• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Dziekan - szkoła wyższa

  Przeczytaj także...
  Statut uczelni – dokuument określający sprawy związane z funkcjonowaniem uczelni nieuregulowane w ustawie o szkolnictwie wyższym.Kierownik jednostki - zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (art.3, ust.1 pkt.6) - członek zarządu lub innego organu zarządzającego, a jeżeli organ jest wieloosobowy – członkowie tego organu, powołani do pełnienia tej funkcji zgodnie z postanowieniami umowy spółki, statutu lub innymi obowiązującymi jednostkę przepisami prawa. Wyłączeniu podlegają pełnomocnicy ustanowieni przez jednostkę.
  Podstawowa jednostka organizacyjna uczelniwydział lub inna jednostka organizacyjna uczelni określona w statucie, prowadząca co najmniej jeden kierunek studiów lub studia doktoranckie lub badania w co najmniej w jednej dyscyplinie naukowej.

  Dziekankierownik wydziału uczelni, jednoosobowy organ szkoły wyższej, jako kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni. W uczelni publicznej dziekan wydziału i prodziekani pochodzą z wyboru, którego tryb określa statut uczelni. Ich kadencja trwa cztery lata i nie mogą być wybrani na więcej niż dwie następujące po sobie kadencje.

  Prodziekan – zastępca dziekana, czyli kierownika wydziału szkoły wyższej. Z reguły zastępuje dziekana w konkretnych sprawach dotyczących wydziału stąd przy tytule prodziekana znajduje się określenie np.:

  Kompetencje ustawowe dziekana[]

 • Przewodniczenie radzie wydziału,
 • wnioskowanie o dokonanie oceny nauczyciela akademickiego zatrudnionego na danym wydziale,
 • powoływanie komisji rekrutacyjnych (jeśli statut danej uczelni tak stanowi),
 • wyrażanie zgody na przeniesienie studenta z innej uczelni,
 • przyznawanie studentom świadczeń pomocy materialnej (jeśli uprawnienie to nie zostało przekazane komisjom stypendialnym),
 • powoływanie oraz sprawowanie nadzoru nad komisjami stypendialnymi,
 • podejmowanie decyzji w sprawie skreślenia studenta z listy studentów.
 • Kompetencje statutowe dziekana[]

  Zgodnie z art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym kompetencje kierownika podstawowej jednostki organizacyjnej uczelni (dziekana) określa statut. W praktyce statutowej uczelni możemy spotkać następujące zapisy dotyczące kompetencji dziekana:

 • kierowanie działalnością wydziału,
 • reprezentowanie wydziału na zewnątrz,
 • powoływanie kierowników jednostek organizacyjnych wydziału,
 • ustalanie szczegółowego zakresu i wymiaru obowiązków nauczyciela akademickiego zatrudnionego na danym wydziale,
 • zapewnienie prawidłowej organizacji toku studiów,
 • podejmowanie decyzji w sprawach studenckich, wynikających z regulaminu studiów (np. zaliczenie semestru, dopuszczenie do egzaminu dyplomowego, udzielenie urlopu dziekańskiego),
 • kierowanie gospodarką finansową wydziału.
 • dla realizacji swych zadań dziekan może wydawać zarządzenia i instrukcje oraz żądać wyjaśnień od wszystkich pracowników, doktorantów i studentów wydziału, a także powoływać stałe i doraźne komisje oraz pełnomocników, informując o tym radę wydziału.
 • Przypisy

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r.- Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572)  w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.012 sek.