• Artykuły
 • Forum
 • Ciekawostki
 • Encyklopedia
 • Działania desantowo-szturmowe

  Przeczytaj także...
  6 Brygada Powietrznodesantowa im. gen. bryg. Stanisława Franciszka Sosabowskiego (6 BPD) – związek taktyczny wojsk aeromobilnych Sił Zbrojnych RP, Jednostka Wojskowa 2250.Kawaleria powietrzna - rodzaj wojsk aeromobilnych. Żołnierze kawalerii powietrznej, transportowani są w rejon operacji głównie za pomocą śmigłowców. Aktualnie jedyną polską jednostką tego typu jest 25 Brygada Kawalerii Powietrznej sformowana w roku 1999.
  Most – rodzaj przeprawy w postaci budowli inżynierskiej, której konstrukcja pozwala na pokonanie przeszkody wodnej (rzeki, jeziora, zatoki, morskiej cieśniny itp.)

  Działania desantowo-szturmowe (inaczej działania powietrzno-szturmowe) – integralna część walki lądowej. Wojska przeznaczone do tych działań mogą realizować zadania samodzielnie lub wspólnie z innymi rodzajami wojsk lądowych, w całej strefie odpowiedzialności związku operacyjnego (taktycznego). Realne zagrożenie ich użycia może zmusić przeciwnika do rozproszenia swoich sił, między innymi w celu osłony ważnych urządzeń i kluczowego terenu w rejonach tyłowych (w głębi ugrupowania).

  Desant – operacja taktyczna przeniesienia wojsk na teren przeciwnika, w celu wykonania określonego zadania, najczęściej opanowania terenu przeciwnika lub uchwycenia punktów o istotnym znaczeniu. W zależności od wykorzystanego do tego celu środka transportu wyróżnia się desant morski, lądowy lub powietrzny (szybowcowy, spadochronowy lub śmigłowcowy).Demonstracja (łac. demonstratio - wskazanie, inaczej manifestacja) – wystąpienie zbiorowe, zgromadzenie, mające na celu wyrażenie protestującej przeciw czemuś lub popierającej coś części opinii publicznej. Jest to publiczne okazywanie uczuć, postawy wobec czegoś lub kogoś przez jednostkę lub grupę.

  Wojska desantowo-szturmowe (kawaleria powietrzna) umożliwiają dowódcom szybką reakcję na zaistniałą sytuację w całym rejonie (obszarze) odpowiedzialności. Ich użycie może stanowić ważny element walki o uchwycenie i utrzymanie inicjatywy (swobody działania). Wojska te są przydatne również do spełnienia roli wysoce manewrowego powietrznego odwodu.

  Wojska lądowe – rodzaj sił zbrojnych przeznaczony do wykonywania zadań operacyjnych przede wszystkim na obszarach lądowych.Wojska Specjalne (WS) – jeden z czterech rodzajów sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej obok Wojsk Lądowych, Sił Powietrznych i Marynarki Wojennej.

  Działania desantowo-szturmowe prowadzone są zwykle w rejonach nie bronionych lub słabo bronionych. W wyjątkowych sytuacjach mogą one być prowadzone w rejonach zajętych przez przeciwnika, jednakże pod warunkiem posiadania potencjalnych możliwości jego rozbicia (zniszczenia, obezwładnienia) i przewagi w powietrzu. Mogą być one prowadzone we wszystkich rodzajach działań bojowych wojsk lądowych.

  Siły i środki - stan osobowy (żołnierze) związków (operacyjnych, taktycznych), oddziałów i pododdziałów wszystkich rodzajów sił zbrojnych i wojsk wraz z uzbrojeniem, sprzętem technicznym i wyposażeniem.Atak - etap działań taktycznych wojsk lądowych, lotnictwa, sił specjalnych i marynarki wojennej, polegający na gwałtownym uderzeniu na przeciwnika i szybkim, połączonym z umiejętnym manewrem i ogniem, posuwaniu się w głąb jego ugrupowania.

  Cele działań[]

 • Opanowanie i utrzymanie kluczowych obiektów terenowych (przełęcze, wąwozy, mosty, przeprawy itp.);
 • Niszczenie ważnych celów (obiektów) w ugrupowaniu przeciwnika;
 • Osłona luk i otwartych skrzydeł w ugrupowaniu własnych wojsk;
 • Zamykanie wyłomów powstałych w obronie na skutek uderzeń przeciwnika;
 • Zwalczanie desantów i innych sił oraz środków przeciwnika, prowadzących działania w głębi ugrupowania własnych wojsk;
 • Wzmocnienie okrążonych sił;
 • Prowadzenie rozpoznania;
 • Wprowadzanie w błąd przeciwnika działaniami demonstracyjnymi (mylącymi).
 • Wojska desantowo-szturmowe (kawaleria powietrzna) są zdolne do:

  Działania bojowe – uderzenie na wojska przeciwnika lub odparcie jego uderzeń. Ich rezultatem jest doprowadzenie do rozbicia (obezwładnienia) wojsk przeciwnika oraz opanowanie określonego rejonu lub utrzymanie własnego.Obrona (ang. defence) – zamierzony lub wymuszony rodzaj walki prowadzony po to, aby zapobiec opanowaniu przez wojska przeciwnika terenu i uniemożliwienia mu realizacji zakładanych celów, zadania mu maksymalnych strat, stwarzając w ten sposób warunki do działania zaczepnego.
 • uzyskania zaskoczenia poprzez atakowanie przeciwnika z dowolnego kierunku oraz w rejonach trudno dostępnych;
 • przelotu nad zaporami i omijania pozycji przeciwnika;
 • szybkiego ześrodkowania sił w decydującym miejscu i czasie;
 • rozśrodkowania się w krótkim czasie, w celu zmniejszenia skutków uderzeń przeciwnika;
 • szybkiej reakcji na zaistniałą sytuacje pola walki, również na duże odległości;
 • utrzymania wysokiego tempa działania przez szybkie przenoszenie wysiłku na inny kierunek lub w nowy rejon działania;
 • uniezależnienia się od lądowych linii komunikacyjnych.
 • W Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej działania tego typu mogą prowadzić 6 Brygada Powietrznodesantowa, 25 Brygada Kawalerii Powietrznej oraz Wojska Specjalne.

  Działania powietrznodesantowe – rodzaj działań bojowych charakteryzujący się dużą dynamiką, elastycznością i precyzją działania.Przeciwnik (ang.enemy) – osoba, grupa osób (zorganizowana lub niezorganizowana), wojska lub siły paramilitarne, elementy narodowe lub sojusznicze, które prowadzą w sposób zamierzony wrogie działania wymierzone przeciwko stronie własnej i z którymi należy walczyć z użyciem, w razie konieczności, siły.

  Bibliografia[]

 • "Leksykon wiedzy wojskowej", Wydawnictwo Ministerstwa Obrony Narodowej, Warszawa 1979
 • Stanisław Koziej: Teoria sztuki wojennej. Warszawa: "Bellona", 1993. ISBN 83-11-08264-2.
 • Zobacz też[]

 • Działania powietrznodesantowe • w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

  Warto wiedzieć że... beta

  Odwód - wydzielone siły i środki pozostające w dyspozycji dowódcy nie zaangażowane początkowo w walce. Odwód tworzy się i zachowuje na wypadek konieczności wykonywania działań nieprzewidzianych, które mogą wyniknąć dopiero w toku działań bojowych bądź w celu użycia go w momencie działań rozstrzygających. Jest elementem ugrupowania bojowego.
  Walka - to główna kategoria działań taktycznych, rozumiana jako skupione w czasie i przestrzeni starcie dwóch przeciwstawnych stron w skali taktycznej.
  Stanisław Marian Koziej (ur. 8 lipca 1943 w Glinniku) – generał brygady Wojska Polskiego w stanie spoczynku, profesor nauk wojskowych, były wiceminister obrony narodowej, od 2010 szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego.
  25 Brygada Kawalerii Powietrznej im. Księcia Józefa Poniatowskiego (25 BKPow) – aeromobilny związek taktyczny Wojsk Lądowych.
  Ugrupowanie wojsk - celowe i zgodne z zamiarem przewidywanej lub prowadzonej walki, bitwy i operacji rozmieszczenie pododdziałów, oddziałów i związków taktycznych w ustalonych odstępach i odległościach, frontem w określonym kierunku, zapewniające optymalne wykorzystanie możliwości taktyczno - operacyjnych i bojowych oraz współdziałanie rodzajów wojsk i sił zbrojnych dla osiągnięcia zamierzonych celów i wykonania zadań przy minimalnych stratach własnych.
  Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej – siły i środki wydzielone przez Rzeczpospolitą Polską do zabezpieczenia jej interesów i prowadzenia walki. Siły Zbrojne są podstawowym elementem systemu obronnego państwa, przeznaczonym do skutecznej realizacji polityki bezpieczeństwa i obronnej. Zgodnie z obowiązującą Strategią Bezpieczeństwa Narodowego Rzeczypospolitej Polskiej, Siły Zbrojne RP utrzymują gotowość do realizacji trzech rodzajów misji: zagwarantowanie obrony państwa i przeciwstawienie się agresji, udział w procesie stabilizacji sytuacji międzynarodowej oraz w operacjach reagowania kryzysowego i operacjach humanitarnych, wspieranie bezpieczeństwa wewnętrznego i pomoc społeczeństwu.
  Rozpoznanie – jest produktem wiedzy dotyczącej działalności i możliwości prowadzenia działań przez aktualnego lub potencjalnego przeciwnika, obszaru prowadzenia działań i warunków hydrometeorologicznych.

  Reklama

  Czas generowania strony: 0.067 sek.