• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • ECMAScript

  Przeczytaj także...
  Graficzny interfejs użytkownika, środowisko graficzne (ang. Graphical User Interface, GUI) – ogólne określenie sposobu prezentacji informacji przez komputer oraz interakcji z użytkownikiem, polegające na rysowaniu i obsługiwaniu widżetów.Konstruktor w programowaniu obiektowym to specjalna metoda danej klasy, wywoływana podczas tworzenia jej instancji. Zadaniem konstruktora jest zainicjowanie obiektu, a w niektórych językach programowania także utworzenie obiektu.
  PHP – obiektowy język programowania zaprojektowany do generowania stron internetowych i budowania aplikacji webowych w czasie rzeczywistym.

  ECMAScript – stworzona przez ECMA ustandaryzowana specyfikacja skryptowego języka programowania, której najbardziej znane implementacje to JavaScript, JScript i ActionScript. Specyfikacja ta oznaczona jest jako ECMA-262 i ISO/IEC 16262.

  ECMA-262 definiuje samą semantykę języka oraz niektóre podstawowe typy danych (String, Boolean, Number, Object itp.) i obiekty (np. Math, Array). Elementy takie jak model dokumentu lub specjalistyczne funkcje wejścia-wyjścia, obsługi GUI itp. nie wchodzą w skład specyfikacji ECMAScript, definiowane są przez inne standardy (W3C DOM) lub samych autorów konkretnych implementacji.

  TC39 – komisja, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich głównych przeglądarek internetowych. Celem komisji jest standaryzacja języka ECMAScript, czyli standardu Ecma262, którego głównym przedstawicielem jest język JavaScript. Od roku 2015, kiedy to powstała wersja ES6, głównym jej celem jest dodawanie nowych funkcjonalności do specyfikacji. Notatki z posiedzeń komitetu są dostępne online. World Wide Web Consortium, w skrócie W3C, to organizacja, która zajmuje się ustanawianiem standardów pisania i przesyłu stron WWW. Została założona 1 października 1994 roku przez Tima Berners-Lee, twórcę WWW oraz autora pierwszej przeglądarki internetowej i serwera WWW.

  Standard jest cały czas uaktualniany. Od roku 2015, powstaje nowa wersja, którą zajmuje się komisja TC39, w skład której wchodzą przedstawiciele wszystkich głównych przeglądarek internetowych.

  Zaraz po powstaniu ES6 (6 lat od wersji ES5), TC39 zdecydowała się na zmianę nazewnictwa kolejnych wersji standardu. I tak wersja ES6, została nazwana ES2015. Kolejne to ES2017, ES2018 itd. Są to oficjalne nazwy wersji.

  Zob. JavaScript by uzyskać więcej informacji na temat różnic między teoretyczną specyfikacją ECMAScript a jej faktycznymi implementacjami.

  Ecma International (ang. European association for standardizing information and communication systems - Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Standaryzacji Systemów Informacyjnych i Komunikacyjnych; dawniej ang. European Computer Manufacturers Association – Europejskie Stowarzyszenie Producentów Komputerów) – powstało w 1961 roku, by ustandaryzować systemy informatyczne w Europie. Członkowie ECMA to firmy produkujące, sprzedające lub rozwijające systemy informatyczne i telekomunikacyjne w Europie.JavaScript, JS – skryptowy język programowania, stworzony przez firmę Netscape, najczęściej stosowany na stronach internetowych. Pod koniec lat 90. XX wieku organizacja ECMA wydała na podstawie JavaScriptu standard języka skryptowego o nazwie ECMAScript. Głównym autorem JavaScriptu jest Brendan Eich.

  Podstawowe elementy składni wersji 3[ | edytuj kod]

  Komentarze[ | edytuj kod]

  Komentarze w skryptach ECMAScriptu umieszcza się w sposób identyczny jak w C++. Komentarz blokowy umieszcza się między sekwencją znaków /* a */, komentarz liniowy rozpoczyna się sekwencją // a kończy znakiem końca linii:

  Tablica asocjacyjna (tablica skojarzeniowa, mapa, słownik, ang. associative array, map, dictionary) – nazwa dla powszechnie stosowanego w informatyce abstrakcyjnego typu danych, który przechowuje pary (unikatowy klucz, wartość) i umożliwia dostęp do wartości poprzez podanie klucza.Instrukcja wiążąca to instrukcja w danym języku programowania służąca uproszczeniu zapisu odwołań do pól rekordu ( struktury) lub pól i metod obiektu.
  /* To jest komentarz
   blokowy. Zajmuje on
   kilka linii */
  
  // to jest komentarz liniowy
  

  Zmienne[ | edytuj kod]

  Zmienne są typowane dynamicznie. Definiowanie zmiennej polega na zwykłym przypisaniu jej wartości lub skorzystaniu z instrukcji var. Zmienne zdefiniowane poza funkcjami są dostępne w zasięgu globalnym (widoczne dla całego skryptu).

  Garbage collection (zbieranie nieużytków, odśmiecanie) – jedna z metod automatycznego zarządzania dynamicznie przydzieloną pamięcią, w której za proces jej zwalniania odpowiedzialny jest nie programista, lecz programowy zarządca nazwany garbage collector. Pierwsza metoda odśmiecania została opracowana w 1959 roku przez Johna McCarthy’ego w celu rozwiązania problemu ręcznego zarządzania pamięcią w Lispie. Mechanizm ten następnie został szeroko rozpowszechniony i jest wykorzystywany w wielu wysokopoziomowych językach programowania, takich jak: Smalltalk, Python, Ruby, Java, C# czy D.Język programowania – zbiór zasad określających, kiedy ciąg symboli tworzy program komputerowy oraz jakie obliczenia opisuje.

  Tryb ścisły (strict mode) w ECMAScript 5 uniemożliwia przypisanie wartości do niezdefiniowanej zmiennej.

  Instrukcje sterujące[ | edytuj kod]

  Podstawowe instrukcje są identyczne z instrukcjami znanymi z języków Java i C++.

  Instrukcja if[ | edytuj kod]

  if (warunki) {
    instrukcje;
  } else {
    instrukcje;
  }
  

  Pętla while[ | edytuj kod]

  while (warunki) {
    instrukcje;
  }
  

  Pętla do...while[ | edytuj kod]

  do {
    instrukcje
  } while (warunki);
  

  Pętla for[ | edytuj kod]

  for ([instrukcje - początkowe];[warunki];[instrukcje - krokowe]) {
    instrukcje - środkowe;
  }
  

  Pętla for...in oraz for...of[ | edytuj kod]

  Pętla ta przechodzi przez wszystkie pola danego obiektu (w tym elementy tablicy):

  Obiektowy model dokumentu (Document Object Model, DOM) – sposób reprezentacji złożonych dokumentów XML i HTML w postaci modelu obiektowego. Model ten jest niezależny od platformy i języka programowania.C – imperatywny, strukturalny język programowania wysokiego poziomu stworzony na początku lat siedemdziesiątych XX w. przez Dennisa Ritchiego do programowania systemów operacyjnych i innych zadań niskiego poziomu.
  for (let własność in obiekt) {
    instrukcje;
  }
  

  Kolejność przechodzenia nie jest zdefiniowana w standardzie języka.

  Pętla ta przechodzi przez wszystkie indeksy tablicy, pomijając właściwości nonenumerable:

  for (let własność of obiekt) {
    instrukcje;
  }
  

  Jest to instrukcja, która nie występuje w Javie (stosowny odpowiednik pojawił się dopiero w wersji JDK 1.5) natomiast jest dostępna w Borland Delphi 2005. W PHP5 jej odpowiednikiem jest instrukcja foreach. W C++ można ją spotkać w trzech odmianach:

  Obiekt to podstawowe pojęcie wchodzące w skład paradygmatu programowania obiektowego w analizie i projektowaniu oprogramowania oraz w programowaniu.Definicja intuicyjna: Java (wym. „dżawa”) to język programowania. Programy napisane w Javie można uruchamiać na wielu urządzeniach, takich jak telefony komórkowe lub komputery oraz pod różnymi systemami operacyjnymi, przy użyciu Wirtualnej maszyny Javy, która musi być w danym środowisku zainstalowana.
 • jako funkcję for_each wykorzystując funktor. Warto również zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania for_each z bibliotekami boost::bind oraz boost::lambda
 • jako konstrukcję BOOST_FOREACH z biblioteki boost
 • jako pętla for bazująca na zasięgu (range-based for) wprowadzona w standardzie C++11.
 • Instrukcja switch[ | edytuj kod]

  Analogicznie jak w C, C++, PHP i Javie.

  JScript – język skryptowy opracowany przez firmę Microsoft. JScript jest rozszerzoną implementacją języka ECMAScript (ECMA262) – międzynarodowego standardu opartego na języku JavaScript firmy Netscape. Jest interpretowany przez przeglądarkę Internet Explorer i Windows Scripting Host. Najnowszą wersją języka jest JScript .NET.ActionScript – oparty na ECMAScripcie obiektowy język programowania, używany w Adobe Flash do sterowania animacjami oraz w Adobe Flex do tworzenia Rich Internet Application.
  switch (wyrażenie) {
    case wartość1:
      instrukcje;
      break;
    case wartość2:
      instrukcje;
      break;
    default:
      instrukcje;
      break;
  }
  

  Obiekty[ | edytuj kod]

  W ECMAScripcie istnieją obiekty i typy prymitywne. Możliwe jest jednak użycie metod z odpowiedniej otoczki - w razie potrzeby dynamicznie jest tworzona otoczka odpowiedniego typu (np. String), która od razu po wykorzystaniu jest usuwana. Podstawowym obiektem jest Object. Standard ECMA opisuje także obiekty Array (tablica), String (ciąg znaków), Number (liczba całkowita lub rzeczywista), Boolean (wartość logiczna), Function (funkcja ECMAScriptu), Date (data) i Math (operacje matematyczne).

  Dostęp do pól i metod[ | edytuj kod]

  Obiekty ECMAScriptu są tablicami asocjacyjnymi. Dostęp do pól obiektów jest możliwy przy użyciu dwóch równoważnych notacji: obiekt.pole i obiekt["pole"].

  Ponieważ metody obiektu (funkcje) są jego polami, także do nich dostęp jest możliwy przy użyciu zarówno notacji z kropką, jak i notacji z nawiasami kwadratowymi. Poniższe dwie linie kodu są zatem równoważne:

  m.metoda1();
  m["metoda1"]();
  

  Obie notacje z nawiasami kwadratowymi zwyczajowo stosuje się jednak przy korzystaniu z tablic powstałych jako obiekt Array.

  Dostęp do pól i metod obiektu ułatwiała instrukcja wiążąca "with". Nie jest ona jednak dozwolona w trybie ścisłym ECMAScript 5. Poniższe konstrukcje są równoważne:

  obiekt.pole1 = wartość;
  obiekt.pole2 = wartość;
  

  i

  with (obiekt) {
    pole1 = wartość;
    pole2 = wartość;
  }
  

  Definiowanie własnego obiektu[ | edytuj kod]

  Aby zdefiniować własny obiekt wystarczy utworzyć funkcję konstruktora:

  // funkcja konstruktora
  function MojObiekt(poleA, poleB) {
    this.poleA = poleA;
    this.poleB = poleB;
  
    this.metoda1 = function() {
      alert("mojObiekt::metoda1()");
    };
  
    this.metoda2 = function() {
      alert("mojObiekt::metoda2()");
    };
  }
  

  Dalsza część opisu mówi o "klasach", mimo że w przypadku ECMAScriptu pojęcie "klasy" jest nieformalne. "Klasa" oznacza tutaj zbiór obiektów utworzonych przy użyciu tego samego konstruktora.

  Aby utworzyć instancję klasy MojObiekt, należy skorzystać z operatora new:

  let m = new MojObiekt(2, 3);
  

  Podobnie jak w Javie, nowe obiekty w ECMAScripcie tworzone są na stercie. W przypadku kiedy do danego obiektu nie istnieje już żadna referencja mechanizm odśmiecania pamięci usuwa dany obiekt z pamięci.

  Funkcje[ | edytuj kod]

  Funkcje w ECMAScripcie definiujemy przy użyciu słowa kluczowego function, a jej argumenty podajemy w nawiasach:

  function dodajDwieLiczby(a, b) {
    return a + b;
  }
  

  Taki sam rezultat otrzymamy za pomocą:

  var dodajDwieLiczby = function(a, b) {
    return a + b;
  }
  

  Funkcje w ECMAScript są obiektami, dzięki czemu istnieje możliwość zapisywania ich do zmiennych oraz stworzenia ich za pomocą konstruktora przyjmującego N argumentów: gdzie N-1 argumentów to argumenty dla funkcji a N to ciało funkcji. Należy pamiętać, że nie jest to zalecany sposób tworzenia funkcji i powinno się to traktować tylko jako ciekawostkę.

  let dodajDwieLiczby = new Function("a", "b", "return a + b;");
  

  Pamiętając ze funkcja jest obiektem, możemy manipulować funkcjami w trakcie trwania skryptu.

  function dodaj(a, b) {
    alert(a + b);
  }
  
  function odejmij(a, b) {
    alert(a - b);
  }
  
  console.log(dodaj.name); // wyświetla "dodaj";
  dodaj.name = odejmij.name;
  console.log(dodaj.name); // wyświetla "odejmij";
  

  Dziedziczenie[ | edytuj kod]

  W implementacjach ECMAScript dziedziczenie realizowane jest przez prototypy. Jeśli chcemy utworzyć klasę Pochodna dziedziczącą po klasie Bazowa, ustawiamy pole Pochodna.prototype na nową instancję klasy Bazowa:

  function Bazowa() {
    this.metodaA = function() {
      alert("Bazowa::A()");
    };
  
    this.metodaB = function() {
      alert("Bazowa::B()");
    };
  }
  
  function Pochodna() {
    // metodaB nadpisuje odpowiednią metodę z klasy Bazowa:
    this.metodaB = function() {
      alert("Pochodna::B()");
    };
  }
  Pochodna.prototype = new Bazowa();
  
  x = new Bazowa();
  y = new Pochodna();
  
  x.metodaA(); // wyświetla: "Bazowa::A()"
  y.metodaA(); // wyświetla: "Bazowa::A()"
  x.metodaB(); // wyświetla: "Bazowa::B()"
  y.metodaB(); // wyświetla: "Pochodna::B()"
  

  Istnieją inne sposoby na uzyskanie dziedziczenia w ECMAScripcie. Osoby przyzwyczajone do Javy lub C++ mogą zmodyfikować prototyp obiektu Object w następujący sposób:

  Object.prototype.extends = function(supClass) {
    tempObj = new supClass();
    for (let property in tempObj) {
      this[property] = tempObj[property];
    }
  };
  

  by później w funkcjach konstruktora korzystać z metody extends(), rozwiązującej szybko problem dziedziczenia. Oto przykład:

  function Bazowa() {
    this.value = 5;
  
    this.metoda1 = function() {
      alert("Bazowa::metoda1() " + this.value);
    };
  
    this.metoda2 = function() {
      alert("Bazowa::metoda2()");
    };
  }
  
  function Pochodna() {
    this.extends(Bazowa);
  
    this.metoda1 = function() {
      alert("Pochodna::metoda1() " + this.value);
    };
  }
  

  Ważne tylko, żeby extends() wywoływać jako pierwszą instrukcję w konstruktorze.

  Obsługa wyjątków[ | edytuj kod]

  Do obsługi wyjątków w ECMAScripcie wykorzystywana jest "klasa" Error, odpowiadająca znanej z Javy klasie Exception.

  Aby wyrzucić nowy wyjątek, należy skorzystać z instrukcji throw:

  function zrobCos() {
    throw new Error("Komunikat wyjątku");
  }
  

  Aby obsłużyć wyjątek, należy zastosować konstrukcję try...catch...finally (przy czym finally jest opcjonalne):

  try {
    zrobCos();
  } catch (wyjatek) {
    alert("Nastąpił wyjątek: " + wyjatek.toString());
  } finally {
    posprzataj();
  }
  
  // ...
  
  throw("nastapil blad");
  

  Linki zewnętrzne[ | edytuj kod]

 • Standard ECMA-262
 • Implementacja ECMAScript firmy Digital Mars - DMDScript
 • Przypisy[ | edytuj kod]

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.026 sek.