy – Unicode oraz ISO 10646. Znaki obu standardów są identyczne. Standardy te różnią się w drobnych kwestiach, m.in. Unicode określa sposób składu.  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Frank francuski (fr. franc) – francuska moneta, jednostka obrachunkowa i jednostka monetarna będąca w obiegu do 2002 r. (kod walutowy według ISO 4217: FRF).
  Koszyk walutowy, (ang. monetary basket), termin międzynarodowy - system ustalania w Międzynarodowym Funduszu Walutowym wartości międzynarodowej jednostki walutowej SDR od 1 lipca 1974, kiedy przyjęto zasadę, że wartość tę określać będzie nie jak poprzednio amerykański dolar, lecz koszyk walut 16 krajów, z których każdy ma udział w handlu światowym nie mniejszy niż jeden procent. Z tym, że udział poszczególnych walut w “koszyku” uzależniony jest od wagi odnośnej waluty w międzynarodowych transakcjach finansowych.
  Frank belgijski – waluta używana w Belgii w latach 1832-2002. Dzieliła się na 100 centymów. Została zastąpiona przez euro. Kurs wymiany wynosił 1 euro – 40,3399 franków. W obiegu znajdowały się:
  ISO 4217 – międzynarodowy standard zawierający trzyliterowe kody oraz nazwy walut, przyjęty przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO).
  Bank centralny – instytucja odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego. Zazwyczaj działa jako jednostka państwowa, bądź podporządkowana państwu.
  Kontrola autorytatywna – w terminologii bibliotekoznawczej określenie procedur zapewniających utrzymanie w sposób konsekwentny haseł (nazw, ujednoliconych tytułów, tytułów serii i haseł przedmiotowych) w katalogach bibliotecznych przez zastosowanie wykazu autorytatywnego zwanego kartoteką wzorcową.
  Gulden holenderski (używano także nazwy floren) – jednostka walutowa Holandii od XVII wieku do 2002 roku. Dzielił się na 100 centów. Zastąpiony przez euro, nadal używany na Arubie i Antylach Holenderskich.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.017 sek.