• Artykuły
  • Forum
  • Ciekawostki
  • Encyklopedia
  • Dział administracji rządowej    Podstrony: 1 [2] [3] [4]
    Przeczytaj także...
    Komitet Badań Naukowych (KBN) – zgodnie z zapisem ustawy z 12 stycznia 1991 był to naczelny organ administracji rządowej do spraw polityki naukowej i naukowo-technicznej Polski. Ustawa z dnia 8 października 2004 o zasadach finansowania nauki przekazała jego zadania w zakresie finansowania ministrowi właściwemu dla spraw nauki.Prezes Rady Ministrów (potocznie premier) – polityk, osoba kierująca Radą Ministrów w ustroju politycznym Polski. Zwyczajowo Prezes Rady Ministrów nazywany jest premierem. W Polsce występuje w podwójnej roli, jako przewodniczący Rady Ministrów oraz jako odrębny naczelny organ administracji rządowej.

    Dział administracji rządowej – pojęcie wprowadzone art. 149 Konstytucji RP i dookreślone ustawą z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej, mające na celu umożliwienie Prezesowi Rady Ministrów elastycznego kształtowania liczby i kompetencji członków Rady Ministrów, a co za tym idzie wzmocnienie pozycji premiera w rządzie. Ograniczeniem jest ustawowy wymóg, by działami: budżet, finanse publiczne i instytucje finansowe kierował ten sam minister.

    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – najważniejszy akt prawny (ustawa zasadnicza) Rzeczypospolitej Polskiej, uchwalony 2 kwietnia 1997 roku przez Zgromadzenie Narodowe, zatwierdzony w ogólnonarodowym referendum 25 maja 1997 roku. Ogłoszony w Dz. U. z 1997 r. Nr 78, poz. 483, wszedł w życie 17 października 1997. Konstytucja złożona jest z preambuły i 13 rozdziałów, w tym z 243 artykułów.

    Ustawa weszła w życie 1 kwietnia 1999 r. i od tego czasu była wielokrotnie nowelizowana. Początkowo kwestie przyporządkowania działów poszczególnym ministrom regulowały przepisy przejściowe. Rzeczywiste wprowadzenie ustawy nastąpiło w okresie październik–grudzień 1999 r., gdy ogłoszone zostały pierwsze rozporządzenia rządu w sprawie utworzenia ministerstw oraz rozporządzenia premiera określające szczegółowy zakres działania ministrów właściwych do spraw danego działu.

    Spis treści

  • 1 Aktualne działy
  • 1.1 Administracja publiczna
  • 1.2 Budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
  • 1.3 Budżet
  • 1.4 Członkostwo Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej
  • 1.5 Energia
  • 1.6 Finanse publiczne
  • 1.7 Gospodarka
  • 1.8 Gospodarka morska
  • 1.9 Gospodarka wodna
  • 1.10 Gospodarka złożami kopalin
  • 1.11 Informatyzacja
  • 1.12 Instytucje finansowe
  • 1.13 Kultura fizyczna
  • 1.14 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
  • 1.15 Łączność
  • 1.16 Nauka
  • 1.17 Obrona narodowa
  • 1.18 Oświata i wychowanie
  • 1.19 Praca
  • 1.20 Rodzina
  • 1.21 Rolnictwo
  • 1.22 Rozwój regionalny
  • 1.23 Rozwój wsi
  • 1.24 Rybołówstwo
  • 1.25 Rynki rolne
  • 1.26 Skarb Państwa
  • 1.27 Sprawiedliwość
  • 1.28 Sprawy wewnętrzne
  • 1.29 Sprawy zagraniczne
  • 1.30 Szkolnictwo wyższe
  • 1.31 Środowisko
  • 1.32 Transport
  • 1.33 Turystyka
  • 1.34 Wyznania religijne oraz mniejszości narodowe i etniczne
  • 1.35 Zabezpieczenie społeczne
  • 1.36 Zdrowie
  • 1.37 Żegluga śródlądowa
  • 2 Wcześniejsze działy
  • 2.1 Architektura i budownictwo
  • 2.2 Budownictwo, gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
  • 2.3 Budownictwo, lokalne planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo
  • 2.4 Gospodarka przestrzenna i mieszkaniowa
  • 2.5 Integracja europejska
  • 2.6 Kultura
  • 2.7 Kultura fizyczna i sport
  • 2.8 Kultura fizyczna i turystyka
  • 2.9 Mieszkalnictwo i rozwój miast
  • 2.10 Sprawy rodziny
  • 2.11 Wyznania religijne
  • 3 Zobacz też
  • 4 Uwagi
  • 5 Przypisy


  • Podstrony: 1 [2] [3] [4]    w oparciu o Wikipedię (licencja GFDL, CC-BY-SA 3.0, autorzy, historia, edycja)

    Reklama